Hotărârea nr. 142/2006

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 118/27.03.2006 "FINALIZAREA LUCRARILOR DE RANFORSARE SI REPARARE A TRAMEI STRADALE SI A INCINTELOR INSTITUTIILOR DE INVATAMANT SI CULTURA DIN MUNICIPIUL CONSTANTA"

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂRE

Privind modificarea Hotărârii Nr. 118/27.03.2006 "Finalizarea lucrărilor de

ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de

invatamant si cultura din Municipiul Constanta"

Consiliul Local Municipal Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de
09.05.2006 :

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE, Privind modificarea Hotărârii Nr. 118/27.03.2006 "'Finalizarea lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta", referatul întocmit de S.C. CONFORT URBAN S.R.L. , in calitate de administrator al străzilor, trotuarelor si parcajelor aflate in patrimoniul municipiului Constanta , privind lista străzilor si a incintelor instituţiilor de invatamant, necesitatea studiului de capacitate portanta si proiectului tehnic si estimarea cheltuielilor necesare pentru derularea programului de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta , aprobata cu Decizia nr.69/20.04.2006 a Consiliului de Administraţie al S.C.CONFORT URBAN S.R.L., si avizul Comisiei nr.5-Juridica ;

in temeiul prevederilor art.38, lit. "c"si "1" si art.46 alineatul 1 din Legea nr. 215/2001, pnvind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Art. 1 al Hotărârii Nr. 118/27.03.2006 privind programul de finalizare a lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta, care va


 


avea următorul conţinut: se aproba Programul de "Finalizare lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta".

Lista străzilor si a incintelor instituţiilor de invatamant ce trebuiesc reparate
in vederea finalizării lucrărilor in Municipiul Constanta va fi stabilita de comun
acord intre S.C. CONFORT URBAN S.R.L. si deţinătorii de utilităţi subterane
(CONGAZ, RAJA, etcA
              

Art. £.Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C.Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanţa

Nr. 142/ 09.05.2006


S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Piaţa Ovidiu Nr. 9 Constanta

Nr. 2984/20.04.2006

REFERAT

Privind necesitatea modificării Hotărârii Nr. 118/27.03.2006 "Finalizarea

lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor

instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta"

Datorita frecventelor modificări in programele anuale si multianuale ale CONGAZ (cartier Medeea, Palas, etc.) si RAJA lista străzilor prevăzute a fi ranforsate si reparate conform Hotărârii nr. 118/27.03.2006 va trebui sa suporte actualizări funcţie de aceste modificări.

De aceea se impune modificarea Art. 1. a Hotărârii nr.l 18/27.03.2006 in sensul coordonării lucrărilor de ranforsare si reabilitare a străzilor din Municipiul Constanta intre S.C. CONFORT URBAN S.R.L. si deţinătorii de utilităţi subterane.

DIRECTOR COMERCIAL PRESTAŢII, Ing. Claudiu Radulescu