Hotărârea nr. 164/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SCHIMBARE DESTINATIE LOCUINTA D+P+2E IN CLINICA MEDICALA, BD. MAMAIA NR. 288 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 1092,44 MP, PROPRIETATE SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ D+P+2E în CLINICĂ MEDICALĂ,

bd. Mamaia nr. 288 bis, teren în suprafaţă de 1092,44 mp,

proprietate SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 09.05.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ D+P+2E în CLINICĂ MEDICALĂ, bd. Mamaia nr. 288 bis, teren în suprafaţă de 1092,44 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18323, este proprietate SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3025/2005 autentificat de notar public Romelia Dragomir.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. ALEXANDRU CIOLAN, reprezentant al SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

      NR 164/ 09.05.2006

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

                                           R E F E R A T

Nr. 33239 / 10.03.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Alexandru Ciolan, reprezentant al SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ D+P+2E în CLINICĂ MEDICALĂ, bd. Mamaia nr. 288 bis, teren în suprafaţă de 1092,44 mp, proprietate SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL .

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3025/2005 autentificat de notar public Romelia Dragomir.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil D+P+2E în execuţie conform AC nr. 1811/2002.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1092,44 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Mamaia cu o deschidere de m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune recompartimentarea imobilului existent D+P+2E pentru transformarea lui din locuinţă în clinică medicală. Proiectul propune amenajarea unei parcări la parterul clădirii pentru 5 autoturisme.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+2E (11,85 m).

P.O.T. existent = 30 %                        C.U.T. existent = 1,10

P.O.T. propus = 33,69 %                    C.U.T. propus = 1,20

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 6005/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Secţiune sc. 1:200

- Plan circulaţii

- Planuri etaje

- Faţade

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.10528/2006

- Aviz Sanitar nr.2-1557/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr.A/2212/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ D+P+2E în CLINICĂ MEDICALĂ, bd. Mamaia nr. 288 bis, teren în suprafaţă de 1092,44 mp, proprietate SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

          Arh. Ionuţ TOMA                                       

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT