Hotărârea nr. 124/2006

HOTARARE PRIVIND ABROGAREA HCLM NR.406/2003 REFERITOARE LA METODOLOGIA PENTRU DESFASURAREA SERVICIULUI DE REPARTIZARE A COSTURILOR ENERGIEI TERMICE NECESARA INCALZIRII CLADIRILOR COLECTIVE (CONDOMINII)

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind abrogarea HCLM nr.406/2003 referitoare la metodologia pentru desfăşurarea serviciului de repartizare a costurilor energiei termice necesara încălzirii clădirilor colective (condominii)

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de
____ 27.03..2006

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism si agrement, avizul comisiei nr.5 de administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti, precum şi raportul RADET Constanta nr.     4cf      /21.03.2006;

Vazand HCLM 406/2003 referitoare la metodologia pentru desfăşurarea serviciului de repartizare a costurilor energiei termice necesara încălzirii clădirilor colective (condominii);

Tinand cont de Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 233/2004 pentru aprobarea Reglementărilor privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, precum si de Ordin ANRSC nr.259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea in domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominiu;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. "i" si art. 46 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală,

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 începând cu data prezentei hotărâri se abroga HCLM 406/2003 referitoare la metodologia pentru desfăşurarea serviciului de repartizare a costurilor energiei termice necesara încălzirii clădirilor colective (condominii);

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Tehnic-achiziţii, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26  consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ


Constanţa
Nr.124/ 27.03.2006
SECRETAR.


 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis    Nr. 107.   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937

RAPORT


R.A.D.B.T. CONSTANTA

CABINET OmfiCTOP «FNEflAU

 


privind proiectul de hotărâre pentru abrogarea HCLM 406/2003 referitoare la metodologia

pentru desfăşurarea serviciului de repartizare a costurilor energiei termice necesara

încălzirii clădirilor colective (condominii)


Activitatea de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apa calda de consum in imobile tip condominiu a incepul din anul 2003 in condiţiile in care nu era reglementata pe plan naţional. Pentru protejarea populaţiei a fost necesara reglementarea pe plan local a acestei activităţi, in acest sens s-a emis Hotărârea Consiliului Local nr. 406 / 2003.

începând cu anul 2004 au apărut o serie de acte normative care reglementează aceasta activitate, astfel incat HCLM nr.406/2003 nu mai produce efecte. Legislaţia in domeniu, nou apăruta, la care facem referire este următoarea:

•     Ordin ANRSC nr.233 din 30 august 2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea
consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica, prin
care se aproba:

Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termica in imobile tip condominiu -anexa 1

Contractul-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociaţii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăţi comerciale, instituţii publice)-anexa 2

-     Normativul tehnic privind condiţiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a
costurilor pentru incalzire si apa calda de consum -anexa3

         Ordin ANRSC nr.259 din 13 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea in domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominiu, Art.26 „ de la data intrării în vigoare a prezentelor norme toate agreările acordate societăţilor comerciale care montează şi exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum de către autorităţile administraţiei publice locale sau de furnizorii de energie termică îşi încetează valabilitatea, ANRSC fiind singura instituţie abilitată pentru eliberarea de autorizaţii în acest domeniu de activitate.,

         Ordin ANRSC 659 din 31 octombrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ANRSC nr.259 / 2004, prin care Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala (A.N.R.S.C.) a preluat competentele privind:

-     emiterea reglementarilor privind condiţiile de montare si exploatare

autorizarea firmelor pentru prestarea activităţilor de montare si exploatare a sistemelor de

repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile tip condominiu.

controlul titularilor de autorizaţii.

Faţă de cele prezentate. în temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală.

s-a întocmit prezentul raport de specialitate privind proiectul de hotărâre pentru abrogarea HCLM 406/2003

referitoare la metodologia de derulare a serviciului de repartizare a costurilor energiei termice pentru

încălzire în clădiri colective (condominii).