Hotărârea nr. 128/2006

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 398/2002

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 398/2002

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.03.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului consilier municipal Dumitru Calotă, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 2 al HCLM nr. 398/2002 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINŢE – 8 LOTURI, str. Pajurei colţ cu str. Brizei, teren în suprafaţă de 2673,70 mp, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici pentru loturile 7 şi 8, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă totală de 2673,70 mp este proprietatea persoanelor fizice şi juridice. Terenul în suprafaţă de 320 mp, care reprezintă lotul nr. 7, identificat cu nr. cadastral 13018, inscris în Cartea Funciară sub nr. 37974, este proprietate  Ionescu M. Cristian-Eduard şi Cristina-Nicoleta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2023/2004 autentificat de notar public Ruxandra Darie, iar terenul în suprafaţă de 345,80 mp, care reprezintă lotul nr. 8, identificat cu nr. cadastral 13028, inscris în Cartea Funciară sub nr. 38141, este proprietate  Ionescu M. Cristian-Eduard şi Cristina-Nicoleta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2029/2004 autentificat de notar public Ruxandra Darie.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 398/2002 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. Ionescu M. Cristian-Eduard, Direcţiei Administratrea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic-Achiziţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 128/ 27.03.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 38805 / 21.03.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Ionescu M. Cristian-Eduard pentru modificarea HCLM nr. 398/2002 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINŢE – 8 LOTURI, str. Pajurei colţ cu str. Brizei, teren în suprafaţă totală de 2673,70 mp, proprietate persoane fizice.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul în suprafaţă totală de 2673,70 mp este proprietatea persoanelor fizice şi juridice. Terenul în suprafaţă de 320 mp, care reprezintă lotul nr. 7, identificat cu nr. cadastral 13018, inscris în Cartea Funciară sub nr. 37974, este proprietate  Ionescu M. Cristian-Eduard şi Cristina-Nicoleta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2023/2004 autentificat de notar public Ruxandra Darie, iar terenul în suprafaţă de 345,80 mp, care reprezintă lotul nr. 8, identificat cu nr. cadastral 13028, inscris în Cartea Funciară sub nr. 38141, este proprietate  Ionescu M. Cristian-Eduard şi Cristina-Nicoleta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2029/2004      autentificat de notar public Ruxandra Darie.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, loturile 7 şi 8, în suprafaţă de 665,80 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Pazurei cu strada Brizei cu o deschidere de 30/16 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+4E cu destinaţia de bloc locuinţe. Proiectul propune amenajarea unei parcări în incintă, cu acces din strada Pajurei.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine la limita dinspre strada Pajurei a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max aprobat = P+1-2E.  H max propus = P+4E.

P.O.T. aprobat = 35 %                        C.U.T. aprobat = 0,60 - 0,90

P.O.T. propus = 75 %                         C.U.T. propus = 3,75

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1050/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal                         

- Secţiuni prin teren sc. 1:200

- Faţade

- Fotografii

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 398/2002 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINŢE – 8 LOTURI, str. Pajurei colţ cu str. Brizei, teren în suprafaţă de 2673,70 mp, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici pentru loturile 7 şi 8, proprietate Ionescu M. Cristian-Eduard şi Cristina-Nicoleta.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT