Hotărârea nr. 60/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUD- LOCUINTA S+P+1E, TEREN IN SUPRAFATA DE 114,12 MP, SITUAT IN STR.STEAGULUI NR.70, LOTUL B, PROPRIETATE PARTICULARA ENE CONSTANTIN

R O M A N I A

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

 

privind aprobarea documentatiei

Plan Urbanistic de Detaliu – LOCUINTA S+P+1E,

teren in suprafata de 114,12 mp,

situat in strada Steagului nr.70, lotul B

proprietate particulara ENE CONSTANTIN

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1 – Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu – LOCUINTAS+P+1E, teren in suprafata de 114,12 mp, situat in strada Steagului nr.70, lotul B, proprietate particulara, conform documentatiei anexate care face parte integranta din hotarare.

Terenul este proprietate particulara ENE CONSTANTIN conform contractului de vanzare  cumparare nr. 86/17.01.2003, autentificat de notar public Patrascu Ioan Gabriel.

 

Art. 2 – Compartimentul  Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, d-lui Ene Constantin, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 31 membri.

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 

 

CONSTANTA

NR 60/ 17.02.2004