Hotărârea nr. 16/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. PREL. MESTERUL MANOLE, LOT 14/3, TEREN IN SUPRAFATA DE 369 MP, PROPRIETATE NEGREA IONEL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M,

str. Prel. Meşterul Manole, lot 14/3, teren în suprafaţă de 369 mp,

proprietate Negrea Ionel

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 20.01.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, str. Prel. Meşterul Manole, lot 14/3, teren în suprafaţă de 369 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate Negrea Ionel conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2340/2005 autentificat de notar public Dan Pitu.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. NEGREA IONEL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 16/ 20.01.2006

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 148923 / 09.12.2005

 

                 Urmare solicitării adresate de Negrea Ionel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, str. Prel. Meşterul Manole, lot 14/3, teren în suprafaţă de 369 mp, proprietate Negrea Ionel.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Negrea Ionel conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2340/2005 autentificat de notar public Dan Pitu.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 369 mp, se află în municipiul Constanţa, cartier Constanţa Sud - Veterani. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Prel. Meşterul Manole cu o deschidere de 16 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 6 m de la limita dinspre stradă a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. propus = 23 %             C.U.T. propus = 0,45

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5522/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Volumetrie

 

Avize utilitati                                                

- RAJA nr. 954/58795/2005                           

- SC ELECTRICA nr. 3742/2005                  

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, str. Prel. Meşterul Manole, lot 14/3, teren în suprafaţă de 369 mp, proprietate Negrea Ionel.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT