Hotărârea nr. 20/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. ID CHIRESCU NR. 19, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP, PROPRIETATE BUTOI ION-RADU SI ADINA-MARIANA

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. ID Chirescu nr. 19, teren în suprafaţă de 150 mp,

proprietate Butoi Ion-Radu şi Adina-Mariana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 20.01.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. ID Chirescu nr. 19, teren în suprafaţă de 150 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate Butoi Ion-Radu şi Adina-Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2173/2003 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. BUTOI ION-RADU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 20/ 20.01.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 147820 / 15.12.2005

 

                 Urmare solicitării adresate de Butoi Ion-Radu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. ID Chirescu nr. 19, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Butoi Ion-Radu şi Adina-Mariana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Butoi Ion-Radu şi Adina-Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2173/2003 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 150 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada ID Chirescu cu o deschidere de 6,56 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi mansardarea locuinţei parter existente pentru realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+M cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 42,70 %                   C.U.T. existent = 0,43

P.O.T. propus = 65 %                         C.U.T. propus = 1,25

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3528/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal                         

 

Avize

- Aviz Direcţia de Cultură nr. 3812/2005

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. ID Chirescu nr. 19, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Butoi Ion-Radu şi Adina-Mariana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT