Hotărârea nr. 200/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR. TRANDAFIRULUI NR. 42 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 69,84 MP, PROPRIETATE DIACONU MADALIN SI ELENA-ELISABETA

 

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER,

str. Trandafirului nr. 42 bis, teren în suprafaţă de 69,84 mp,

proprietate Diaconu Mădălin şi Elena-Elisabeta.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 09.05.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. Trandafirului nr. 42 bis, teren în suprafaţă de 69,84 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 2199, fiind înscris în Cartea Funciară la nr. 3967  aşa cum rezultă din Încheierea nr. 3537/1999 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Diaconu Mădălin şi Elena-Elisabeta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4353/2004 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. DIACONU MĂDĂLIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26  consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

 

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 200/ 09.05.2006

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 148521 / 16.02.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Diaconu Mădălin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. Trandafirului nr. 42 bis, teren în suprafaţă de 69,84 mp, proprietate Diaconu Mădălin şi Elena-Elisabeta. 

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Diaconu Mădălin şi Elena-Elisabeta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4353/2004 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un spaţiu comercial parter care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 69,84 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Trandafirului cu strada Andrei Mureşanu cu o deschidere de 10,55 / 6,62 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+2E cu destinaţia de locuinţă cu spaţiu comercial la parter.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. propus = 73,45 %                    C.U.T. propus = 2,56

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3356/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal                         

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 728/39620/2005                            - Aviz Direcţia de Cultură nr. 3880/2005

- SC ELECTRICA nr. 2566/2005                   - Aviz Sanitar nr.2-14146/2005

- ROMTELECOM nr. 1267/2005                  

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. Trandafirului nr. 42 bis, teren în suprafaţă de 69,84 mp, proprietate Diaconu Mădălin şi Elena-Elisabeta.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT