Hotărârea nr. 147/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

   

                             

                           ROMANIA

                         JUDETUL CONSTANTA

                         MUNICIPIUL CONSTANTA                                                                                                                                                                                                                                                  

                         CONSILIUL LOCAL

                 

 

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN,  CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data de 09.05.2006;

          Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU STEFAN MAZARE, referatul nr. 56614/28.04.2006 al Biroului Resurse Umane - Directia Administratie Publica Locala, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 – administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti ;

In conformitate cu prevederile art.18 alin.(1) lit.”j” si ale art. 19 alin.(1) lit “g” din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.519/2002, cu modificarile ulterioare si ale Ordinului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau insotitorii  acestora;

Analizand  Conventia nr.94290/24.07.2003 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistentii personali ai acestora;

          In temeiul prevederilor art.38 lit."s" si ale art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

HOTARASTE:

 

          ART.1 - Se  aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual -  nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora.

          ART.2 – Abonamentele eliberate pe o linie deservita de mijloace de transport in comun, sunt valabile incepand cu data de 01mai 2006 pana la data de 31 decembrie 2006, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 si nr. 3,  cu exceptia celor  carora  le  expira anterior certificatele de expertiza medicala.

          ART.3 – Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecarei luni pe baza documentelor personale .

          ART.4 – Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protectie Sociala , Directiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea aducerii la indeplinire si Prefectului Judetului Constanta, spre stiinta .

               

 

 

 PREZENTA  HOTARARE A FOST ADOPTATA DE  26 CONSILIERI DIN   27 DE MEMBRI

 

 

          PRESEDINTE SEDINTA ,                             CONTRASEMNEAZA,

                                                                                          SECRETAR,

                     

                                                                                    MARCELA ENACHE

 

 

 

 

 

 

CONSTANTA

NR.147/09.06.2006

 

 

 

 

                   ROMANIA

                         JUDETUL CONSTANTA

                         MUNICIPIUL CONSTANTA                                                                                                                                                                                                                                                  

                         DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

                         BIROUL  RESURSE  UMANE

                         NR  56614/28.04.2006

                       

                                                            APROBAT,

DIRECTOR EXECUTIV           D.A.P.L.,

                                                                 SOZANSKI ANDREI

 

 

R E F E R A T

 

Avand in vedere  prevederile art.18 alin.(1) lit.”j” si ale art. 19 alin.(1) lit. “g” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.519/2002 si ale Ordinului nr.609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau insotitorii  acestora, propunem aprobarea prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listelor beneficiarilor de abonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistentii personali angajati ai institutiei.

Abonamentele eliberate de catre Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pentru o linie deservita de mijloacele de transport in comun, vor fi valabile dupa cu urmeaza:

- 01.mai 2006 pana la data de 31 decembrie 2006, conform anexei nr. 1 privind asistentii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 2 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 3 privind persoanele cu handicap vizual – nevazatori, cu exceptia celor al caror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

 

SEF BIROU RESURSE UMANE,

                                                                 

     POPESCU GABRIELA