Hotărârea nr. 194/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI DL. COCANEANU CONSTANTIN IOAN DUMITRU

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

                               
 
HOTARARE

Privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanta si dl. Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru

 

 

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 09.05.2006                                               

Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare, avizele Comisiei nr.1, Comisiei nr.2, Comisiei nr.5 , referatul Directiei Patrimoniu inregistrat cu nr. 55816/27.04.2005, adresele S.C. Cadastru Consulting SRL inregistrate cu nr. 54226/2006 si nr. 54228/2006,  Dispozitia Primarului nr. nr.3694/05.11.2002 in baza L 10/2001,  adresele  nr. 27947/2006 si nr. 28331/2006, adresa Directiei Urbanism nr.55192/2006 precum si adresa Directiei Corp Control nr. 52011/2006;

Vazand prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.”f”, art.123, alin.2 si art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

 

HOTARASTE

 

        Art.1 – Se insusesc rapoartele   de expertiza tehnica privind valorile  de circulatie a terenurilor proprietate ale d-lui Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru conform Dispozitiei Primarului nr.3694/05.11.2002 in baza L 10/2001, astfel :

            - Teren in suprafata de 2458,00 mp, situat in municipiul Constanta, str. Viorelelor, zona Statia de epurare identificat conform planului de situatie anexat ce face parte integranta din prezenta hotarare

            Valoarea de circulatie a terenului, proprietatea d-lui Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru in suprafata de 2458,00 mp este 73 740 Euro (30 Euro/mp).

            -  Teren in suprafata de 806,12 mp, situat in municipiul Constanta, str. Brizei, zona Poarta 6 identificat conform planului de situatie anexat ce face parte integranta din prezenta hotarare

Valoarea de circulatie a terenului, proprietatea d-lui Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru in suprafata de 806,12 mp este 40 306 Euro (50 Euro/mp).

 

          Art.2 – Se insusesc rapoartele de expertiza tehnica privind valoarile de circulatie a terenurilor proprietate a municipiului Constanta, astfel :

       - Teren  in suprafata de 900,00 mp, situat in municipiul Constanta, zona Dezrobirii - Baba Novac, lot 100, lot 101, lot 102 proprietatea municipiului Constanta, identificat conform planului de situatie anexat ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Valoarea de circulatie a terenului proprietatea municipiului Constanta, in suprafata de 900,00 mp este de 58 500 Euro (65 Euro/mp).

        -   Teren in suprafata de 1587 mp, situat in municipiul Constanta, zona Cumpana, proprietatea municipiului Constanta, identificat conform planului de situatie anexat ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Valoarea de circulatie a terenului proprietatea municipiului Constanta, in suprafata de 1587 mp este de 55 545  Euro (35 Euro/mp).         

Art.3Se aproba efectuarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanta si dl. Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru domiciliat in Bucuresti, str. Aviator Mircea Zorileanu nr.79, sector 1 .

            Art.4-Planurile de situatie anexate fac parte integranta din prezenta hotarare.          

            Art.5 – Contravaloarea Rapoartelor de evaluare va fi suportata de dl. Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru.

            Art.6 – Predarea primirea terenului se va face prin proces-verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu a Primariei municipiului Constanta si dl. Cocaneanu Ioan Dumitru.

            Art.7 -  Terenul in suprafata de 2355,84 mp, situat in str. Viorelelor proprietatea d-lui Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru nu face obiectul prezentei hotarari intrucat acesta poate fi eliberat la solicitarea proprietarului, conform adresei Directiei Corp Control nr.52011/20.06.04.2006.

          Art. 8- Primarul Municipiului Constanta va imputernici prin Dispozitie un salariat din cadrul Serviciului Juridic in vederea semnarii actului notarial de schimb;

          Art. 9 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare, d-lui Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru domiciliat in Bucuresti, str. Aviator Mircea Zorileanu nr.79, sector 1 ,  Directiei Patrimoniu, Directia Financiara, S.P.I.T. Constanta si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                            CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

 

                                                                                        MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANTA
NR. 194/09.05.2006

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

NR. 55816/14.04.2005

 

 

R E F E R A T

 

 

              Avand in vedere solicitarile d-lui Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru inregistrate la Primaria Municipiului Constanta cu nr. 27947/2006 si nr. 28331/2006 adresate atat Directiei Patrimoniu cat si Comisiei de aplicare a L10/2001 prin care solicita schimb de teren.

              Prin Dispozitia  Primarului nr.3694/05.11.2002 ,dl. Cocaneanu a fost pus in posesie conform proceselor verbale  cu urmatoarele suprafete de teren :

               

                - Teren in suprafata de  2458,00 mp, situat in Constanta,   str. Viorelelor;

                - Teren in suprafata de  806,12 mp, situat in Constanta,   str. Brizei;

            Prin solicitarile mai sus  dl. Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru ne aduce la cunostinta urmatoarele :

1.      Lotul de teren din str. Brizei in suprafata de 806,12 mp este inutilizabil intrucat acest este amplasat intre sosea si rambleul liniei de tramvai afectat de existenta stalpilor de sustinere a retelelor electrice ;

2.      Lotul de teren din str. Viorelelor in suprafata de  2458,00 mp este ocupat de 3 constructii edificate

 

La dosar s-au anexat urmatoarele acte :

     -   proces verbal de punere in posesie nr.135722/08.11.2002 ;

     -   proces verbal de punere in posesie nr.  11006/29.11.2003 ;

     -   documentatii cadastrale pentru proprietatile Cocaneanu  cu nr. 11073, nr. 11074 si nr. 10946 ;

     -  adresele S.C. Cadastru Consulting S.R.L. inregistrata cu nr. 54226/2006 si nr. 54228/2006

                 Conform adresei Directiei Corp Control nr.  52011/2006 terenul in suprafata de 2458,00mp situat in str. Viorelelor, zona statiei de epurare este ocupat de imobile construite fara autorizatie. Executantilor imobilelor le-au fost incheiate Procese Verbale de Constatare si sanctionare a contravenientilor si s-au dispus ca masuri desfiintarea constructiilor executate fara autorizatie de constructie. Intrucat contravenientii nu s-au conformat masurilor dispuse prin procesele verbale, s-au intocmit documentele necesare in vederea sesizarii  instantelor judecatoresti..

 

                 Conform adresei Directiei Urbanism nr.55192/2006 terenul in suprafata de 806,12 situat in str. Brizei, cap de linie tramvai face parte din ZRV 1a – zona spatiilor verzi – parcuri , gradini publice amenajate, scuaruri si fasii plantate publice conform Planului Urbanistic General.

           

    Terenul  in suprafata de 2355,84 mp – conform adresei directiei Corp Control nr. 52011/2006  - este imprejmuit cu plasa de sarma, fiind amenajat pentru gradini de legume si o plantatie de vita de vie de  catre persoane domiciliate in str. Viorelelor, amenajari motivate  de faptul ca terenul ar fi devenit depozit de gunoaie in imediatata vecinatate a imobilelor, urmand sa lase terenul liber de orice sarcina la solicitarea proprietarului.

Avand in vedere cele mai sus mentionate supunem aprobarii  plenului Consiliului Local al municipiului Constanta aprobarea schimbului de terenuri intre municipiul Constanta si dl. Cocaneanu Constantin Ioan Dumitru.

           

 

 

                                             DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,

 

                                     Ing.     RAMONA DANIELA DOSPINESCU

 

 

 

CONSILIER JURIDIC,                                             SEF SERVICIU PATRIMONIU,

 

                           Claudia NEGOESCU                                                       Gratiela RUSU

 

 

                                                                                ELABORAT,

 

                                                                                Daniela  GHERLAN