Hotărârea nr. 262/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1E, STRADA LUPTATORI NR. 10, TEREN IN SUPRAFATA DE 375 MP, PROPRIETATE SC ADIVIN `95 SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E,

strada Luptatori nr. 10, teren în suprafaţă de 375 mp,

proprietate SC ADIVIN `95 SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E şi asigurarea a 4 locuri de parcare, strada Luptatori nr. 10, teren în suprafaţă de 375 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastrale 11145, 11145/1 şi 11145/2 este proprietate SC ADIVIN `95 SRL conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 2091/1999, 1062/2003 autentificate de notar public Mariana Iosif  şi nr. 2381/2005 autentificat de notar public Florin Vişan.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. VINTILĂ ADRIAN, reprezentant al SC ADIVIN `95 SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 262/ 29.06.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 68497 / 26.05.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Vintilă Adrian, reprezentant al SC ADIVIN `95 SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E, strada Luptatori nr. 10, teren în suprafaţă de 375 mp, proprietate SC ADIVIN `95 SRL .

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastrale 11145, 11145/1 şi 11145/2 este proprietate SC ADIVIN `95 SRL conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 2091/1999, 1062/2003 autentificate de notar public Mariana Iosif  şi nr. 2381/2005 autentificat de notar public Florin Vişan.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un spaţiu comercial P+1E care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 375 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Luptători cu o deschidere de 13,94 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+1E cu destinaţia de spaţiu comercial. Proiectul propune amanajarea a 4 locuri de parcare în incintă, cu acces direct din strada Luptători.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 6 m de la stada Luptători.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 11,28 %                   C.U.T. existent = 0,22

P.O.T. propus = 73 %                         C.U.T. propus = 1,70

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 751/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal existent şi propunere               

- Secţiuni prin teren sc. 1:200

- Faţade 2 variante

- Fotografii

 

Avize                                      

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10559/2006

- Aviz Sanitar nr. 2-3322

- Aviz Comisia de Circulatie nr.A/2244/2006

- Aviz Mediu nr. 1953 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E, strada Luptatori nr. 10, teren în suprafaţă de 375 mp, proprietate SC ADIVIN `95 SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT