Hotărârea nr. 125/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2006 A RADET CONSTANTA

      ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2006

a RADET Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunii în şedinţa ordinară din data de 27.03.2006;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre şi avizul favorabil al Comisiei nr.l - Buget Finanţe;

Văzând raportul RADET Constanţa nr. 1773 /20.03.2006 prin care se propune virarea de credite de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare;

Analizând Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2006 a RADET Constanţa;

în temeiul prevederilor art.38 (2) lit."j", art.46, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2006 a RADET Constanţa. conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre RADET Constanţa, Direcţiei Financiare şi Tehnic-achizîţii din Primăria Constanta, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

 

NR. 125/27.03.2006

 România

JUDEŢUL Constanţa MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA OBIECTIVE  DE  INVESTIŢII  PE ANUL 2006

INV/C + M(miiRON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr crt.

Denumire lucrare

Valoarea aprobata conform HCLMC

Valoarea

actualizată

conform

deviz

general

Decontări

totale efectuate

Rest de

executat /

decontat

(col. 3-4)

Propunere alocaţie 2006

 

Total

alocaţie

(col. 7...14)

finanţata din :

 

Surse proprii

Credite bancare

Alte surse

Fond special

Buget local

Fonduri cu

aloc spec.

de la buget

de stat

 

externe

interne

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

11

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 63

SERVICII  DE DEZVOLTARE PUBLICĂ Şl LOCUINŢE

618,109

626.960

22.091

604,869

3,946

560

0

0

0

0

2 234

1,122

 

501,109

502,113

1.615

500,498

695

111

0

0

3

0

584

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE-TOTAL

84.491

85.352

7.844

77.508

695

111

0

0

0

0

584

0

 

14,560

15.564

1.615

13,949

695

111

0

0

0

0

584

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Transformarea PT 37 - zona Faleză Nord - în cenlrală termica de cvartal cu funcţionare pe gaze nalurale

1,450

2.311

1,101

1,210

695

111

0

0

0

0

584

0

 

695

1,699

489

1.210

695

111

0

0

0

0

58-

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eficientizare puncle termice aflate in exploatarea R.A.D.E.T.Constanta

83.041

83.041

6.743

76,298

0

0

0

0

0

0

0

0

 

13.865

13 .HG!:

1,126

12.739

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

LUCRĂRI   NOI   -   TOTAL

522,088

522,088

0

522,088

0

0

0

0

0

0

0

0

 

486.549

486,549

0

486,549

0

0

3

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reabilitare reţele termice secundare

522,088

522.088

0

522.088

0

0

0

0

0

0

0

0

 

486.549

486,549

0

486,549

0

0

0

0

0

0

c

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

DOTĂRI Şl ALTE CHELTUIELI -TOTAL

11,530

19.520

14.247

5.273

3,251

449

0

0

0

0

1,680

1.122

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Studii şi proiecte

:93

193

0

193

193

31

0

0

0

0

162

0

 

c

1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Utilaje ndependente

11.337

19.327

14.247

5,050

3,058

418

0

0

0

0

1.518

1.122

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


România                   JUDEŢUL Constanţa

Ml NICIPIl L CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA CU STUDII SI PROIECTE PE ANUL 2006

{mii RON )

 

Nf. crt.

Denumire lucrare

Iii

Surse

proprii

Alte surse

Buget local

Observaţii

1

Reabilitare construcţii 6 puncte termice, sediul Badea Cartan si 3 dispecerate

160

26

0

134

 

2

S.F. Centrala termica cu funcţionare pe gaze naturale - zona Energia

20

3

0

17

 

3

S.F. - Alimentare cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum bloc G1 - G 3

13

2

0

11

 

 

TOTAL

193

31

0

162

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,


 


România

JUDEŢUL Constanţa MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA  CU  DOTĂRI  SI  UTILAJE  INDEPENDENTE  PE  ANUL 2006

(mii RON

 

Nr

Denumire utilaj

U/M

Cantit.

Preţ unitar

Iii

Surse proprii

Alte surse

Buget local

Fonduri cu aloc. spec. de la buget de stat

1.

Grupuri automate de ndicare

.:! presiunii apei

 

 

 

444

0

0

444

0

2.

Contoare de energie termica

pentru incalzire

si apa calda de consum

 

 

 

2,311

369

0

620

1,122

3

Schimbătoare de căldura cu placi pentru incalzire si apa calda de consum

 

 

 

303

49

0

254

0

 

TOTAL

 

 

 

3,058

418

0

1,518

1,122

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,


 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis . Nr. 107,   CONSTANTA .

Telefon ) Fax : 0241/616937


 

ISO 9001


 

ISO 14001


R.A.D.E.T.   CoMht.HH

2 0. MAR. 2006

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind virarea de credite bugetare în cadrul listei obiectivelor de investiţii pe

anul 2006 a RADET Constanta

Studii si proiecte

In vecinătatea perimetrului in care funcţionează S.C. Energia - S.A. Constanta, sunt amplasate un număr de trei blocuri de locuinţe, foste proprietăţi ale societăţii, care fac parte din asociaţiile de proprietari 604, 605 si 776. Aceste blocuri sunt locuite de angajaţi sau fosti angajaţi ai societăţii si erau alimentate cu energie termica dintr-un punct termic situat in incin­ta societăţii, proprietate a acesteia, care deservea si unele spatii comerciale ale societăţii.

Odată cu reducerea activităţii societăţii si vânzarea apartamentelor către locatari, conducerea acesteia a hotărât intreruperea alimentarii cu energie termica a blocurilor de lo­cuinţe.

Pentru asigurarea cu energie termica sub forma de incalzire si apa calda de consum a blocurilor de locuinţe se impune, intr-o prima faza, intocmirea unui studiu de fezabilitate care are ca obiect construirea unei centrale termice cu funcţionare pe gaze naturale.

Pentru elaborarea studiului de fezabilitate, este necesara suplimentarea fondurilor alocate la cap. C Dotări si alte cheltuieli, pct.1 Studii si proiecte, poz. 2 cu suma de 8 mii RON din bugetul local, prin transfer de la cap. C. Dotări si alte cheltuieli, pct.2 Utilaje independente, poz. 3 - Schimbătoare de căldura cu placi pentru incalzire si apa calda de consum, suma alocata pentru acestea diminuandu-se corespunzător.

Deasemeni, blocurile G 1 - G 3 au fost alimentate cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum de la centrala termica situata in incinta S.C. Mamaia - S.A. Constanta, dar au fost debransate.

Pentru asigurarea cu energie termica sub forma de incalzire si apa calda de consum a blocurilor de locuinţe se impune, intr-o prima faza, intocmirea unui studiu de fezabilitate care are ca obiect construirea unei centrale termice cu funcţionare pe gaze naturale.

Pentru elaborarea studiului de fezabilitate, este necesara suplimentarea fondurilor alocate la cap. C Dotări si alte cheltuieli, pct.1 Studii si proiecte, poz. 4 cu suma de 3 mii RON din bugetul local, prin transfer de la cap.C. Dotări si alte cheltuieli, pct.2 Utilaje independente, poz. 3 - Schimbătoare de căldura cu placi pentru incalzire si apa calda de consum, suma alocata pentru acestea diminuandu-se corespunzător.

Menţionam că modificările de mai sus nu afectează valoarea totala a alocaţiilor pentru cheltuieli de capital a RADET Constanţa.


 

DIRECTOR GENERAL

Ing. llie Rachieru