Hotărârea nr. 153/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPLETARII H.C.L.M. NR.650/12.12.2005

România
                                     
 Judeţul Constanta

            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

H OTARARE

privind aprobarea completării H.C.L.M. nr.650/12.12.2005

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in scdinta ordinara din data de 09.05.2006;_

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei de Studii, prognoze econom ico-sociale, Buget finanţe. Administrarea Domeniului Public si Privai nr.l. Comisiei Administraţie Publica Locala, Juridica nr.5 si Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat;

Având in vedere prevederile HCLM nr.385/02.10.2001 -"privind trecerea imobilul "Cazinoul Constanta" in administrarea Municipiului Constanta si aprobarea concesionarii acestui imobil, in suprafala construita de 3108 mp. respectiv clădire si terasa exterioara aferenta, prin licitaţie publica";

Având in vedere prevederile HCLM nr.350/25.07.2005 - "privind aprobarea modificării H.C.L.M nr.385/2001";

Având în vedere prevederile HCLM nr.650/12.12.2005 - "privind aprobarea modificării si completării H.C.L.M nr.350/25.07.2005";

Având in vedere prevederile O.G. nr.21/26.01.2006 "privind regimul concesionarii monumentelor istorice";

Vazand dispoziţiile Legii nr.219/1998 - "privind regimul concesiunilor" si a 1I.G. nr.216/1999 -"privind aprobarea Normelor Metodologice -Cadru de aplicare a Legii nr.219/1999";

In lemeiul prevederilor art.38, lit."g"si art.46 (l)din Legea nr.215/2001. privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba modificarea art.l din H.C.L.M. nr.650/12.12.2005 in sensul completării componentei comisiei de evaluare in vederea concesionarii cu următorii doi membri:

1.  Reprezentant D. J. C. C. P. Cullural National (ce va fi desemnai de către D. J. C. C. P. Cultural National)

2.      D-nul Zmeu Scrgiu - Scf Serviciu Urbanism

Art.2. Celelalte articole din HCLM nr.650/12.12.2005 raman neschimbale.

Arl3. Compartimenlul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta holarare Direcţiei Urbanism. Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnie-Achizilii. SC Confort Urban SRL precum si membrilor comisiei de evaluare in vederea concesionarii, in vederea aducerii la Îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta

Prezenla holarare a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA
NR. 153/09.05.2006


                           ROMAN,A

                    JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA STUDII PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE,

BUGET, FINANŢE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, NR. 1


AVIZARE

Având in vedere prevederile IICLM nr.385/02.l 0.2001 - "privind trecerea imobilul ''Cazinoul Constanta" in administrarea Municipiului Constanta si aprobarea concesionarii acestui imobil, in suprafaţa construita de 3108 mp. respectiv clădire si terasa exterioara aferenta, prin licitaţie publica" precum si prevederile IICLM nr.350/25.07.2005 - "privind aprobarea modificării HCLM nr.385/2001" si HCLM nr.650/12.12.2005 - "privind aprobarea modificării si completării HCLM nr.350/25.07.2005",

si in urma analizării de către Comisia Studii, Prognoze Economico-Sociale,
Buget, Finanţe si Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Constanta
- nr 1, a documentaţiei prezentate privind: "aprobarea completării IICLM
nr.650/12.12.2005" propunem avizare  favorabil

PREŞEDINTELE, COMISIEI NR. 1


 

 

 

 COMISIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA,

APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR

SI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI - NR. 5


AVIZARE

Având in vedere prevederile HCLM nr.385/02.10.2001 - ''privind trecerea imobilul "Cazinoul Constanta" in administrarea Municipiului Constanta si aprobarea concesionarii acestui imobil, in suprafaţa construita de 3108 mp, respectiv clădire si terasa exterioara aferenta, prin licitaţie publica" precum si prevederile IICLM nr.350/25.07.2005 - "privind aprobarea modificării HCLM nr.385/2001" si HCLM nr.650/12.12.2005 - "privind aprobarea modificării si completării HCLM nr.350/25.07.2005",

si    luând    in    considerare    documentaţia    prezentata    comisia        avizează

 favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea completării   HCLM

nr.656/12.12.2005.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR. 5

 


ROMÂNIA

                       Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta Direcţia Administrarea domeniului Public si Privat Serviciu. Urmărire si Executare Contracte-vanzari


REFERAT

Având in vedere HCLM nr.350/25.07.2005 - "privind aprobarea modificării HCLM nr.385/2001";

Având in vedere HCLM nr.650/12.12.2005 - "privind aprobarea modificării si completării HCLM nr.350/25.07.2005";

Având in vedere HCLM nr.385/02.10.2001 - "privind trecerea imobilul "Cazinoul Constanta" in administrarea Municipiului Constanta si aprobarea concesionarii acestui imobil, in suprafaţa construita de 3108 mp, respectiv clădire si terasa exterioara aferenta, prin licitaţie publica".

Având in vedere prevederile Ordonanţei nr.21 din 26.01.2006 "privind regimul concesionarilor monumentelor istorice" care are ca obiect reglementarea concesionarii monumentelor istorice aflate in domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale, art.9 se stipulează ca - atribuirea concesiunii unui monument istoric aflat in domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ -teritoriale se realizează in conformitate cu procedurile reglementate de dispoziţiile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările si completările ulterioare.

La art.l 1, din Ordonanţa sus menţionata, litera c) se stipulează ca: in cazul in care unul dintre consiliile judeţene sau consiliile locale prevăzute la art. 4 alin.(l) lit.b. din reprezentanţi ai consiliului local, ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau după caz. ai consiliului local, ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau municipiului Bucureşti si ai direcţiilor judeţene pentru cultura, culte si patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Urmare acestor prevederi din O.G. nr.21/26.01.2006 "privind regimul concesionarii monumentelor istorice" se propune ca din comisia de evaluare in vederea concesiunii sa facă parte un reprezentant al Direcţiei Judeţene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National.

De asemenea tinand cont de prevederile ILG. nr.216.25.03.1999 pentru aprobarea normelor metodologicc-cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, la ari. 13 alin.(2) - comisia va fi alcătuita dintr-un număr de membrii...., se propune ca din comisia de evaluare in vederea concesiunii sa Iaca parte si D-nul Zmeu Sergiu - Sef Serviciu Urbanism.

Fata de cele menţionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre "privind aprobarea completării  HCLM nr. 650/12.12.2005 ".

DIRECTOR,

CAMELIA DUDAS

SEF SERVICIU, MONICA HAGI

 

ELABORAT, FARAON-CATERINA