Hotărârea nr. 277/2006

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 615/2005

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 615/2005

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 615/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, str. Prel. Ion Roată nr. 3, teren în suprafaţă de 83,03 mp, în sensul supraetajării imobilului pentru sediu de firmă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3742/1, este proprietate Resul Sebat şi Naile conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1624/2000 autentificat de notar public Carmen Iordan.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 615/2005 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. RESUL SEBAT, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 277/ 29.06.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 48270 / 20.06.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Resul Sebat privind modificarea HCLM nr. 615/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, str. Prel. Ion Roată nr. 3, teren în suprafaţă de 83,03 mp, proprietate Resul Sebat şi Naile.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 3742/1, este proprietate Resul Sebat şi Naile conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1624/2000 autentificat de notar public Carmen Iordan.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 83,03 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea imobilului parter aprobat anterior cu un etaj pentru amenajarea de birouri – sediu firmă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. aprobat = 100 %                      C.U.T. existent = 1,00

P.O.T. propus = 100 %                       C.U.T. propus = 2,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 664/206

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Declaraţie autentificată sub nr. 94/2006 de notar public Stamule Daniela

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 687/40993/2005                            - Aviz  Brigada Pompieri nr.60656/2005

- SC ELECTRICA nr. 2801/2005                   - Aviz Sanitar nr.12790/2005

                                                                        - Aviz Mediu nr.

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr.A/2058/2005

                                                                        - Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr.3592/2005

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 615/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, str. Prel. Ion Roată nr. 3, teren în suprafaţă de 83,03 mp, proprietate Resul Sebat şi Naile, în sensul supraetajării imobilului pentru sediu de firmă.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT