Hotărârea nr. 107/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DESTINATIEI FONDURILOR REPARTIZATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE DIN COTA DE 22% PE ANUL 2006

                                     ROMÂNIA

                         JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea destinaţiei fondurilor repartizate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2006

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2006

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Consilier Felix Stroe;

Consultând raportul Direcţiei Tehnic- Investiţii nr.35869/14.03.2006 şi avizul favorabil al comisiei nr.l Buget-finanţe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL şi ale HG 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL;

Văzând prevederile OUG 45/2003 privind finanţele publice locale , cu modificările ulterioare, precum şi prevederile din Legea nr. 379/2005, privind Bugetul de Stat pe anul 2006.

In temeiul prevederilor art.38 (2) lit."d", art.46 din Legea nr.2I5/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1   Se aproba retragerea sumei de 600.000 Ron repartizata Consiliului Local Municipal Constanta   din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2006  de către Consiliul Judeţean Constanta in vederea  finalizării lucrărilor de execuţie a reţelelor de alimentare cu apa si canalizare aferente blocurilor de locuinţe construite prin ANL în zona Faleza Sud , Ansamblul Brizei II - Zefirului, blocuri ce aparţin Municipiului Constanta.
 
ART. 2   In situaţia in care suma mai sus menţionata nu va fi cheltuita conform destinaţiei prevăzute in art. 1 ,Consiliul Local Municipal Constanta solicita realocarea sumei pana la sfârşitul anului 2006.

ART.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta
hotărâre DirecţiilorTehnic-achiziţii, Direcţiei Financiare şi Consiliului Judeţean Constanta, în
vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nr. 107/27.03.2006


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL Constanţa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Constanţa

DIRECŢIA TEHNIC -ACHIZIŢII

SERVICIUL TEHNIC INVESTIŢII

NR


CĂTRE

DIRECŢIA FINANCIARA

 

REFERAT

Referitor: Reţele apa si canalizare din zona Faleza Sud, str. Brizei Il-Zefirului

Va informam ca in cadrul Programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri in regim de închiriere, derulat prin ANL, in zona Faleza Sud. str. Brizei Il-Zefirului, se construiesc un număr de 9 tronsoane cu cate 23 apartamente fiecare, din care au fost recepţionate pana la aceasta data blocurile OBl,OB2, OB3, OB4, dar racordarea lor la reţeaua de alimentare cu apa si canalizare nu a fost posibila deoarece reţelele principale nu au fost executate de către R.A.J.A. Constanta, regie subordonata Consiliului Judeţean Constanta.

Conform Contractului de prestări servicii nr.93903/26.07.2002 „Lucrări de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL din cartier Faleza Sud-str. Brizei II", precum si art.17 din H.G. nr.962/2001, Primăria Municipiului Constanta a elaborat si finanţat studiul de fezabilitate si pentru reţelele de alimentare cu apa si canalizare (proiect nr. 18/2002).

Prin corespondenta purtata cu C.J.C. precum si cu R.A.J.A. Constanta, in perioada executării blocurilor (adrese PMC nr.R42539/05.04.2004, 46006/06.04.2005, 69884/31.05.2005, adresa R.A.J.A. nr.16563/18.04.2005, 28117/08.06.2005, CJC nr.3671/16.06.2005) s-a concluzionat ca a fost elaborat si aprobat proiectul tehnic in valoare de 772.500 RON conform HCJC nr. 180/24.11.2003, dar nu au fost alocate fonduri pentru executarea acestor lucrări, obligaţie ce revine Consiliului Judeţean Constanta asa cum este stipulat in an. 6 din Convenţia semnata si inregistrata la CJC sub nr.5058/2001 si Ia PMC sub nr. 134808/2001.

De asemenea menţionam ca pentru executarea lucrărilor pentru drumurile si caile de acces aferente ansamblului de locuinţe menţionat mai sus, obligaţie ce revine PMC, conform convenţiei nr. 134808/2001, suni alocate fonduri pe anul 2006 de la bugetul local, dar demararea lucrărilor este condiţionata de realizarea reţelei de apa si canalizare care este proiectata pe amplasamentul drumului ce urmează a se realiza.

Fata ce cele prezentate pentru a asigura funcţionalitatea blocurilor care au fost repartizate prin hotărâri de consiliu, se impune realizarea intr-o prima urgenta a reţelelor de apa si canalizare, fapt pentru care recomandam alocarea de fonduri pentru executarea acestor lucrări aferente ansamblului de locuinţe ANL, zona Faleza Sud, str. Brizei II-Zefirului.