Hotărârea nr. 256/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE SI MANSARDARE SPATIU COMERCIAL EXISTENT S+P+1E, STR. LILIACULUI NR. 2A, TEREN IN SUPRAFATA DE 66 MP, PROPRIETATE STEFANESCU FLORENTINA SI JAN

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE şi MANSARDARE

SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT S+P+1E,

str. Liliacului nr. 2A, teren în suprafaţă de 66 mp,

proprietate Ştefănescu Florentina şi Jan

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE şi MANSARDARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT S+P+1E şi asigurarea unui loc de parcare, str. Liliacului nr. 2A, teren în suprafaţă de 66 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15373, este proprietate Ştefănescu Florentina şi Jan conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 33971/1995 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnei. ŞTEFĂNESCU FLORENTINA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 256/ 29.06.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.59168 / 11.05.2006 

 

                 Urmare solicitării adresate de Ştefănescu Florentina privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE şi MANSARDARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT S+P+1E, str. Liliacului nr. 2A, teren în suprafaţă de 66 mp, proprietate Ştefănescu Florentina şi Jan.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. 15373, este proprietate Ştefănescu Florentina şi Jan conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 33971/1995 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un spaţiu comercial S+P+1E care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 66 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Liliacului cu o deschidere de 8,01m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune recompartimentarea şi mansardarea spaţiului comercial S+P+1E existent pentru realizarea unei construcţii cu regim de inaltime S+P+1E+M cu destinaţia de spaţiu comercial. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare pe terenul închiriat în acest scop de la vecinul dinspre nord, conform contractului de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară sub nr. 180353/206.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+1E+M.

P.O.T. existent = 86,50 %                   C.U.T. existent = 2,06

P.O.T. propus = 86,50 %                    C.U.T. propus = 3,50

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 440/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal                         

- Plan subsol, parter, etaj şi mansardă

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.10550/2006

- Aviz Sanitar nr.2-1674/2006

- Aviz Mediu nr. 1644 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE şi MANSARDARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT S+P+1E, str. Liliacului nr. 2A, teren în suprafaţă de 66 mp, proprietate Ştefănescu Florentina şi Jan.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

          Arh. Ionuţ TOMA                                       

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT