Hotărârea nr. 211/2006

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL R.A.T.C. CONSTANTA

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL R.A.T.C.

CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA INTRUNIT IN
SEDINTA DIN DATA DE 29.06.2006.

ANALIZAND EXPUNEREA DE MOTIVE A DOMNULUI IBRAIM TEMUR, CONSILIER LOCAL SI AVIZUL COMISIILOR NR. 3 SI 5.

VAZAND HOTARAREA NR.          CONSILIULUl DE ADMINISTRATE AL R.A.T.C. CONSTANTA.

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 38 ALIN.2, LIT.'T' SI "J" SI ART. 46 ALIN.l DIN LEGEA NR. 215/2001 PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA.

HOTARASTE:

ART.l - SE APROBA COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL R.A.T.C.CONSTANTA, REGIE DE INTERES LOCAL AFLATA SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA, CU URMATOARELE ACTIVITATI:

- 7110 - inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica, servicii de inchiriere autoturisme si utilitare mai mici de 3.5 t fara soferi.

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE AL R.A.T.C. ESTE: COD

C.A.E.N. 6021 - transporturi terestre de calatori pe baza de grafic, urbane si suburbane.


-


ART.2 - COMPARTIMENTUL COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL VA COMUNICA PREZENTA HOTARARE R.A.T.C.CONSTANTA SI DIRECTIEI BUGET FINANTE IN VEDEREA DUCERII LA INDEPLINIRE SI SPRE STIINTA PREFECTURE JUDETULUI CONSTANTA.

ADOPTATA DE UN NUMAR DE 25 CONSILIERI DIN 27 MEMBRI.

PRESEDINTE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

CONSTANTA

NR.211/ 29.06.2006