Hotărârea nr. 255/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E, STR. NAVALNICULUI NR. 8 LOT 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 164 MP, PROPRIETATE MANU CRISTIAN

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E,

str. Năvalnicului nr. 8 lot 1, teren în suprafaţă de 164 mp,

proprietate Manu Cristian

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E, str. Năvalnicului nr. 8 lot 1, teren în suprafaţă de 164 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16859/1, este proprietate Manu Cristian conform contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 4387/2005 de notar public Eugenia Trifu.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. MANU CRISTIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 255/ 29.06.2006

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 37664 / 24.03.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Manu Cristian privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E, str. Năvalnicului nr. 8 lot 1, teren în suprafaţă de 164 mp, proprietate Manu Cristian.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16859/1, este proprietate Manu Cristian conform contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 4387/2005 de notar public Eugenia Trifu.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter în suprafaţă de 83 mp care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 164 mp, se află în municipiul Constanţa, între bd. Lăpusneanu şi strada Poporului. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Năvalnicului cu o deschidere de 3,11 m, lărgindu-se apoi la cca 11 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+2E cu destinaţia de locuinţă – câte un apartament cu 2 camere pe nivel. Suprafaţa construită va fi de 89 mp, iar cea desfăşurată de 267 mp.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. existent = 50,68 %                   C.U.T. existent = 0,50 – înainte de desfiinţare

P.O.T. propus = 54,26 %                    C.U.T. propus = 1,62

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 782/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal                         

- Fotografii

 

Avize                                      

- Aviz  Mediu nr. 2288 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E, str. Năvalnicului nr. 8 lot 1, teren în suprafaţă de 164 mp, proprietate Manu Cristian.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT