Hotărârea nr. 89/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – INSTALATIE PENTRU SORTAREA DESEURILOR RECICLABILE , TEREN IN SUPRAFATA DE 34500 MP, SITUAT IN ZONA BD. AUREL VAICU PARCELA A585/3, PROPRIETATE PARTICULARA S.C. MM RECICLYNG S.R.L.

R O M A N I A

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

 

privind aprobarea documentatiei

Plan Urbanistic de Detaliu – INSTALATIE PENTRU

SORTAREA DESEURILOR RECICLABILE ,

teren in suprafata de 34500 mp, situat in zona bd. Aurel Vaicu parcela A585/3,

proprietate particulara S.C. MM RECICLYNG S.R.L.

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 08.04.2004;

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E  :

 

Art. 1 – Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu – INSTALATIE PENTRU SORTAREA DESEURILOR RECICLABILE , teren in suprafata de 34500 mp , situat in zona bd. Aurel Vaicu parcela A585/3, proprietate particulara, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare, cu conditia obtinerii tuturor avizelor si a celui de la mediu. Se va ţine cont de prevederile P.U.G. unde este prevazută o noua arteră în prelungirea str. Stefaniţă Vodă de care se va ţine cont la poziţionarea clădirilor si a instalaţiilor din incinta.

Terenul este proprietate particulara S.C. MM RECICLYNG S.R.L.conform contractului de vanzare cumparare nr. 3259/18.08.2003 , autentificat de notar public Mariana Iosif si Patrascu Ioan Gabriel

 

Art. 2 – Compartimentul  Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, S.C. MM RECICLYNG S.R.L., in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.

 

             PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 

 

            CONSTANTA

            NR 89/ 08.04.2004