Hotărârea nr. 106/2006

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA PE ANUL 2006

ROMANIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT CONSTANTA

PE ANUL 2006

Consiliul  Local Municipal  Constanţa întrunit în şedinţa ordinară  din data  de 27.03.2006;
Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăic, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe, precum şi Referatul nr. 2459 /14.03.2006 al conducerii Regiei Autonome ..Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanţa,

Având în vedere O.G. 45 /2003 privind finanţele publice cu modificările ulterioare, a Legii 379 / 2005 privind bugetul de stat pe anul 2006.

In temeiul prevederilor art. 38, litera j, art 46 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publică Locală:

HOTĂRĂŞTE

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2006, cu următoarea structură:

- venituri totale în sumă de                                  23.175 mii RON

- din care surse de la bugetul local             16.900 mii RON

-  cheltuieli în sumă de                                          23.150 mii RON

-  profit brut de                                                            25 mii RON

-  investiţii totale                                                     7.363 mii RON

ART. 2 Se aprobă rectificarea listei de investiţii pe anul 2006, în valoare de 7.363 mii RON astfel:

- se suplimentează cu suma de 1.650 mii RON de la bugetul local reprezentând:

-   finanţare pentru reparaţii capitale la Spitalul Clinic de Boli
Infectioase în sumă de 1.200 mii RON;

- suplimentarea finanţării dotării cu tâmplărie termopan cu suma de
360 mii RON şi dotării cu mobilier cu suma de 90 mii RON.

ART. 3 Compartimentul Comisiilor de vSpecialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta Hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa, Direcţiei Buget - Finanţe în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26  consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

NR. 106/27.03.2006


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL

2006

- mii RON -

INDICATORI

Nr

B.V.C.

Aprobat 2005

Prevederi an 2006

Obs

0

1

2

3

4

1 VENITURI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.2+rd.l2+rd.l3)

1

23.480

23.175

 

1 .Venituri de exploatare, totale, din care:

:

23.455

23.150

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

6.250

6.250

 

b) Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

16.205

16.900

 

-subvenţii penteru produse şi activităţi

6

200

400

 

-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor

 

 

 

 

de preţ şi de tarif

7

 

 

 

-transferuri buget local -învăţământ

8

16.005

16.500

 

-prime acordate de la bugetul de stat

9

 

 

 

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

d i Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

2. Venituri financiare

12

25

25

 

3. Venituri excepţionale

13

 

 

 

11 CHELTUIELI TOTALE. din care:

 

 

 

 

(rd.l5+rd.35+rd.36)

14

23.470

23.150

 

i Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

23.445

23.125

 

a) Cheltuieli materiale

16

20 483

19.805

 

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

2.052

2.445

 

- salarii brute

18

1.536

1.872

 

- contribuţie la asigurările sociale de stat

19

345

378

 

-ajutorde şomaj

20

46

47

 

- contribuţie la asigurările sociale

 

 

 

 

De sănătate, conform Legii nr.

 

 

 

 

145/1997

21

108

131

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

17

17

 

- fond special de solidaritate socială

23

17

17

 

Pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

Conform O.U.G. nr. 102 / 1999

 

 

 

 

- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform OG. 75/ 1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind

 

 

 

 

amortizările şi previzioanele                                   !  25

220

230

 

d) Cheltuieli prevăzute de Legea

 

 

 

 

Bugetului de stat din care:

26

 

 

 

-transferuri sau subvenţii

27

 

 

 

e) Cheltuieli de protocol.

28

20

20

 

f) Cheltuieli de reclamă şi publicitate                         i  29

426

400

 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

 

 

2


h) Tichete de masă

31

245

225

 

i) Alte cheltuieli din care:

32

 

 

 

- taxa pentru act.expl. a resurselor minerale

33

 

 

 

- redevenţa din concesionarea

 

 

 

 

bunurilor publice

34

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

25

25

 

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

 

III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)

37

10

25

 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

 

 

 

 

POTRIVIT LEGII, din care:

38

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

 

 

 

 

ANII PRECEDENŢI

40

 

 

 

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

2

4

 

Vn. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

42

8

21

 

a) rezerve legale

43

-

-

 

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

44

8

 

 

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

 

11

 

de finanţare aferente profitului rezultat

 

 

 

 

din vânzări de active, respectiv aferente

 

 

 

 

Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

 

 

 

 

d) alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

 

e) până la 10 % pentru participarea

47

 

 

 

Salariaţilor Ia profit

 

 

 

 

0 minim 50 % vărsămintc la btmelul

48

 

10

 

de stat sau local, în cazul recii lor

 

 

 

 

autonome.

