Hotărârea nr. 75/2004

HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI S.C.I.L. "CONFORT URBAN " SRL CONSTANTA, IN SENSUL COMPLETARII OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL ACESTEIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile art.2 şi art.3 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.351/2.10.2001 prin care a fost delegată gestiunea străzilor, trotuarelor, aleilor şi parcajelor şi delegarea gestiunii sistemului de iluminat public aflat în patrimoniul municipiului Constanţa către S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa.

Consider necesară, oportună şi legală instrumentarea unui proiect de hotărâre pentru completarea obiectului de activitate al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa în temeiul art.38 lit."i" şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Cod 0141 - Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)

-   apă staţionară şi curgătoare (bazine, fântâni arteziene, eleştee, bazine de
înot, şanţuri, sisteme de canalizare).

Cod 4534 - Alte lucrări de instalaţii

-   instalarea sistemelor de iluminat şi semnalizare, pentru străzi, căi ferate,
aeroporturi şi porturi.

Iniţiez prezentul proiect de hotărâre pentru a fi dezbătut în plenul Consiliului Local.

CONSILIER,

Ing.Voinescu Mugur

\n

Anexa 1

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind modificarea Statutului S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa, în sensul completării obiectului de activitate al acesteia

Consiliul Local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.02.2004;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul consilier ing.Voinescu Mugur, raportul Comisiei nr.5 - Juridice;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.359/1996 privind aprobarea Statutului S. C. I.L. "Confort Urban"-S.R.L. Constanţa;

în temeiul prevederilor art.38 lit."f şi „j" şi ale art.46 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Statutului S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.359/1996, în sensul completării obiectului de activitate stipulat la Capitolul II art.6, cu următoarele activităţi:

Cod 0141 • Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)

-    apă staţionară şi curgătoare (bazine, fântâni arteziene, eleştee, bazine de înot,
şanţuri, sisteme de canalizare).

Cod 4534 - Alte lucrări de instalaţii

-    instalarea sistemelor de iluminat şi semnalizare, pentru străzi, căi ferate,
aeroporturi şi porturi.

Art.l. Serviciul secretariat va comunica prezenta hotărâre S. C. I.L. "Confort Urban"-S.R.L. Constanţa în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa.

Adoptată de 25 consilieri din 31 membrii.

Preşedintele şedinţei,
Constanta

Nr.75/17.02.2004