Hotărârea nr. 109/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

                       ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE

GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI

NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCŢIILOR SI TURISMULUI

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data
de 27.03.2006;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 36296/15.03.2006 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locala, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 -administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti ;

In conformitate cu prevederile art.18 alin.(l) lit."j" si ale art. 19 alin.(l) lit "g" din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia speciala si Încadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.519/2002, cu modificările ulterioare si ale Ordinului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului nr.609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafaţa sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora;

Analizând Convenţia nr.94290/24.07.2003 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

In temeiul prevederilor art.38 Iit."s" si ale art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual - nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.


ART.2 — Abonamentele eliberate pe o linie deservita de mijloace de transport in comun, sunt valabile incepand cu data de 01 martie 2006 pana la data de 31 august 2006, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 si nr. 3, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala si pentru perioada 01. aprilie 2006 pana la data de 30. septembrie 2006, conform anexelor nr. 4, nr. 5 si nr. 6, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala.

ART.3 — Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecărei luni pe baza documentelor personale .

ART.4 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala , Direcţiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa .

PREZENTA   HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE  26 CONSILIERI DIN

27 DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR..109/27.03.2006


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

BIROUL RESURSE UMANE

NR 36296/15.03.2006

APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L., SOZANSKI ANDREI

REFERAT

Având in vedere prevederile art.18 alin.(l) lit."j" si ale art. 19 alin.(l) lit. "g" din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.519/2002 si ale Ordinului nr.609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafaţa sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali sau Însoţitorii acestora, propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listelor beneficiarilor de abonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistenţii personali angajaţi ai instituţiei.

Abonamentele eliberate de către Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pentru o linie deservita de mijloacele de transport in comun, vor fi valabile după cu urmează:

-    01.martie 2006 pana la data de 31 august 2006, conform anexei nr. 1 privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 2 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 3 privind persoanele cu handicap vizual -nevazatori, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

-    01.aprilie 2006 pana la data de 30 septembrie 2006, conform anexei nr. 4 privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 5 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 6 privind persoanele cu handicap vizual -nevazatori,, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.


SEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRIELA