Hotărârea nr. 133/2006

HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, A UNOR IMOBILE

                            ROMÂNIA

                        JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public in   domeniul privat al municipiului Constanta, a unor imobile

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din
data de 27.03.2006;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei 2 - Urbanism si referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr.38392 / 2006.

Vazind dispoz. art. 10, alin.2 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba trecerea din domeniul public, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 28.02.2005, in domeniul privat al municipiului Constanta, a unor imobile, prevăzute in anexele 1 - 2 si planurile, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aproba completarea inventarului domeniului privat al municipiului Constanta cu imobilele prevăzute in anexele 1 -2 si planurile, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre

Art. 3 - Pentru bunurile care sunt trecute in inventar fara a avea menţionata valoarea de inventar, aceasta se va stabili ulterior, conform art. 122, 123 si 124 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia publica locala.

Art. 4- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcţiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Direcţiei Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 26 consilieri

din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA,  
NR.133/27.03.2006

Bd. Tomis nr. 51:Fax: 0040 -41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


                            ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public, in domeniul privat al municipiului Constanta,

a unor imobile

In conformitate cu prevederile art. 104 lit. « c » si « f » si art, 109 alin 1, art. 38 lit "c" prin care Consiliul Local este imputernicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si lit "w" care impune încurajarea liberei iniţiative si asigurarea libertăţii comerţului, din legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala.

Având in vedere disp. Legii 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art. 10 alin 1 si 2,privind incetearea dreptului de proprietate publica si modul de trecere a bunurilor din domeniul public in domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale, art, 1 si art. 3 alin 2 din H.G.nr. 113/ 1992 privind defalcarea si trecerea in patrimoniu a bunurilor si valorilor de interes local din domeniul public si privat al statului.

In conformitate cu prevederile H.G. 548 / 1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public.

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul public, in domeniul privat al municipiului Constanta a unor imobile prevăzute in anexele 1 - 2 si planurile, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre si completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, cu aceste imobile.

Ing. Rainona Daniela DOSPINESCU


 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

CONSILIER JURIDIC                                     SEF SERV. PATRIMONIU

Claudia NEGOESCU

                       RUSU GRATIELA

                                                       

Bd. Tomisnr. 5l;Fax: 0040 - 41 -708101; Tel: 0040-4] -708105; S 700 CONSTANTA - ROMÂNIA


                                  ROMÂNIA

                         JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA 1 LA H.C.L.M. NR. 133/27.03.2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVAŢII

Bd. 1 Mai ( vechi ), in

Supraf. Teren

Legea nr. 213/1998

spatele bl. B7

2613,23 mp

Comisia pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 Notificare nr. 108389 / 2001 Adresa        Serviciului        Juridic

nr.21807/2006

PREŞEDINTE ŞEDINŢA


                                      ROMÂNIA

                          JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA 2 LA H.C.L.M. NR.133/27.03.2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVAŢII

Staţiunea Mamaia, zona Hotel Picadilly

Supraf. Teren 120 mp

Legea nr. 213/1998

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

Bi Tomisnr.51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040- 41 -708! 05; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA


                                            ROMÂNIA

Judeţul constanta
 Primăria Municipiului Constanta
 Direcţia Administraţie publica Locala Serviciul Juridic

NR. 21807/15.02.2006

CĂTRE, Direcţia Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu,


In vederea soluţionării notificării formulate in baza Legii nr, 10/2001 de domnul Giuris Moscu-Cristu si inregistrate in cadrul Primăriei Municipiului Constanta sub nr.108384/13.08.2001 (nr crt 1921) cu privire la imobilul situat in C-ta, in spatele blocului de garsoniere B7 si a căminului nr.l al SNC-fost Bd. 8 Iunie nr.53, fost cartier Viile Vechi-lot A din terenul denumit Via General Cantilli, va rugam sa procedaţi la:

         prinderea in inventar a suprafatei de teren de 675,77 mp (ce constituie domeniu privat al Municipiului Constanta), precum si

         trecerea in domeniul privat a suprafeţei de teren de 2613,23 mp -ce constituie domeniu public al Municipiului Constanta.

Va transmitem in copie:

-         adresa dvs. nr.5762/15.02.2006;

-         notificarea nr.108384/13.08.2001 a domnului Giuris Moscu-Cristu;

-         adresa   nr.R140538/17.03.2005    a   Serviciului    GIS,    Direcţia Patrimoniu;

-         adresa    nr.38231/02.06.2005    a    Serviciului    Cadastru-Directia Patrimoniu.

Relaţiile au caracter urgent


DIRECTOR ADM. PUBLICA LOCALA,


 Sozaniki Andrei

ELABORAT,

C.j: Papp Caria Laura


CJ. Pinzariu Irina


SEF SERVICIU,


 


 


C 0Z te?


 

N5TAJV^     ROMÂNIA -.&     |£ţ     Ut     JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU

CĂTRE,


SERVICIUL JURIDIC

Referitor la solicitarea dvs. nr. 5762 / 2006, va comunicam următoarele;

-       suprafaţa de .675/77 mp, ocupata de grădini constituie domeniu privat al municipiului Constanta, conform H.C.L.M. nr. 420 / 2001, urmind a fi inventariat conform legii nr. 213 /1998.

-       suprafaţa de 2613,23 mp, - taluz, constituie domeniu public al municipiului Constanta, conform H.C.L.M. nr. 122 / 2000, anexa 24, poz. 2 - spatii verzi de protecţie Faleza Sud, atestat prin HG. 904 / 2002, centralizat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005.ltrimoniu

Slnescu

DIRECTOREXEC. PA


%m


Daniela Ramona DOSPINESCUSEF SERV. PA


ONTU


Gratiela RUS


SERV. PATRIMONIU

Daniela GHERLA


Bd. Tomisnr 51;Fax: 0040 - 4] - 708101. Tel 0040 -41 - 708105. 8700 CONSTANTA - ROMANiAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL G.I.S.

NR. R.140538 /17.03.2005


 


CĂTRE, SERVICIUL JURIDIC,

Răspunzând adresei dvs. înregistrata la Primăria municipiului Constanta, Direcţia Patrimoniu ,cu nr.140538/16.11.2004, prin care solicitaţi situaţia juridica a imobilului situat in Constanta , Cartier VIILE VECHI, (lot A din terenul denumit GENERAL CANTILLI), in vederea soluţionării notificării nr. 108384/2001, formulata de GIURIS MOSCU - CRISTU , va comunicam următoarele :

Conform Planului cadastral al oraşului Constanta, intocmit in 1936, imobilul se regăseşte in caroul i 2, Se. 1:1000 si in Registrul de Proprietăţi intocmit in 1936, voi . VIII, pag. nr. 1481, lanr. crt. 14803, sunt consemnate următoarele :

Careul nou:   2j^.

-     Lotul nou;    1 ^>.

-   ,'BD.Ş iUNIE,NRr5X

-     Nume posesor:  X2ANTILI   ORAL

Conform Planului cadastral al municipiului Constanta, intocmit in 1995, imobilul se regăseşte in caroul XXI - A, Se. 1:2000, ( in spatele blocului de garsoniere B7 si a căminului nr. 1 al SNC ) si nu este ocupat de construcţii, o parte din teren fiind afectata de taluz.

Anexam prezentei următoarele documente in copii xerox :

-Plan cadastral al municipiului Constanta, 4995, St. 1:1000, fragment, cu delimitarea imobilului in structura urbana actuala a zonei; -Plan cadastral al oraşului Constanta, 1936; Se. 1:1000, fragment, cu delimitarea imobilului dinBPvS IUNIE,:NR! 53v (fost Bd. Principesa Mana), - Carnetul cu sebite de teren ale careului nou 2, lotul nou 1, din 1936; -Pagmani.1481  din Registrul de Proprietăţi, voi. VIII, din 1936.


 


DIRECTOR ADJUNC;


PATRIMONIU


 


Bd. Tomîs nr. 5!;F^- IK14U - 4] - 7li;i!0l: rd: 0:>4;;


ÎNTOCMIT: = REFERENT ZŢi-ÎMMIA   AplC

?05lîl5: 87UC CONSTANTA - ROM/N1AW


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 103138/


Către,

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE


La adresa dumneavoastră, inregistrata la Primăria municipiului Constanta cu nr.103138/18.08.2002, prin care solicitaţi situaţia juridica a terenului din Staţiunea Mamaia - Hotel Restaurant PICADILLY, va comunicam următoarele :

Conform planului cadastral al oraşului Constanta intocmit in anii 1936 - 1938, registrul de ptopietati voi. Vm, terenul solicitat se suprapune pe careul 41 b rara lot, pag.1598, nr.crt.15974, (BdPrincipele Niculae rara număr), posesor Salvamar Soc.

In prezent terenul constituie parte domeniul privat al municipiului Constanta, conform H.C.L.M. nr. 84/28.03.2002, poziţia 353 din anexa (respingere la cererea S.C.MAMAIA S.A. in baza H.G. nr. 834/1991), parte domeniul public al municipiului Constamta, (spatii verzi de protecţie), conform H.C.L.M. nr.122/23.03.2000, anexa 24, poziţia 24, atestat prin H.G. nr. 904/22.08.2002.

Anexam: extras din planul de situaţie se. 1:500, ed. 1995-1997 cu delimitarea terenului, solicitat in Staţiunea Mamaia in vecinătatea Hotel - Restaurant PICADILLY, exras din planul de situaţie se. 1:1000 cu suprapunerea pe propietatile din 1936-1938 si adresa S.P.I.T.nr.91656/25.08.2004.

1 *v(

aviz:         iW<PA/)M'( ux £AkdfŞc\  dvuuCt JU. MjuuuD )6vUg/

•JvUt/cJ

a mtbj^ a   V%uic*fij


o


cMsdcfy   XaLUb  ~M

cJ^w ' vi/

O M/<OMav/

MM*?

ftkooid/'ti

(HU) cită

&

OBSERVAŢII: cÂtV  nJUU

 

ii

DIRECTOR ADM. PUBLICA LOCALA

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Inginer,

§m

e6v

/      r

Constantin RAC

Ramona Daniela PE


SERVICHJ JURIDIC

Responsabil pentru ^orectîtujiinea informaţiei


/

Daniela GHERLAN Elaborat;

SEF SERVICIU PATRIMONIU-)

Ion Mâlace'scu


Bd. Tomisnr 51;Fax:0040    41 - 708101; Td: CţQ40 - 41    708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

 

4^