Hotărârea nr. 214/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE CONSTRUCTII PUNCTE TERMICE AFLATE IN EXPLOATAREA RADET CONSTANTA"

                    ROMANIA

     JUDEŢUL CONSTANŢA   MUNICIPIUL CONSTANTA    CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici

ai obiectivului de investiţii "Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta"

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.06.2006;

Luând in dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul comisiei nr. 1 Buget-fînanţe, precum şi raportul RADET Constanta nr. 5067/19.06.2006;

Analizând studiul de fezabilitate supus aprobării şi hotărârea Consiliului de Administraţie al RADET nr.24/31.05.2006;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, Ut. "m" si art. 46 alin.l din Legea nr. 215/200! privind administraţia publica locală,

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanţa", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei, în preţuri martie 2006:               52.010.391 RON

din care; C+M:   46.028.517 RON Fondurile necesare realizării obiectivului de investiţii vor fi alocate de Ia bugetul de stat. ART. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare şi Tehnic-achiziţii,  RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Constanţa
Nr. 214/29.06.2006


 ISO9001


 

 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


1 9. IUN. 2006

 

RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare construcţii puncte termice aflate in expoatarea RADET Constanţa"

Va informam ca cele 132 de puncte termice ce alimentează cu căldura si apa calda de consum consumatorii racordaţi la sistemul de termoficare din municipiul Constanta au o vechime de peste 40 de ani. Structura, inchiderile, tamplaria, structura de terasa cat si finisajele au suferit in timp degradări care nu mai pot fi remediate doar prin reparaţii curente.

Din cauza degradării structurii, infiltraţiilor din terasa acoperişului, tamplariei neetanse si suprafeţelor vitrate insuficiente sau deteriorate, construcţiile nu mai asigura parametrii optimi pentru funcţionarea utilajelor si exploatarea in siguranţa a punctelor termice.

Pentru alimentarea cu energie termica, a consumatorilor racordaţi la punctele termice, in bune condiţii si la parametrii corespunzători, cat si pentru asigurarea exploatării punctelor termice in condiţii de siguranţa, astfel incat sa fie asigurata rezistenta si stabilitatea construcţiilor si un grad optim de protecţie a echipamentelor, se propune eficientizarea acestor puncte termice prin:

-       consolidarea structurii de rezistenta a construcţiilor după efectuarea expertizarii acestora;

-       refacerea straturilor de terasa, inclusiv înlocuirea luminatoarelor si chepengurilor existente;

-       reparaţii exterioare (reparaţii la pereţii de inchidere, înlocuirea tamplariei si optimizarea suprafeţelor vitrate existente, reparaţii tencuieli si refacere socluri, zugrăveli, refacere trotuare, alei si spatii verzi);

-       reparaţii interioare (reparaţii tencuieli, zugrăveli, refacerea canalizării in punctele termice, refacerea instalaţiilor sanitare, înlocuirea uşilor, refacere pardoseala)

In aceste condiţii, s-a elaborat Studiul de fezabilitate privind Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta".

Studiul de fezabilitate supus aprobării cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care se asigura utilizarea raţionala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale, astfel:

- valoarea totala a investiţiei, in preturi martie 2006                       -52.010.391,0 RON

din care C + M              46.028.517,0 RON

Fondurile necesare realizării acestui obiectiv de investiţii vor fi alocate de la bugetrul de stat.

Fata de cele prezentate, in temeiul ari. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, s-a intocmit prezentul raport de specialitate privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei" Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta".


SOI 400

 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr   107.   CONSTANTA. Telefon / Fax ; 0241/616937


 

■ ■ ■

ISO9001


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor

indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

Reabilitare construcţii puncte termice aflate in

exploatarea RADET Constanta"

Consiliul de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanta, numit de Consiliul Loc? Municipal prin Hotărârea 217 / 30.05.2003, H.C.L.M. nr. 40/ 21.11.2003, H.C.L.V nr. 154/ 08.04.2004 si H.C.L.M. 135/07.04.2005 , întrunit in şedinţa din data c 31.05.2006;

Având in vedere referatul Direcţiei Tehnice cu nr.512/30.05.2006 referitor aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici obiectivului de investiţii „Reabilitare construcţii puncte termice aliate exploatarea RADET Constanta"

In temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T Constanta:

HOTĂRĂŞTE:

Art.l       Se aproba Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehr economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare construcţii puncte ieri aflate in exploatarea RADET Constanta" Art.2     Secretarul   Consiliului  de  Administraţie   va  comunica   prezenta   hot conducerii executive urmând sa se facă demersurile necesare in vederea promc

acesteia in Consiliul Local Municipal.

Nr. 24/31.05.2006 

 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis    Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


 

ISO9001


 

 


-   L»       m   ■.          rt^

ISO 14001


Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Direcţia Tehnic - Achiziţii

Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanţa", iniţiat de noi, va facem cunoscut ca in conformitate cu H. G. nr.1072/2003; am depus la Inspectoratul de Stat in Construcţii documentaţia pentru obiectivul de investiţii supus aprobării, urmând ca in cel mai scurt timp sa obţinem avizul necesar.

Anexam in copie adresa către I.S.C. Bucureşti.

Va mulţumim pentru intelegere,


 


Lucrări propuse:

1)  Lucrări de consolidare a structurii de rezistenta se vor face penru 20
PT

- se vor expertiza punctele propuse a fi   consolidate pentru evaluarea stării

actuale   a   structurii   de   rezistenta   si   stabilirea   nivelului   de   protecţie

antiseismica;

-se vor consolida   elementele structurii de rezistenta (stilpii din şirul de mijloc

: 6 stilpi/PT , grinda longitudinala si 2 grinzi transversale)   prin camasuire sau

cu benzi din fibre de carbon.

2)  Lucrări de refacere straturi terasa inclusiv înlocuirea luminatoarelor
existente

Straturile existente se vor dezafecta pe toata suprafaţa si se vor inlocui cu straturi noi folosindu-se pentru termoizolatie panouri din polistiren expandat, iar pentru hidroizo atie merr.bra-e termosudabile

Deasemenea este necesara refacerea glafurilor la atic, care se vor realiza din mozaic armat cu plasa de sirma. jgheaburilor si burlanelor existente si executarea acestora acolo unde nu exista.

La punctele termice cu luminatoare se vor inlocui luminatoarele existente cu luminatoare din policarbonat. Chepegurile existente se vor inlocui cu luminatoare demontabile din policarbonat.

3)  Lucrări de reparaţii exterioare

Se vor executa lucrări de reparaţii la pereţii de inchideri, lucrări de reparaţii :

10% din toata suprafaţa,   la tencuieli: 50% din toata suprafaţa  si  lucrări de

zugrăveli.

Timplaria existenta se va inlocui cu timplarie de aluminiu cu geam termopan si

glafuri la interior si exterior. Se optimizează suprafaţa vitrata a punctelor

termice astfel incit aceasta sa fie de aproximativ 30mp/PT.  La punctele

termice amplasate in construcţii independente unde suprafaţa vitrata este mai

mica se executa lucrări de dezafectare inchideri (zidărie), iar    la punctele

termice unde aceasta este mai mare se vor executa umpluturi cu zidărie din

bea. Pentru    punctele termice amplasate in alte    imobile nu se modifica

suprafaţa vitrata.

Se va efectua repararea suprafeţelor din zona soclurilor pe tot perimetrul

construcţiilor.

In jurul punctelor termice se va executa s-au repara trotuarul   cu pante de

scurgere spre exterior si rosturi de dilatare.

Se refac zonele si aleile de acces la toate punctele termice supraterane,

semiingropate si subterane si spatiile verzi la punctele termice supraterane.


Pentru zonele de acces in punctele termice semiingropate si subterane prevăzute cu curte engleza se vor executa următoarele lucrări: reparaţii trepte, inltarea zonei de acces cu 2 trepte astfel incit sa se evite pătrunderea apelor pluviale in PT, realizare mina curenta la scări si inchideri cu pereţi si copertina din structura metalica si policarbonat.

Uşile de acces in punctele termice se inlocuiesc cu usi metalice in 2 canaturi ( pentru punctele termice amplasate in subsolul altor imobile sau ingropate -1buc; pentru celelalte puncte termice 2buc: 1buc pentru acces in PT, 1buc pentru acces in staţia de hidrofor).

Pe canalul termic, la intrarea in PT, se va executa un ecran etanş din beton armat pentru a se evita pătrunderea apei in subsolul punctelor termice.

4) Lucrări de reparaţii interioare

In interiorul punctelor termice se vor executa lucrări de reparaţii la pereţii de

inchideri si compartimentare: 10% din toata suprafaţa, lucrări de reparaţii la

tencuieli: 50% din toata suprafaţa  si lucrări de zugrăveli cu vopsitorii lavabile

pe toata suprafaţa .

Se reface toata canalizarea punctelor termice si se dezafectează si reface

stratul de uzura al pardoselii realizindu-se pantele de scurgere la canalizare.

Se vor prevedea realizarea de grupuri sanitare noi  la punctele termice unde

acestea  nu exista,  iar pentru     grupurile sanitare existente    reparaţii  si

inlocuirea instalaţiilor existente si a usilor-2buc . La toate grupurile sanitare

pereţii si pardoseala vor fi placate cu faianţa si gresie. Se inlocuiesc usa

metalica dintre PT si Staţia de hidrofor.

La 4 puncte termice se vor executa compatimentari interioare din panouri tip

sandwich pentru a se realiza birouri de 3x4m cu sas de 3x2m pentru şefii de

sectoare.

Cantităţile se vor stabili luindu-se in considerare datele din tabelul de "Date

generale".

Executare lucrărilor se va face cu respectarea normotivelor si standardelor in

vigoare, a instrucţiunilor prevăzute in agremente tehnice si cerinţelor de

punere in opera prevăzute de producători.


:


3.C.CEAMIS PROIECT S.R.L. keneficiariRADET Constanta


Proiect nr.237-2006                         pag.1/2

Faza:Studiu de Fezabilitate


DEVIZ    GENERAL

 

.ucrari de construcţii la puncte termice in Municipiul Constanta aflate in exploatare RADET Constanta In lei/EURO la cursul lei/EURO din data de 1.03.2006 = 3,6880 lei/EURO (Conf.HGR 1179/24.10.2002)

 

 

 

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare totala (inclusiv TVA)

Din care supusa proc achiziţie publica

iert.

-Lei-

EURO

-Lei

EURO

 

2

3|                            4

5)                      6

 

PARTEA I                                                                                     Cap.1

Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea terenului

 

Obţinerea terenului

o.oc

O.OC

 

 

12

Amenajarea terenului

o.cc

0.00

 

 

 

Amenajări pt.protectia mediului

0.00

000

 

 

 

TOTAL Cap.1

0.00

0.00

 

 

Cap.2 Cheltuieli pt.realizarea infrastructurii obiectivului

 

 

(retele,uti|itati exterioare.etc.)

 

'■■

0 00                        0.00

 

 

b.oo|                  o.oo|

 

Cap.3 Cheltuieli pt.proiectare si asistenta tehnica

bl

Studii de teren:-studii topo

0.00

0.00

 

 

 

1.2

Obţinerea de avize.acord uri si autorizaţii

264.609.00

71,748.64

 

 

 

3 3

Proiectare si enqineerinq (S.F.+Pth)

889.440.00

241,171.37

 

 

 

B.4.

Orqanizarea procedurilor de achiziţie publica

50.000.00

13,557.48

 

 

 

.

Consultanta

0.00

0 00

 

 

 

3.6.

Asistenta tehnica - supravegherea execuţiei

1,470.000.00

398.590.02

 

 

 

 

Verificatorii tehnici ai proiectării

88.944 00

24,117.14

 

 

 

 

TOTAL Cap.3

2,762,993.00

749,184.64

 

 

 

Cap.4 Cheltuieli ptinvestitia de baza:

4.1.

Lucrări de construcţii (consolidare cu fibre carbon)

44471,997.00

12,058.567 31

 

 

fc.2.

Montaj utilaie si ecnipamente tehnologice

0.00

C 00

 

 

1.3,

Utilaie tehnologice

oo:

0.00

 

 

4.5.

Dotări

ooc

: oo

 

 

1

TOTAL Cap.4

44,471.997.00

12,058,567.31

 

Cap.5 Alte cheltuieli

5.1

5.1.1.Organizare de şantier

1,556.520.00

422,04989

 

 

 

5.2,

5.2.1 Comision B.l.

258.759.00

70,16242

 

 

 

\

Cota I.S.C.

368.229.00

99.845.17

 

 

 

------

Cota pt Casa Sociala a Constructorilor

230,143.00

62.403 20

 

 

 

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.361,750.00

54038774

 

 

 

 

TOTAL Cap.5

4,775,401.00

1,294,848.43

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Cap.6 _                                                                       Cheltuieli pt.darea in exploatare

 

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

 

 

(6.2.

Probe tehnologice

0.00

0.00

 

 

 

TOTAL Cap.6

0.001                  o.oo

 

 

 

 

 

TOTAL PARTEA I                                                               52,010,391.00

14,102,600.38

 

 

 

Din care C+M :                                                                   46,028,517.00

12,480,617.20

 

 

 

PARTEA ll-a

i      Valoarea rămasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului 1        de investiţie

 

 

 

 

PARTEA lll-s

1        Fondul de rulment necesar pţ. primul ciclu ^     de producţie

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL :                                                                      52.010.391.00

14,102,600.38

 

 

din care C+M:                                                                    46,028,517.00

12,480,617.20