 

 

 

 

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile

49

 

 

 

Prevăzute la litera a) - f)

 

 

 

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A

 

 

 

 

INVESTIŢIILOR, din care:

50

7.816

7.363

 

1. Surse proprii

51

1.433

100

 

2. Alocaţii de Ia bugetul de stat

52

 

 

 

3. Credite bancare:

53

 

 

 

- interene

54

 

 

 

- externe

55

 

 

 

4. Alte surse (buget local +fond de rulment)

56

6.383

7.263

 

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,

 

7.816

7.363

 

Din care:

57

 

 

 

i. investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58

7.816

7.363

 

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

59

 

 

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

 

 

 

X. REZERVE, din care

62

 

 

 

1   Rezerve leaale

63

 

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

 

DI. Alte rezerve (denumirea şi baza legală)

65

 

 

 


3

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 

1. Venituri totale

67

23.480

23.175

 

2. Costuri aferente volumuli de activitate

68

23.470

23.150

 

3. Număr prognozat de personal la finele anului

69

135

135

 

4. Nr. mediu personal total

70

135

135

 

5. Fondul de salarii, din care:

71

1.536

1.872

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din O.U.G. nr 79 din

2001 din care:

73

108

117

 

-sporuri , adaosuri, premii şi altele drepturi de natură salarială potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 01

74

24

2K

 

-premiul annuaK potrivit art.7 (4) din O.U.G. nr.79 din 2001

75

42

42

 

c) fond de salarii aferent personalului

 

 

 

 

anyajal pe ba/ă de contract individual de muncă

76

1.375

1.685

 

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

1

1

 

7. Productivitatea munciipe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei persoană)

 

 

 

 

(rd.67/rd.70) - în preturi curente

78

174

172

 

8. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei / pers)

 

 

 

 

(td 67 / rd  70)     în preturi comparabile

79

186

184

 

9. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

Personal mediu (unităţi fizice, nr.pers)

SG

 

 

 

9.1 Cheltuieli totale la 1000 lei

81

1

1

 

Venituri totale

 

 

 

 

cheltuieli totale x 1000

 

 

 

 

venituri totale

 

 

 

 

10. Plăti restante - total

82

1.450

1.450

 

- preţuri curente

83

1.450

1.450

 

- preţuri comparabile

84

1.552

1.552

 

(rd.83 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

11. Creanţe restante - total

85

1.800

1.800

 

- preţuri curente

86

1.800

1.800

 

- preţuri comparabile

87

1  962

1.962

 

(rd.86 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,


ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

LISTA DE INVESTIŢII

2006

- mii RON-

 

 

DENUMIRE

FINANŢARE

SURSE PROPRII

BUGET LOCAL

FOND RULMENT

TOTAL

1 Învăţământ, din care:

-consolidări invatamant -Mobilier -Geamuri termopan

-

450

5613

6063

-

90

360

1500

812

3301

1500

902

3661

2. Spitalul Clinic de Boli

Infectioase

-

1200

-

1200

3. Dotări Independente regie

100

-

-

100

TOTAL

100

1650

5613

7363


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, MARCELA ENACHE


NR.106/27.03.2006


REGIA AUTONOMA u EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT*

B-DULI MAI NR. 21, BL.H18., PARTER

CONSTANTA

NR* 2459 /14.03-2006

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

în temeiul OG. 45/2003 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, a legii 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, vă rugăm să iniţiaţi un proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa pe anul 2006. stabilindu-se :

-   venituri în sumă de                   23.175 mii RON

-   cheltuieli în sumă de                 23.150 mii RON

-   profit brut în sumă de                       25 mii RON

-   investiţii totale în sumă de                                 7.363 mii RON

- din care:

-   surse din fondul de rulment              5.613 mii RON

-   surse din Bugetul Local                    1.650 mii RON

-   surse proprii                                          100 mii RON

Se modifică capitolul 1 - Venituri Totale, capitolul II - Cheltuieli Totale, capitolul VIII - Surse de finanţare a investiţiilor şi capitolul IX - Cheltuieli pentru investiţii astfel:

-          suma de 1.200 mii RON reprezentând contravaloarea reparaţiilor capitale la Spitalul Clinic de Boli Infectioase finanţate de la bugetul local se transferă de la venituri şi cheltuieli materiale (capitolul I şi capitolul II diminuându-se cu valoarea respectivă) la surse de finanţare şi cheltuieli pentru investiţii (capitolul VIII şi capitolul IX din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli cresc cu valoarea respectivă).

-          se suplimentează capitolul VIII şi capitolul IX cu suma de 450 mii RON de la Bugetul Local pentru investiţiile în derulare (contractele în rate), respectiv : 360 mii RON tâmplărie termopan şi 90 mii RON mobilier, destinate unităţilor de învăţământ preuniversitar.