Hotărârea nr. 69/2004

HOTARAREA PRIVIND STABILIREA TAXELOR LOCALE CONFORM PREVEDERILOR ART.267,268,271 DIN LEGEA NR.571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând raportul Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat -Serviciul Autorizare Agenţi Economici nr. 19994/09.02.2004 si raportul Direcţiei Urbanism, Serviciul Autorizaţii in Construcţii nr. 19998/09.02.2004 din care se desprinde necesitatea stabilirii taxele locale conform prevederilor art.267, 268 si 271 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

In temeiul art. 46 alineatul (5) din Legea 215/2001, privind Administraţia Publica Locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor locale conform prevederilor art.267, 268 si 271 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.


PRIMAR


RADU STEFAN MAZARE


 

\n

Anexa 1

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

Privind stabilirea taxelor locale conform prevederilor art.267, 268, 271 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

 

CONSILIUL LOCAL al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE; avizul Comisiei nr.1 – Comisia de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Constanta; avizul Comisiei nr.5 – Comisia pentru Administratie Pubica Locala, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si a Libertatilor Cetateanului; raportul nr. 19994/09.02.2004 din partea Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat precum si raportul nr.19998/09.02.2004 din partea Directiei Urbanism, Serviciul Autorizatii in Constructii;

Avand in vedere prevederile:

-          art.267, art.268 si  art.271 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;

-          Hotararea de Guvern nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;

In temeiul prevederilor art.25, art.38 alin.(1), alin.(2) lit.d) si art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

Art.1 (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice, precum si viza anuala a acesteia, se stabileste in suma de 500.000 lei.

(2)Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste in suma de 120.000 lei;

(3)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de alte asemenea planuri detinute de consiliul local se stabileste in suma de 200.000 lei;

(4)Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste in suma de 500.000 lei.

 

Art.2, A. (1) Orice persoana care utilizeaza  un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale  pentru afisaj in scop de reclama si publicitate catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura  de afisaj respectiva.

(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma  stabilita  astfel:

(a) In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se stabileste in suma de 200.000 lei/an/mp;

(b) In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se stabileste in suma de 150.000 lei/an/mp;

(3)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de   luni sau fractiuni de luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate;

(4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv;

(5) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au obligatia  depunerii unei declaratii anuale cu privire la mijloacele de afisaj in scop de reclama si publicitate, catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Constanta;

B.SCUTIRI

(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice;

(2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza  panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa pentru serviciile de reclama si publicitate fiind platita de aceasta ultima persoana;

(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor;

(4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie , precum si alte informatii de utilitate publica si educationala;

(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacle de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate;

 

Art.3 (1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism:

-pana la 150mp inclusiv se stabileste in suma de 35.000 lei

-intre 151-250mp inclusiv se stabileste in suma de 47.000 lei

-intre 251-500mp inclusiv se stabileste in suma de 60.000 lei

-intre 501-750mp inclusiv se stabileste in suma de 72.000 lei

-intre 751-1000mp inclusiv se stabileste in suma de 85.000 lei

-peste 1000mp se stabileste in suma de 85.000 lei + 130 lei pentru fiecare mp care depaseste 1000mp.

(2) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

(3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare ce se stabileste in suma de 50.000 lei.

(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor se stabileste in suma de 50.000 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.

(9) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

(10) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste in suma de 75.000 lei pentru fiecare racord.

(11) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, se stabileste in suma de 100.000 lei.

(12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste  in suma de 60.000 lei.

(13) Pentru taxele prevazute in prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

    a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului;

    b) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;

    c) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

    d) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

Art.4 Odata cu aprobarea acestei hotarari isi inceteaza valabilitatea prevederile altor acte normative ce contravin prezentei.

Art.5 Directia Administratie Publica Locala va comunica prezenta hotarare Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Urbanism, Directiei Patrimoniu in vederea aducerii ei la indeplinire, mass-mediei locale pentru aducere la cunostiinta publica, si spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

Aprobata de un numar de 25  din 31 membrii.

 

                                                           

 

Contrasemneaza Secretar

 

                                                                        Marcela Enache

 

 

 

Nr 69/17.02.2004

 

Constanta