Hotărârea nr. 201/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA UNIFAMILIALA- D+P+1E+M STR. POPORULUI NR. 130 TEREN IN SUPRAFATA DE 256.00 MP(CONFORM ACTE) SI 285.32 MP (CONFORM MASURATORI) PROPRIETATE ZAVATE TOADER SI SIRMA

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE  SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA UNIFAMILIALA- D+P+1E+M str. Poporului nr. 130

teren in suprafata de 256.00 mp(conform acte) si 285.32 mp (conform masuratori)

 proprietate Zavate Toader si Sirma

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 09.05.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE  SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA UNIFAMILIALA- D+P+1E+M , str. Poporului nr. 130 , teren in suprafata de 256.00 mp(conform acte) si 285.32 mp (conform masuratori) , proprietate Zavate Toader si Sirma, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul, identificat cu nr. cadastral  3693, fiind înscris în Cartea Funciară la nr. 9258  aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6499/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Zavate Toader si Sirma conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr 1364 din 30.10.2003 la Biroul Notarului Public Grigore Paun.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism si d-lor Zavate Toader si Sirma , în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 201/ 09.05.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 126 322 din 09.02.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de  ZAVATE TOADER , privind avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE  SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA UNIFAMILIALA- D+P+1E+M , str. Poporului nr. 130 , teren in suprafata de 256.00 mp(conform acte) si 285.32 mp (conform masuratori) , proprietate Zavate Toader si Sirma.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Zavate Toader si Sirma conform contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr 1364 din 30.10.2003  la Biroul Notarului Public Grigore Paun.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu este situat intr-o zona de locuinte individuale cu regim de inaltime P si P+1E

Folosirea actuală a terenului – terenul este liber de constructii in urma demolarii unei locuinte si a unei anexe  (conform autorizatiei de defiintare nr. 230 din 20.09.2005 )

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 256.00 mp(conform acte) si 285.32 mp (conform masuratori) se află în municipiul Constanţa , la intersectai Strazii Poporului cu Strada Albinelor.

Propunerea – Pe amplasamentul studiat , beneficiarul intentioneaza sa construiasca un imobil cu regimul de inaltime D+P+1E+M, cu functiunea de spatii comerciale si locuinta. Accesul persoanelor in spatiile comerciale se va face dinspre Strada Poporului iar accesul de serviciu se va face dinspre Strada Albinelor.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R. 525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – constructia se va retrage cu 4,00 m fata de cele doua strazi

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2 E

 

P.O.T. existent =   0    %                     C.U.T. existent = 0       

P.O.T. propus =    46.01 %                 C.U.T. propus =  1.96

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate

                                                           

- Analiza situaţiei existente sc. 1:500            

- Reglementari urbanistice sc. 1:500

- Obicetivitate de utilitate publica sc.1:500

- Desfasurari fronturi stradale- situatia existenta sc. 1:100

- Desfasurari fronturi stradale- situatia propusa sc. 1:100

 

Piese scrise

- Memoriu justificativ

- Certificat urbanism nr. 5588 din 26.10.2005

- Documentatie cadastrala

 

Avize:

-          Aviz Sanitar nr. 2-16.706 din 2.12.2005

-          Aviz PSI nr. 10504 din 16.01.2006

-          Aviz Comisia de Circulatie nr. 0002184 / 2006

                       

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE  SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA UNIFAMILIALA- D+P+1E+M , str. Poporului nr. 130 , teren in suprafata de 256.00 mp(conform acte) si 285.32 mp (conform masuratori) , proprietate Zavate Toader si Sirma.

 

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 arh. Ionuţ TOMA                                                

                                                                                                              Elaborat inspector,

                                                                                                                          arh. Luiza Elena Popa