Hotărârea nr. 258/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E, STR. MIRON COSTIN NR. 29, TEREN IN SUPRAFATA DE 165 MP, PROPRIETATE CRISTEA ADRIAN SI MARIANA

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E,

str. Miron Costin nr. 29, teren în suprafaţă de 165 mp,

proprietate Cristea Adrian şi Mariana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu garaj la parter, str. Miron Costin nr. 29, teren în suprafaţă de 165 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 10601, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 49495 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 21633/2005 eliberată de  Biroul de Carte Funciară, de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Cristea Adrian şi Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 6195/2005 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. CRISTEA ADRIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 258/ 29.06.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 67187 / 25.05.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Adrian Cristea privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E, str. Miron Costin nr. 29, teren în suprafaţă de 165 mp, proprietate Cristea Adrian şi Mariana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 10601, este proprietate Cristea Adrian şi Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 6195/2005 autentificat de notar public Cristina Budei.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă pentru care s-a obţinut autorizaţie de desfiinţare.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 165 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Miron Costin cu o deschidere de 9,60 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+2E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui garaj la parterul imobilului, cu acces direct din strada Miron Costin.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – la aliniament.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. propus = 92,80 %                    C.U.T. propus = 2,77

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 649/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal                         

- Faţade - 2 variante

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 2478 RP/2006

- Aviz Direcţia de Cultură nr. 563/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E, str. Miron Costin nr. 29, teren în suprafaţă de 165 mp, proprietate Cristea Adrian şi Mariana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT