Hotărârea nr. 249/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E CU SPALATORIE AUTO LA PARTER, STR. FLORILOR NR. 19, TEREN IN SUPRAFATA DE 202,79 MP, PROPRIETATE MARIN VALERIU SI DANIELA

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu SPĂLĂTORIE AUTO la PARTER,

str. Florilor nr. 19, teren în suprafaţă de 202,79 mp,

proprietate Marin Valeriu şi Daniela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu SPĂLĂTORIE AUTO la PARTER, cu asigurarea a 6 locuri de parcare, str. Florilor nr. 19, teren în suprafaţă de 202,79 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 14207, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 38912 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 5685/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Marin Valeriu şi Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 423/2004 autentificat de notar public George Grosu.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. MARIN VALERIU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 249/ 29.06.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 48268 / 20.06.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Marin Valeriu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu SPĂLĂTORIE AUTO la PARTER, str. Florilor nr. 19, teren în suprafaţă de 202,79 mp, proprietate Marin Valeriu şi Daniela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 14207, este proprietate Marin Valeriu şi Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 423/2004 autentificat de notar public George Grosu.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 202,79 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+2E cu destinaţia de locuinţă cu spălătorie auto la parter. Proiectul propune amenajarea unei parcări pentru 6 autoturisme.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la strada Florilor.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. propus = 50 %             C.U.T. propus = 1,57

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 436/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 116/6457/2006                              - Aviz  Brigada Pompieri nr.10576/2006

- SC ELECTRICA nr. 421/2006                     - Aviz Sanitar nr.2-4318/2006

                                                                        - Aviz Mediu nr.2751 RP/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr.A/2270/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu SPĂLĂTORIE AUTO la PARTER, str. Florilor nr. 19, teren în suprafaţă de 202,79 mp, proprietate Marin Valeriu şi Daniela.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT