Hotărârea nr. 79/2004

HOTARAREA PRIVIND INDREPTAREA GRESELILOR MATERIALE STRECURATE IN CUPRINSUL HCLM NR.540/2002, ANEXA NR.9, PUNCTUL NR.11

românia

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

PRIMAR


 


EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere neconcordantele dintre conţinutul H. C. L.M. nr. 540 / 2002, art. l si anexa nr. 9, punctul 11, alin. la aceeasta hotărâre, in care se regăseşte formularea, initiez prezentul proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 9, punctul nr. 11.


PRIMAR

RADU STEFAN MAZARE

\n

Anexa 1

românia

judeţul constanta municipiul constanta consiliul local

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea greşelilor materiale strecurate in cuprinsul H.C.L.M. nr. 540 / 2002,

anexa nr. 9, punctul nr. 11

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 17.02. 2004 ;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala nr.21933/12.02.2004, raportul Comisiei nr.5 -Juridice si al Comisiei nr.l - Buget-Finante ;

In temeiul prevederilror Legii nr. 571 / 2993 privind codul fiscal, prevederile H.G. 561 / 2003 privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2004, H.G. 85 / 2003 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, analizând Nomenclatura stradala aprobata prin H.C.L.M. nr. 31 / 1997, precum si P.U.G.aprobat prin H.C.L.M. nr. 653 / 1999

In temeiul prevederilor art. 38, alin 2, lit. "d", art. 46 alin. l din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala ;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se indreapta greşeala materiala strecurata in cuprinsul H.C.L.M., nr. 540 /, 2002, ,

titlul anexei nr. 9 "Taxe pentru activităţi de servicii publice", pct.l l "Taxa acces Statinuea Mamaia
pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare in Judeţul Constanta"-, care va avea
următoarea formulare :                                                    

"Taxa acces Statinuea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr :dednmatriculare in .t
Municipiul Constanta."                                                    

Art.2. Se indreapta greşeala materiala strecurata in cuprinsul H.C.L.M. nr. 540 / 2002,  titlul anexei nr. 9 "Taxe pentru activităţi de servicii publice", pct.l l "Taxa acces;Statinuea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare in Judeţul Constanta", alin.- 1, care, va avea următoarea formulare:

"Este fundamentata de necesitatea asigurării menţinerii in stare de funcţionare a arterelor rutiere existente in Staţiunea Mamaia si se aplica tuturor autoturismelor care nu sunt inmatriculate in Municipiul Constanta care vor intra in staţiune in perioada estivala."

Art.3. Celelalte prevederi din cuprinsul H.C.L.M. nr. 540 / 2002, anexa nr. 9 "Taxe pentru activităţi de servicii publice", pct.l l rămân neschimbate.

Art.4. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiilor interesate in vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25  consilier din 3 1 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA
 
NR.79/17.02.2004

Anexa 2

românia

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

SERVICIUL JURIDIC

NR.21933/12.02.2004

REFERAT

Având in vedere neconcordantele dintre conţinutul H. C. L.M. nr. 540 / 2002, art. l " Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2003 pentru contribuabilii de pe raza Municipiului Constanta, după cum urmează [...]"si anexa nr. 9, punctul 11, alin. l a aceeaşi hotărâri, in care se regăseşte formularea "Judeţul Constanta", consideram ca se impune modificarea Anexei nr. 9, punctul nr. 11. prin înlocuirea termenului de "Judeţul Constanta" cu cel de "Municipiul Constanta".

DIRECTOR EXECUTIV A.P.L, Constantin Racu