Hotărârea nr. 158/2006

HOTARARE PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI CONSILIUL TINERILOR CONSTANTA

 

                   ROMÂNIA

          JUDEŢUL CONSTANŢA

          MUNICIPIUL CONSTANŢA
          CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în vederea

constituirii Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa

Consiliul  local al  municipiului  Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 09.05.2006;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa.

Consultând referatul nr. 54960 / 26.04.2006 al Direcţiei Integrare Europeană, Mediu şi Programe şi avizul favorabil al Comisiei nr. 1 - Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, al Comisiei nr. 4 -pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, culte şi protecţie socială şi al Comisiei nr.5 - Administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Consemnând adresa nr. 31512 / 06.03.2006 formulată de Grupul de Iniţiativă privind înfiinţarea Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa şi semnată de 24 de tineri din municipiul Constanţa, prin intermediul căreia se propune Consiliului Local al municipiului Constanţa participarea ca membru fondator în vederea înfiinţării unei asociaţii de tineret care să fie reprezentativă pentru interesele tinerilor din municipiul Constanţa;

Analizând proiectul de statut al Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa;

Având în vedere Decizia nr. I031/2000/EC din 13.04.2000 privind adoptarea Cărţii Albe a Comisiei Europene „Un Nou Elan pentru Tineretul European", Rezoluţia 237 / 1992 a Conferinţei permanente a Puterilor Locale şi Regionale din Europa şi capitolul 21-Politica privind susţinerea tinerei generaţii din Programul de Guvernare 2005 - 2008;

In baza dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 40943/16.03.2006 eliberată de Ministerul Justiţiei.

In conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005.

în temeiul prevederilor art. 38 lit.'V şi ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în

vederea constituirii Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa.

ART. 2. Se aprobă proiectul de statut al Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa, anexă Ia

prezenta hotărâre.

ART. 3. Se împuterniceşte pentru o perioadă de doi ani de zile de la data adoptării prezentei

hotărâri, doamna Viorica-Ani  Merlă, CNP 2590822131249, director executiv al Direcţiei

Integrare Europeană Mediu şi Programe, să semneze pentru şi în numele municipiului Constanţa

în calitate de reprezentant al acestuia în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Consiliul Tinerilor

Constanţa.


ART. 4. Contribuţia financiară anuala a municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator

al Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa, se realizează din bugetul local, în limita alocaţiilor

bugetare aprobate cu această destinaţie.

ART. 5. După obţinerea personalităţii juridice. Asociaţia Consiliul Tinerilor Constanţa are

obligaţia să mediatizeze calitatea de membru fondator a municipiului  Constanţa în toate

activităţile şi proiectele desfăşurate, folosind stema şi alte însemne distinctive ale  acestuia, în

scopul realizării obiectivelor asociaţiei.

ART. 6. Utilizarea de către membrii asociaţiei şi/sau de colaboratorii acesteia a stemei şi a

celorlalte însemne distinctive ale municipiului Constanţa, precum şi calitatea municipiului

Constanţa de membru fondator în cadrul Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa, în scopul

obţinerii de foloase personale necuvenite, se pedepseşte conform legilor în vigoare.

ART. 7. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului

Constanţa va comunica prezenta hotărâre doamnei Viorica-Ani Merlă, director executiv al

Direcţiei Integrare Europeană Mediu şi Programe, Grupului de Iniţiativă privind înfiinţarea

Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa, precum şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Adoptată de 26 consilieri din 27 membri in funcţie.

Preşedinte şedinţă,

Contrasemnează,

Secretar,

MARCELA ENACHE

Constanţa
Nr.158/09.05.2006 

 


STATUTUL ASOCIAŢIEI
CONSILIUL   TINERILOR   CONSTANŢA

CAPITOLUL 1

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢILOR

ART.l  - Datele de identificare ale asociaţilor: denumirea/numele, prenumele, cetăţenia, actul de

identitate şi sediul/domiciliul acestora.

Asociat    MUNICIPIUL CONSTANŢA, reprezentat, conform HCLM.............. /.............. , de MERLĂ

VIORICA-ANI, născută în data de 22.08.1959. cetăţean român cu domiciliul în Constanţa. B-dul Ferdinand nr. 36. Judeţul Constanţa, posesoare a CI. seria KT, nr. 325947/14.02.03, CNP 2590822131249.

Asociat -MÂGLAŞU NICOLETA, născută la data de 31.05.1982. cetăţean român cu domiciliul în Tuzla, str. Constanţei, nr. 173. judeţul Constanta, posesoare a CI. seria KT nr. 546405/03.02.2006, CNP 2820531134221.

Asociat - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Asociat - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Asociat - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Asociat - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Asociat - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Asociat - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Asociat - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CAPITOLUL II

EXPRIMAREA VOINŢEI DE ASOCIERE Şl A SCOPULUI PROPUS

ART.2 - Exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus

în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările

şi completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005. în calitate de membri fondatori, am hotărât să

constituim ASOCIAŢIA CONSILIUL TINERILOR CONSTANŢA, persoană juridică de drept privat.

ftiră scop patrimonial, având ca scop încurajarea şi promovarea participării tinerilor la viaţa publică şi

dezvoltarea durabilă a municipiului Constanţa.

CAPITOLUL 111

DENUMIREA Şl SEDII 1   ASOCIA I III

ART.3 - Denumirea asociaţiei

Denumirea asociaţiei este : ASOCIAŢIA CONSILIUL TINERILOR CONSTANŢA

ART.4 - Sediul asociaţiei

I ;i dala cim^l Unirii se slabi leşie sediul juridic al asociaţiei in nun                        : *.!  w • w  w w \\

Sediul asociaţiei poate ti schimbat prin hotărârea Consiliului Director.

Asociaţia poate înfiinţa filiale în  localităţi din România şi străinătate, prin hotărârea Adunării

Generale. în condiţiile legii.

CAPITOLUL IV

DURATA DE FUNCŢIONARE ŞI PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI

ART.5 - Durata de funcţionare

Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat.

ART.6 - Patrimoniul iniţial al asociaţiei

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 1000 lei (RON).


CAPITOLUL V

EXPLIC1TAREA SCOPULUI Şl OBIECTIVELOR ASOCIAŢIEI

ART.7 - Explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei

ASOCIAŢIA CONSILIUL TINERILOR CONSTANŢA are ca scop încurajarea şi  promovarea

participării tinerilor la viaţa publică şi dezvoltarea durabilă a municipiului şi judeţului Constanţa.

ART. 8 Obiectivele Asociaţiei CONSILIUL TINERILOR CONSTANŢA sunt următoarele:

a)     Stimularea vieţii asociative a tineretului;

b)    Dezvoltarea de parteneriate între organizaţii de tineret si autorităţi locale, instituţii, structuri private;

c)     Sprijinirea taberelor de tineret; susţinerea renovării şi construirea de noi locuri de cazare în tabere;

d)    Promovarea mobilităţii tinerilor în spaţiul internaţional prin:

- extinderea gradului de participare la programele europene şi participarea activă la proiectele ce se
aplică în cadrul programului "YOUTH",

-  încurajarea dezvoltării de parteneriate internaţionale între organizaţii neguvernamentale din
municipiul şi judeţul Constanţa şi cele similare din alte ţări, în special din spaţiul Uniunii Europene;

e)     Organizarea de cursuri de pregătire, perfecţionare şi reconversie profesională, seminalii şi conferinţe, în scopul îmbunătăţirii situaţiei socio-economice a tinerilor şi altor categorii defavorizate şi a creşterii gradului de inserţie socială a acestora;

f)            Dezvoltarea de proiecte şi programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

g)    Elaborarea de strategii, programe, studii şi anchete de specialitate în scopul inventarierii problemelor cu care se confruntă comunitatea locală şi identificării de soluţii adecvate;

li) Susţinerea familiei tinere;

i) Promovarea de soluţii integrate şi eficiente în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri şi alte

categorii  defavorizate,  participarea activă  la  programe  privind  crearea de locuri de muncă şi

îmbunătăţire a nivelului general de tr;ii;

j> Promovarea investiţiilor private şi publice. în vederea dezvoltării durabile a municipiul şi judeţului

Constanţa;

k) încurajarea gradului de ocupare în rândul tinerilor şi a altor categorii vulnerabile;

I) Prevenirea şi combaterea infracţionali taţii şi a diferitelor comportamente de risc în rândul populaţiei

municipiului şi judeţului Constanţa. în special în rândul tinerilor;

m) încurajarea şi promovarea participării şcolare şi a creşterii nivelului de educaţie şi cultură în rândul

tinerilor şi a altor categorii vulnerabile;

n) Acordarea de burse şi alte forme de sprijin material;

o) Desfăşurarea şi încurajarea efectuării de acte de caritate şi mecenat;

p) Organizarea de colecte publice şi strângere de fonduri;

q) Acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate. în domeniile respectării drepturilor

omului, dezvoltării conştiinţei civice, dezvoltării economice durabilă, precum şi în alte domenii de

interes general ce privesc viaţa publică;

r) Alte activităţi prevăzute de lege. potrivit scopului asociaţiei.

CAPITOLUL VI

ORGANIZARE.   MEMBRII.   ADUNAREA   GENERALĂ.   CONSILIUL   DIRECTOR.   ALTE

ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL

ART. 9. Membrii Asociaţiei sunt persoane juridice şi fizice, cu capacitate deplină de exerciţiu,

indiferent de rasă. sex. naţionalitate, cult religios, care recunosc şi aplică prezentul statut.

ART. 10. Până la proba contrară, capacitatea de exerciţiu se prezumă, conform legii.

ART. 11. Admiterea unui membru se face pe baza cererii scrise a acestuia, adresată preşedintelui, prin

care solicitantul aderă la prezentul statut.


ART. 12. Cererea de înscriere în asociaţie se supune deciziei Consiliul director care poale admite sau

respinge cererea de adeziune.

ART. 13. Admiterea unui membru în asociaţie se consideră efectuată la momentul înscrierii acestuia în

Registrul membrilor asociaţiei.

ART. 14. înscrierea noilor membrii în Registrul membrilor asociaţiei se efectuează de către secretarul

asociaţiei, sau împuternicitul acestuia, în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data deciziei de aprobare

de către Consiliul director a cererii de înscriere în asociaţie.

ART. 15. Dreptul de vot şi de a fi ales în organele de conducere ale asociaţiei se obţine de drept după

scurgerea unui termen de 6 (şase) luni de zile de la data admiterii în asociaţie.

ART. 16. în termenul de 6 (şase) luni de zile de la data admiterii în asociaţie. Consiliul director poate

decide excluderea noului membru din asociaţie, în baza unei decizii motivate.

ART. 17. Dreptul de vot şi de a II ales în organele de conducere ale asociaţiei poate fi exercitat

exclusiv de membrii asociaţiei, persoane fizice, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani.

ART. 18. Prin excepţie de Ia prevederile articolului 17, membrii fondatori ai asociaţiei pot exercita

dreptul de vot şi pot fi aleşi în organele de conducere şi după împlinirea vârstei de 30 de ani.

ART. 19. Municipiul Constanţa, în calitate de membru fondator al asociaţiei, deţine de drept un loc în

Consiliul director al asociaţiei.

ART. 20. Municipiului Constanţa participă la activitatea asociaţiei prin intermediul a cel mult trei

reprezentanţi împuterniciţi prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Constanţa să exercite

drepturile municipiului Constanţa în cadrul asociaţiei, conform prezentului statut.

ART. 21. Municipiul Constanţa, prin reprezentantul/reprezentanţii săi împuternicit/împuterniciţi, nu

poate ocupa în cadrul asociaţiei funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, trezorier sau o altă

funcţie de conducere în cadrul asociaţiei, cu excepţia funcţiei de membru în Consiliul director sau cea

de cenzor.

ART. 22. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi statutare:

a)  să participe la activităţile asociaţiei;

b) să folosească dotările materiale ale asociaţiei conform misiunii acesteia;

c)  sa poarte însemnele şi emblema asociaţiei;

d) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control, în condiţiile prevăzute de prezentul statut;

e)  să beneficieze de toate formele de apărare şi sprijin de care dispune asociaţia;

f)      să-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă;

g)  să conteste hotărârile consiliului director şi să ceară convocarea Adunării generale dacă sunt
susţinuţi prin semnături de W3 din membri;

h) să renunţe la calitatea de membru printr-o demisie scrisă şi adresată Consiliului Director. ART. 23. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii statutare;

a)     să cunoască şi să accepte statutul asociaţiei şi regulamentul intern.

b)  să contribuie la îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei.

c)     să nu angajeze asociaţia în nici o activitate tară mandat din partea Consiliului director.

d)  să plătească o cotizaţie/contribuţie în valoarea stabilită de Adunarea generală.

1) să evite sau să se abţină de la comentarii sau intervenţii publice de natură a produce prejudicii

Asociaţiei.

ART. 24. Prin excepţie de la prevederile ART. 23, lit. d, contribuţia financiară anuală a municipiului

Constanţa, în calitate de membru fondator al Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa, se realizează din

bugetul local. în limita alocaţiilor bugetare aprobate cu această destinaţie.

ART.25. Calitatea de membru al asociaţiei încetează în următoarele situaţii:

a)     deces;

b)  demisie;

c)     excludere, în condiţiile prezentului statut.


ART. 26. Pentru încălcări ale Statutului sau ale Regulamentului Intern, membrii pot primi următoarele sancţiuni:

a)     atenţionarea verbală cu privire la normele încălcate şi recomandarea de a le respecta pe viitor;

b)  mustrarea scrisă;

c)     retragerea dreptului de vot şi de a fi ales în organele de conducere ale asociaţiei pe o perioadă de cel mult 1 (unu) an.

d)  excluderea membrului din asociaţie.

Sancţiunea de la litera a) şi litera b) se ia în urma deciziei Consiliului director.

Sancţiunea de la litera c) şi d> se ia cu votul Adunării generale, la propunerea Consiliului director.

ART. 27. Asociaţia are următoarele organe de conducere şi control:

a)  Adunarea generală;

b)  Consiliul director;

c)  Cenzorul/Comisia de cenzori.

ART. 28. Adunarea generală este organul suprem de conducere, alcătuit din membri fondatori şi

ceilalţi membri care aderă la asociaţie ulterior înfiinţării.

ART. 29. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei se întruneşte o dată pe an (în primul trimestru), în

adunare ordinară şi. ori de câte ori este cazul. în adunare extraordinară.

ART. 30. Convocarea Adunării generale ordinară se face de către Consiliul director.

Convocarea adunărilor generale extraordinare se poate face la iniţiativa Consiliului director sau la

propunerea unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociaţiei.

ART. 31. Adunarea generală este statutar întrunită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din

numărul membrilor Asociaţiei.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o nouă dată.

La a doua convocare. Adunarea generală se consideră a fi statutar constituită, indiferent de numărul

membrilor prezenţi.

Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor Asociaţiei prezenţi la

adunare, cu excepţia hotărârilor privind modificarea actului constitutiv şi a statutului şi dizolvarea şi

lichidarea Asociaţiei pentru care sunt necesare voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor

Asociaţiei.

Şedinţele Adunării generale sunt conduse de preşedintele Consiliului director.

Dezbaterile şi  hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special, de către un secretar

desemnat de preşedinte.

Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei.

ART. 32. Adunarea generală îndeplineşte următoarele atribuţii:

-  aprobă ordinea de /i a fiecărei şedinţe;

-  aprobă şi modifică statutul şi regulamentul intern al asociaţiei:

-  alege şi revocă membrii Consiliului director al asociaţiei;

-  alege şi revocă preşedintele Consiliului director;

-  alege şi revocă cenzorul/cenzorii asociaţiei;

-  aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi bilanţul contabil:

-  stabileşte cotizaţiile, contribuţiile şi taxele de înscriere la care sunt supuşi membrii Asociaţiei;

-  aprobă lichidarea şi dizolvarea asociaţiei;

-  alte atribuţii conform statutului, regulamentului intern şi hotărârilor adunării generale.

ART. 33. Consiliul director al asociaţiei este ales de către Adunarea generală pentru o perioada de 2

(doi) ani si este compus din 7(şapte) persoane, după cum urmează: preşedinte, vicepreşedinte, secretar,

trezorier şi trei membrii.

Primul mandat este îndeplinit de către Consiliul director ales în cadrul Adunării generale de constituire

a asociaţiei.

ART. 34. Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 5 (cinci) dintre membrii săi.


Dacă la prima convocare nu se întruneşte acest cvorum, se procedează la o nouă convocare. în termen

de cel mult 5(cinci) zile de la data primei convocări.

La a doua convocare. Consiliul director este considerat statutar întrunit- indiferent de numărul

membrilor prezenţi.

ART. 35. Consiliul Director adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. în

caz de balotaj, votul preşedintelui este decisiv.

ART. 36. Consiliul director gestionează activitatea Asociaţiei. în conformitate cu scopurile pentru care

aceasta a fost constituită.

Consiliul director are următoarele atribuţii:

a)  alege şi revocă, din rândul membrilor săi. vicepreşedintele, secretarul şi trezorierul prin vot secret, cu majoritate simplă;

b) pregăteşte adunările generale ordinare şi extraordinare şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare;

c)  asigură aplicarea hotărârilor Adunării generale;

d) prezintă Adunării generale anual raportul de activitate;

e)  prezintă la începutul fiecărui an Adunării generale proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru aprobare;

f)     realizează proiectele de strategie ale Asociaţiei;

g)  încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

h) administrează patrimoniul asociaţiei şi conduce activităţile acesteia;

i) alte atribuţii conform statutului, regulamentului intern şi hotărârilor adunării generale.

ART. 37. Consiliul director se reuneşte, de regulă, bilunar şi ori de câte ori este necesar.

La şedinţele Consiliului director pot participa şi alte persoane fizice şi juridice, la invitaţia oricăreia

dintre membrii Consiliului director, de asemenea poate participa de drept oricare din membrii

asociaţiei.

ART. 38. Preşedintele Consiliului director prezidează reuniunile Consiliului director şi reprezintă

asociaţia în relaţiile cu terţii.

Mandatul preşedintelui Consiliului director este de 2(doi) ani. Primul mandat de preşedinte este

îndeplinit de către preşedintele ales în cadrul Adunării generale de constituire a asociaţiei.

Pentru reprezentarea asociaţiei în activitatea curentă a acesteia, preşedintele va putea da mandat unui

alt membru al Consiliului director, precizând sfera, durata şi limitele competentelor conferite.

ART. 39. Organul de control financiar al Asociaţiei este Cenzorul/Comisia de cenzori, care va fi

desemnat'desemnată de Adunarea generală.

ART. 40. Cenzorul/Comisia de cenzori verifică activitatea Consiliului director alcătuind raportul

anual, care va fi înaintat dezbaterii Adunării generale.

ART. 41. In cazul în care consideră necesar sau atunci când legea o cere. Adunarea generală poate

hotărî constituirea unei comisii de cenzori alcătuită din cel mult 5 (cinci) membrii.

ART. 42. Comisia de cenzori este condusă de un preşedinte, ales prin vot secret de către membrii

comisiei, dintre membrii acesteia.

ART. 43. Funcţia de cenzor în cadrul asociaţiei poate fi deţinută şi de către persoane care nu suni

membrii ai asociaţiei, cu condiţia de a avea capacitate deplină de exerciţiu şi să îndeplinească celelalte

condiţii legale.

CAPITOLUL VII

VENITURI ŞI CHELTUIELI

ART. 44. Veniturile asociaţiei provin din:

a)     cotizaţiile şi contribuţiile membrilor şi taxele de înscriere în valoarea stabilită de Adunarea generală;

b)  donaţii, sponsorizări şi legate;

c)     resurse primite de la bugetul local şi de stat;


d)  venituri realizate din activităţi economice directe;

e)     alte surse legal prevăzute de legislaţia în vigoare privind organizaţiile non-profit.

ART. 45. Veniturile obţinute de asociaţie se folosesc exclusiv în vederea realizării scopului şi

obiectivelor prevăzute în statut.

ART. 46. Anul financiar începe la data de ianuarie a fiecărui an şi se încheie la data de 31

decembrie, cu excepţia primului an. când începe la data înregistrării asociaţiei ca persoană juridică.

ART. 47. Activitatea economico-financiară a asociaţiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi

cheltuieli aprobat de Adunarea generală.

ART. 48. Contabilitatea Asociaţiei este ţinută de un contabil desemnat de către Consiliul director.

Contabilul nu trebuie să fie în mod obligatoriu membru al Asociaţiei.

CAPITOLUL VIII

ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

ART. 49. Asociaţia poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării generale luată cu votul majorităţii

membrilor asociaţiei.

ART. 50. Lichidarea Asociaţiei se va face în conformitate cu dispoziţiile din Ordonanţa Guvernului

României nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii- cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 51. întregul activ al asociaţiei se va atribui, după lichidare, unei alte asociaţii sau societăţi

nepatrimoniale având un obiect de activitate similar sau apropiat, după cum va hotărî Adunarea

generală, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL IX REGULAMENTUL INTERN

ART. 52. Regulamentul intern este adoptat cu majoritatea membrilor asociaţiei. Prin Regulamentul intern se stabilesc detaliat atât drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei, cât şi modul de organizare şi funcţionare a asociaţiei. De asemenea se stabileşte procedura de aplicare a sancţiunilor şi modalitatea practică de soluţionare a eventualelor neînţelegeri intervenite între doi sau mai mulţi membrii ai asociaţiei.

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

ART. 53. Asociaţia are stampilă şi însemne proprii.

ART. 54. Asociaţia are obligaţia să mediatizeze calitatea de membru fondator a municipiului

Constanţa în toate activităţile şi proiectele desfăşurate, folosind stema şi alte însemne distinctive ale

acestuia. în scopul realizării obiectivelor asociaţiei.

ART. 55. Utilizarea de către membrii asociaţiei şi/sau de colaboratorii acesteia a stemei şi a celorlalte

însemne distinctive ale municipiului Constanţa, precum şi calitatea municipiului Constanţa de membru

fondator în cadrul Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa. în scopul obţinerii de foloase personale

necuvenite, se pedepseşte conform legilor în vigoare şi atrage de drept excluderea din asociaţie.

ART. 56. Componenţa primelor organe de conducere ale asociaţiei sunt desemnate de către membrii

fondatori în cadrul Adunării generale de constituire a asociaţiei şi se consemnează în cuprinsul Actului

constitutiv.

Mandatul primelor organe de conducere ale asociaţiei este de l(un) an de zile de la data obţinerii

personalităţii juridice.

ART. 57. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfăşura întreaga activitate a

Asociaţiei.


ART. 58. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, precum şi cu prevederile regulamentului intern al asociaţiei. ART. 59. Prezentul statut intră în vigoare prin aprobarea Adunării Generale în şedinţa extraordinară de constituire, organizată de comitetul de iniţiativă pentru constituirea asociaţiei. Este alcătuit din X capitole şi 59 de articole şi a fost redactat în şapte exemplare originale.