Hotărârea nr. 193/2006

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 500 MP SITUAT IN STATIUNEA MAMAIA CAREU D3 LOT 19, D-LUI SIRBU VASILE

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

                     

                                        H O T A R A R E

Privind atribuirea in proprietate a terenului in suprafata de  500 mp

situat in Statiunea Mamaia careu D3 lot 19, d-lui Sirbu Vasile

 

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 09.05.2006.

Avand in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei 5 - Juridic, Referatul Directiei Patrimoniu nr. 51574 / 2006

Vazand H.C.L.M. nr. 129 / 2001 – Plan Urbanistic De Detaliu Statiunea Mamaia, H.C.L.M. nr. 288 / 2000, procesul verbal de punere in posesie nr/ 73603 / 2000 si declaratia notariala autentificata sub nr. 315 / 2006 la Birou Notarului Public Tatu Elena

In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare;

In temeiul prevederilor art. 38, lit. "f", art. 123, alin.2 si art, 46, alin 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 - Se anuleaza H.C.L.M. nr. 288 / 2000 privind atribuirea in proprietate numitului Sirbu Vasile , detinator al titlului de « cetatean de onoare » al municipiului Constanta, a unui teren in suprafata de 500 mp, situat in statiunea Mamaia, zona Hotel Central, pe malul lacului Siutghiol, careul 19 si procesul verbal de punere in posesie nr. 73603 / 2000 intocmit de Directia Patrimoniu.

Art.2 – Se aproba atribuirea in proprietate a terenului in suprafata de 500 mp, situat in Statiunea Mamaia, careu D3 lot 19, pe mal lac Siughiol, d-lui Sirbu Vasile, cetatean de onoare al municipiului Constanta,

  Art.3 - Predarea-primirea terenului mentionat la art.2 se va face prin proces-verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu a Primariei municipiului Constanta si numitul Sirbu Vasile.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare d-lui Sirbu Vasile domiciliat in Constanta, str. Laic Voda nr. 8,  Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si S.P.I.T., in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost adoptata de  26 consilieri din 27 membri.

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                            CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

 

                                                                                        MARCELA ENACHE

 

 

 

 

CONSTANTA

NR.193/ 09.05.2006

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR    51574 / 17.04.2006 

 

 

R E F E R A T

Privind atribuirea in proprietate a terenului in suprafata

 de 500 mp situat in Statiunea Mamaia, careu D3 lot 19,

d-lui Sirbu Vasile

 

 

          Conform H.C.L.M. nr. 288 / 2000, d-l Sirbu Vasile, cetatean de onoare al municipiului Constanta ( conform H.C.L.M. nr. 245 / 2000 ) devine proprietarul terenului in suprafata de 500 mp, ce constituie lotul 19 situat in statiunea Mamaia, zona Hotel Central, pe malul lacului Siughiol. Prin procesul verbal de predare-primire nr.73603 / 2000 Directia Patrimoniu preda terenul in suprafata de 500 mp, ce  constituia lotul 19 situat in Statiunea Mamaia, catre Sirbu Vasile.

 In baza actelor susmentionate, terenul primeste nr. cadastral 73, Incheiere de Intabulare nr. 12274/2000.                                 

Prin aplicarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Statiunea Mamaia, aprobat prin H.C.L.M. nr. 129 / 2001, este afectata proprietatea Sirbu Vasile.

          Avand in vedere interesul local si necesitatea respectarii documentatiilor de urbanism aprobate de Consiliul Local, respectiv Planul Urbanistic de Detaliu-Statiunea Mamaia si cererea depusa sub nr. 42518 / 2006 de dl Sirbu Vasile,

Vazind  Declaratia autentificata sub nr. 315 / 2006 la Birou Notarial « Tatu Elena » si solicitarea inregistrata la Primaria municipiului Constanta sub nr. 42518 / 2006

 

Supunem dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare privind :

- anularea H.C.L.M. nr. 288 / 2000 privind atribuirea in proprietate numitului Sirbu Vasile , detinator al titlului de « cetatean de onoare » al municipiului Constanta, a unui teren in suprafata de 500 mp, situat in statiunea Mamaia, zona Hotel Central, pe malul lacului Siutghiol, careul 19 si a procesului verbal de punere in posesie nr. 73603 / 2000 intocmit de Directia Patrimoniu

   - atribuirea in proprietate a terenului in suprafata de 500 mp, situat in statiunea Mamaia pe malul lacului Siutghiol, careu D3 lot 19, teren ce constituie domeniu privat al municipiului Constanta.

 

Anexam urmatoarele acte:

1.     H.C.L.M. nr. 288 / 2000

2.     Procesul verbal de punere in posesie nr. 73603 / 2000 cu plan anexa

3.     Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, si fisa bunului imobil vizate de O.J.C.G.C.Constanta, cu nr. cadastral 73.

4.     Incheierea nr. 12274 / 2000 a Biroului de Carte Funciara

5.     Declaratie notariala autentificata sub nr. 315 / 2006 de Notar Public « Tatu Elena »

6. cererea inregistrata sub nr. 42518 / 2006

              7. Plan de situatie pentru terenul ce constituie lotul 19 din careu D3, ce urmeaza a fi atribuit

 

 

 

 

                                                                                         Verificat

DIRECTOR EXEC.  PATRIMONIU               SEF SERV. PATRIMONIU

 

  Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU                               Gratiela RUSU

 

 

                                                                                                   Elaborat

  CONSILIER JURIDIC                                              SERV. PATRIMONIU

 

               Claudia NEGOESCU                                                   Daniela GHERLAN