Hotărârea nr. 2/2006

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. II " STAT DE FUNCTII" - SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA, APROBAT PRIN HCLM 177/2003

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
 Privind modificarea Anexei nr. II " Stat de functii" - Serviciul Public Administrare Crese in subordinea Consiliului Local Constanja, aprobat prin HCLM 177/2003..

Consiliul Local Municipal Constan{a, intrunit in §edin{a ordinara din data
de 20.01.2006;

Luand in dezbatere expunerea de motive al d-lui Primar Radu §tefan Mazare, raportul comisiei nr. 5, administrate publica locala, juridical apararea ordinii publice, respectarea drepturilor §i libertatilor cetatenesti, precum si adresa nr.5491/ 25.11.2005, a Serviciului Public Adminstrare Crese .

Vazand Hotararea Consiliului Local Municipal nr. 177/2003, privind aprobarea Organigramei si Statului de functii la nivel de Serviciul Public Administrare Crese.

In conformitate cu dispozijiile art.31 al (1), din Legea Bugetului de Stat 511/2004.

In temeiul prevederilor art.38, lit.i,si art.46 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Public^ LocalS:

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba modificarea Anexei II - Statul de functii al Serviciul Public Administrare Crese aflat in subordinea Consiliului Local Municipal Constanta, aprobat prin HCLM nr. 177/2003, astfel:

l.incadrarea functiei de asistent pediatru principal, pozijia nr.4 din anex& II, pe funcjii de execujie pentru care primesc conf. HG 281/93, art.12, al.(l),un spor de cresa in suma fixa de 7% respectiv 8%, §i nu indemnizatie de conducere.

2. transformarea a 2 posturi de surori pediatre principale, pozitia nr. 6, in educator puericultor, studii postliceale.


3.incadrarea funcjiei de execute de infirmiera in cadrul compartimentului personal sanitar auxiliar, 24 posturi.

4.      incadrarea functiei de execute de ingrijitoare in cadrul compartimentului personal sanitar auxiliar, 16 posturi.

5.      transformarea postului de sora pediatra principala, pozijia nr. 6 din cadrul compartimentului personal sanitar execute , studii medii in:

 

-         sora pediatra principala, studii medii, execupe, 3 posturi

-         sora pediatra, studii medii, execujie, 2 posturi. Art. 2. Anexa face parte din prezenta hotarare.

Art.3. CompartimentuI comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, va comunica prezenta hotarare Serviciul Public Administrare Crese, Directiei Financiare,Direcjiei Administra{iei Publice Locale, in vederea aducerii la indeplinire si spre §tiin(a Prefecturii Judejului Constanta.

Prezenta hotaYare a fost adoptata de 25 consilieri, din 27 membrii.

Constanta

Nr.2/20.01.2006                                                 Presedinte sedinta,


ROMANIA

JUDEJUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA II LAHCLM 2/2006

STAT DE FUNCTII
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL Constanta

 

NR. pRT

FUNCTIA

NIVEL POST

STUDII

GRAD/ TREAPTA

PROFESIONALA

NR.

POSTURI

1

DIRECTOR GENERAL ECONOMIST

CONDUCERE

S

I A

1

2

DIRECTOR ECONOMIC ECONOMIST

CONDUCERE

S

IA

1

PERSONAL SANITAR SUPERIOR §1 MEDIU

 

3

MEDIC

EXECUTIE

S

-

1

4

ASISTENTA PEDIATRU PRINCIPAL SEFA

EXECUTIE

PL

-

5

5

ASISTENJA PEDIATRA PRINCIPALA

EXECUTIE

PL

-

11

^

ASISTENTA PEDIATRA

EXECUTIE

PL

-

1

 

SORA PEDIATRA PRINCIPALA

EXECUTIE

M

-

3

8

SORA PEDIATRA

EXECUTIE

M

|2

9

EDUCATOR-PUERICULTOR

EXECUTIE

PL

-

2

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

 

10

INFIRMIERA

EXECUTIE

G

-

24

11

INGRIJITOARE

EXECU1TE

G

-

16

12

SPALATOREASA

EXECUTIE

G

6


PERSONAL BUCATARI E

 

13

BUCATAR

MUNCITOR IV

EXECUTIE

G

-

7

PERSONAL TESA

BIROU PERSONAL , RESURSE UMANE-CONTABILITATE

14

§EF BIROU

CONDUCERE

M

IA

1

15

CONTABIL

EXECUTIE

M

I

1

16

INSPECTOR

SPECIALITATE

RESURSE-UMANE

EXECUJIE

M

II

1

17

REFERENT RESURSE

UMANE

EXECUTE

M

1 A

1

U        CASIER

EXECUTIE

M            I

1

COMPARTIMENT APROVIZIONARE

19

MERCEOLOG

EXECUTIE

M

IA

1

20

MAGAZI&NER

CENTRAL

EXECUTIE

M

I

1

21

LUCRATOR

COMERCIAL

EXECUTIE

M

IV

1

COMPARTIMENT INTRETINERE

22

TEHNICIAN

EXECUTIE

SSD

IA

1

23

LACATU?

EXECUTIE

M

11

1

24

ELECTRICIAN

EXECUTIE

M

II

1

25

SOFER

EXECUTIE

M

11

1

26

MUNCITOR NECALIFICAT

EXECUTIE

G

-

1


RECAPITULATIE

93 3

90 3

TOTAL POSTURI

FUNCTH CONDUCERE

FUNCTH EXECUTIE

POSTURI CU STUDII SUPERIOARE

POSTURI CU STUDII SUPERIOARE DE SCURTA DURATA   1
POSTURI CU STUDII LICEALE SAU POSTLICEALE           35

POSTURI CU STUDII GENERALE                                    54

PRESEDINTE SEDINTA,


 


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL Constanta

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE

STR. MALINULUINR. 4

TEL. / FAX 695276

NR. 6021 DIN 23.12.2005


 

 


catre

primaria constanta

in atentia d-nei secretar marcela enache

Va maintain in vederea introducerii pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Municipal Constanta documentatia anexata.

Mentionam ca aceasta documentaue a fost aprobata in unanimitate de voturi de catre toji membrii comisiei juridice nr. 5 din cadrul Consiliului Local Municipal Constanta - presedinte Danut Moisoiu .


SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE Str. Malinului nr. 4 Tel/Fax 695276

REFERAT,

Avand in vedere modificarea Statului de functii - Anexa II la HCL 177/ 04.2003, in vederea unei bune gestionari a resurselor umane , conform prevederilor art. 31 al.l din Legea Bugetului de Stat nr. 511/ 2004 §i respectiv HG 281/ 93, art. 12, al (1), pentru corelarea statului de functii cu statul de personal, propunem modificarea Statului de functii dupa cum urmeaza:

1.  incadrarea func(iei de asistent pediatru principal, pozitia nr. 4 din
anexa II, pe funcjii de execute, pentru care primesc conf. HG 281/93,
art. 12 al.(l) un spor de cresa in suma fixa de 7% respectiv 8%, §i nu
indemnizatie de conducere.

2.  transformarea a 2 posturi din surori pediatre principale, pozitia 6, in
educator puericultor, studii postliceale.

3.            Incadrarea functiei de execute de infirmiera in cadrul compartimentului personal sanitar auxiliar, 24 posturi.

4.            Incadrarea funcfiei de execute de " ingrijitoare" in cadrul compartimentului personal sanitar auxiliar, in numar de 16 posturi.

5.      Transformarea postului de sora pediatra principala pozitia nr. 6 din cadrul compartimentului personal sanitar execute studii medii in:

 

-         sora pediatra principala, studii medii, executie, 3 posturi.

-         Sora pediatra , studii medii, execute, 2 posturi

Mentionam numarul total de 93 de posturi aprobate inijial prin HCLM nr. 177/17.04.2005 si pentru a caror salarizare nu este necesara suplimentarea bugetului aprobat.

Menponam ck modificarile propuse sunt in conformitate cu criteriile de normare a personalului aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii 818/ 1999.