Hotărârea nr. 237/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI RECOMPARTIMENTARE LOCUINTA- PARTER STR. SABINELOR NR. 26 BIS TEREN IN SUPRAFATA DE 138.00 MP(CONFORM ACTE) SI 144.51 MP (CONFORM MASURATORI), PROPRIETATE MUSTAFA OZGUN SI GUNAI

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE SI RECOMPARTIMENTARE LOCUINTA- PARTER

str. Sabinelor nr. 26 bis teren in suprafata de 138.00 mp(conform acte) si 144.51 mp (conform masuratori), proprietate Mustafa Ozgun si Gunai

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006;

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SI RECOMPARTIMENTARE LOCUINTA PARTER, str. Sabinelor nr. 26 bis, teren in suprafata de 138 mp potrivit actelor şi 144,51 mp potrivit măsurătorilor, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul, identificat cu nr. cadastral 16081, este proprietate Mustafa Ozgun si Gunai conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2073/2004  la Biroul Notarului Public Joita Botezatu.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism si d-lor Mustafa Ozgun si Gunai, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de  23 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 237/ 29.06.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 129 424 din 09.02.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de  MUSTAFA OZGUN, privind avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE SI RECOMPARTIMENTARE LOCUINTA- PARTER , str. Sabinelor nr. 26 bis , teren in suprafata de 138.00 mp(conform acte) si 144.51 mp (conform masuratori) , proprietate Mustafa Ozgun si Gunai.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Mustafa Ozgun si Gunai conform contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr 2073 din 09.08.2004  la Biroul Notarului Public Joita Botezatu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu este situat intr-o zona de locuinte individuale cu regim de inaltime P si P+1E

Folosirea actuală a terenului – pe teren exista in prezent doua corpuri de cadire –o locuinta cu regim de inaltime –parter ce urmeaza a fi extinsa si o anexa gospodareasca ce se pastreaza

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 138.00 mp(conform acte) si 144.51 mp (conform masuratori) se află în municipiul Constanţa , in zona cu prinsa intre Casa de Cultura si B-dul Mamaia

Propunerea – Pe amplasamentul studiat , beneficiarul intentioneaza sa extinda locuinta existenta compusa din 3 camere, un hol, o bucatarie si o baie, in vederea maririi gradului de confort. Extinderea propusa se va executa pe limita de sud a proprietatii, in continuarea constructiei existente. Invelitoarea si sarpanta noua au fost racordate la cele vechi si s-a inlocuit azbocimentul existent cu onduline.Sistemul constructiv va fi din zidarie portanta din b.c.a. cu samburi de b.a. si centuri de b.a.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R. 525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se pastreaza retragerea de 8,10 m fata de limita de proprietate catre strada Sabinelor

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2 E

 

P.O.T. existent =   54.61    %              C.U.T. existent = 0.54       

P.O.T. propus =    63.20 %                 C.U.T. propus =  1.20

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate

- Plan de incadrare in zona sc. 1 :5.000

- Plan de incadrare in PUG sc. 1 :5.000                                                         

- Plan -situaţia existentă sc. 1:500     

- Plan incinta – situatie existenta  sc. 1 :100

- Plan reglementari urbanistice sc. 1:200

- Situatia juridica  a terenului sc.1:200

- Retele tehnico - edilitare sc. 1:500  

- Foto situatia existenta si propusa

- Foto front stradal

- Sectiune teren A-A sc. 1:100

 

 

Piese scrise

- Memoriu justificativ

- Certificat urbanism nr. 5972 din 17.11.2005

- Documentatie cadastrala

 

Avize:

- Aviz Directia Judeteana pentru Cultura , Culte si Patrimoniu cultural national nr. 123 / 01.02.2006

                       

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE SI RECOMPARTIMENTARE LOCUINTA- PARTER , str. Sabinelor nr. 26 bis , teren in suprafata de 138.00 mp(conform acte) si 144.51 mp (conform masuratori) , proprietate Mustafa Ozgun si Gunai.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                 

                 arh. Ionuţ TOMA                                                

                                                                                                   Elaborat inspector,

                                                                                                                          arh. Luiza Elena Popa