Hotărârea nr. 179/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, STR. ALBA IULIA NR. 8B, TEREN IN SUPRAFATA DE 153,26 MP, PROPRIETATE ONCESCU SANDA SI MIHAI

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO,

str. Alba Iulia nr. 8B, teren în suprafaţă de 153,26 mp,

proprietate Oncescu Sanda şi Mihai

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 09.05.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, str. Alba Iulia nr. 8B, teren în suprafaţă de 153,26 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 6855 , fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 19503 , este proprietate Oncescu Sanda şi Mihai conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 249/2004 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnei. ONCESCU SANDA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de  26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR179/ 09.05.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 54797 / 27.04.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Oncescu Sanda privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, str. Alba Iulia nr. 8B, teren în suprafaţă de 153,26 mp, proprietate Oncescu Sanda şi Mihai.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 6855, este proprietate Oncescu Sanda şi Mihai conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 249/2004 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – Pe teren se află o magazie care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 153,26 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Alba Iulia cu strada Nicolae Măndoi cu o deschidere de 10,96 / 14,62 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime parter cu destinaţia de spălătorie auto. Accesul se va face din strada Nicolae Măndoi, iar evacuarea înspre strada Alba Iulia.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 100 %                       C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5924/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Declaraţie notarială autentificată sub nr.

- Plan accese                                                               833/2006 de notar public Mariana Tuscali

- Desfăşurări de front stradal                                      - Declaraţie notarială autentificată sub nr.     

- Secţiuni prin teren                                                    207/2006 de notar public Mariana Tuscali

- Faţade, fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.600737/2005

- Aviz Sanitar nr.2-16917/2005

- Aviz Comisia de Circulatie nr.A/2173/2006

- Aviz Mediu nr. 2171 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, str. Alba Iulia nr. 8B, teren în suprafaţă de 153,26 mp, proprietate Oncescu Sanda şi Mihai.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT