Hotărârea nr. 566/2004

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 23.12.2004;


 


Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr,2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr.5 - Juridica, Referarul Direcţiei Patrimoniu;

Văzând dispoziţiile art. 4 si art. 10 alin 2 si art.22 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si prevederile H.G. 548 / 08.07.1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public a! comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;

Avind în vedere dispoziţiile H,C,L,M, nr. 420 /26.11.2001;

In temeiul prevederilor art. 38, alin 2, lit, T, art 46 alin 1, art, 121, art, 123 din Legea nr. 215 /2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniul Privat al municipiului Constanta", aprobat prin H,C.L.M,nr. 296 /2001 si 84, 147, 282, 363, 503, 610 din 2002; 21, 135, 242, 319, 388 si 449 din 2003, precum si H.C.L.M. nr. 31,131,238 si 309 din 2004 cu următoarele imobile ( terenuri si clădiri ), conform anexelor 1 si 2 precum si planurilor anexa, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Pentru bunurile care sunt trecute in inventar fără a avea menţionata valoarea de inventar, aceasta se va stabili ulterior, conform art, 127 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala

Art 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la indeplinire precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 26 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
CONSTANTA,
NR.566/23.12.2004
                                                                                   MARCELA ENACHE

Bd, Tomis nr. 5l;Fi«: 00** - 41    70810U Tel: «MO- 4] - 703105; S700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSTT.rUL LOCAL


ANEXA l LA H.C.L.M.566


/     2004


 


 


 

 

NR. CRT.

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAFAŢA (MP)

OBSERVAŢII

L

B-dul Marinarilor - zona B. C. R.

149,57

 

2.

B-dul Marinarilor — zona B.CR.

106,72

 

3,

StrCuza Vodă nr. 96

41700

Diferenţa de măsurători

4,

Str, Poporului nr.195

80,30

 

5.

Bd. Mamaia - zona Hotel Turist Bloc G3

679,65

 

6.

Str, Oituz nr. 3 4 A

128,52

 

7.

Str. Mihai Viteazul nr. 32 colt cu str Sarmisegeţusa

9.00

Diferenţa de măsurători

8.

Bd. Torni s nr, 68 — in spatele imobilului din str, Ecaterina Varga n r. 31

85,33

 

9.

Staţiunea Mamaia - mal lac Si ut ghiol - yx>na Pinguin Lotul A

317,00

 

10.

Str. Ion Păun Pincio nr. 30

83,00

 

11.

Str, Nicolae Rosculet nr. 2C

227,00

Diferenţa de măsurători

12.

Str. Munţii Tatra nr. 48

363,57

 

13.

Str. Comarnic nr. 87-89

325.68

Diferenţa de măsurători

14,

Str. Popovici Banateanu nr. 1 colt cu B-dul Aurel Vlaicu

112,36

 

15.

Bd, Tomis nr, 55 A

51,52

 

16,

Str, Sudului nr. 8 Zonă. Sanatoriu de Boli Dermato- Veneri ce

408,00

 

17.

Str. Mihai Eminescu nr, 6-6bis

280,80

 

18.

Bd Mamaia nr. 1 75

18.68

Diferenţa de măsurători

19,

Str. M. .Kagalniceanu in spatele imobilului din bd Ferdinand nr. 12

8,00

 

20,

Str. Justiţiei nr.l - Depozit Nord 2B

2904.64

 

2L

Str, I. C. Bratescu nr. 2

206,16

 

22.

Str. Amurgului nr. R l

54.06

Diferenţa de măsurători

23,

Str Interioara nr, 1

897.00

 

24,

Str. Medeca intre imobilele cu nr. 86 si 88

280,00

 

25.

Zona Falexa Nurd — Str. Unirii nr.l 14- lansaşi U4

192,80

 

26,

 

S Ir. Rasuri nr 1 :OA

11.11

Diferenţa de măsurători

 

94,86

Diferenţa de măsurători

 


28.

Str, George Enescu in spatele imobîlui de la nr. 18

33,09

 

29,

Str. Tunelului f,n.

247,17

 

30.

Bd Aurel Vlaicu nr. 95 - bl AVI parter

25.88

 

31.

Staţiunea Mamaia zona Cazino liotei llefaistos

217.69

Diferenţa de măsurători

32.

Str, Popovici Banateanu nr, 1 colt cu B-dul Aurel Vlaicu

359.00

 

33,

Str. Nuxjlae Rosculet nr. 1

166.00

 

34.

Str. Cumpenei nr,39

50.00

Diferenţa de măsurători

35.

Str, Medeea nr. 59

343,44

 

36.

Staţiunea Mainaia^Grnp sanitar Patria

42,62

Diferenţa de măsurători

37,

Str. Oborului nr. 35 C

275,10

 

38.

Str, Cumpenei Ia intersecţia cu B-dul Aurel Vlaicu — lângă incinta C. E, T.

176,70

 

39.

Str. Dezrobirii nr, 103

214,54

Construcţie \ teren

40.

Str. Prelungirea Ion Ratiu - lot

12

300.00

 

41.

Str. Pompiliu El iade nr. 14A -lot 3

40.00

Diferenţa de măsurători

42.

Mal Lac Siutghiol Zona Campus - lot 1

1137.75

 

43.

Mal Lac Siutghiyl Zona Campus - Iot 2

1347.44

 

44.

B-dul Aurel Vlaicu - zona bl 9B

600.00

 

45,

Str, Fundătura 1 Mai nr, 27

317.21

 

46,

Al Egretei nr. 9

77,00

 

47.

Str. Mcdcca nr, 1

536.58

 

48.

Faleza Nord Intre bl BM7-BM9, MZ9-MZ1 1 si Manea Neagra Lângă lotul 26      .

114.33

 

49.

Zona intre str. Cri stea Georgescu nr. 5-7 si str. Remus Oprcanu nr. 8-10- lângă punct termic RADET

82.17

 

50.

Str. Cibinului nr. 2

1333,88

 

51.

Staţiunea Mamaia - careu C2 -vileleVl-2 si Vl^t

2260,71

 

52,

Staţiunea Mamaia - zona Cazino Sud

10197

 

53.

Staţiunea Mamaia - zona Cazino Nord

9510,00

 

54.

Bd Aurel Vlaicu nr. 125 - zona Peco OMV

8,00

Diferenţa de măsurători

55.

Bd Mamaia - zona restaurant Doi ce Vita ^^

541.17

 

56.

Str., TraMn inj^s bl A3 ai A4

859.96

 

57.  P

RIS^iTi^ffîlreiWJUU si A3

1213.2S

 

 

 


       ROMÂNIA

       JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA    CONSILIUL LOCAL


ANEXA 2 LA H.C.LM.566


2004


Terenuri care constituie domeniul privat al municipiului Constanta si care reprezintă cota indiviza cu ceilalţi locatari ai imobilelor


 


 

NR. CRT.

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAFAŢA (MP)

OBSERVAŢII

1

S Ir, Ştefan Cel Mare nr, 79

6f28

C. N. Loteria Romana Agenţia 13-12

2

B|-dul AurebVlaicu, bl.CS, parter

7.83

Agenţia loto 13-69

3

B-dul Mamaia nr,65

4,90

CN Loteria Romana -

Agenţia 13-70

4

B-dul LC. Bratianu nr, 98, bl.SR 3. parter

7t20

Agenţia loto 13-04

5

Bd.Tomisnr. 211 /

20-00

CN Loteria Romana -

Agenţia 13-50

6

B-dul Lapusneanu

5.56

CN Loteria Romana -

Agenţia 13-73

 


 

                             d. Tmnis nr. 51 ;Fi*: MMQ - 41 - 708101 l Tel: 0040 - 41 - 705105; S 700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 


REFERAT

In conformitate cu prevederile art 38, alin 2, lit. "F, art. 46, alin l, art 121, art, 123 <iin Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

Vazind dispoziţiile art. 4 si art, 10 alin. 2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit cărora domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea lor care nu fac parte din domeniul public si art. l din H,G, 113 / 1992 privind defalcarea si trecerea in patrimoniu a bunurilor si valorilor de interes local din domeniu] public si privat al statului;

Având in vedere dispoziţiile H.C.L,M, nr, 420 / 26,11,2001, conform căruia se aproba trecerea in domeniul privat al municipiului Constanta a tuturor suprafeţelor de teren situate pe raza municipiului Constanta, care nu sunt deţinute cu titlu valabil de către persoane fizice sau juridice si nu fac obiectul notificărilor conform Legii nr, 10/2001 cat si prevederile art.31, alin,2 ale Legii nr. 18/1991, republicata, potrivit cărora "terenurile neatribuite, ramase la dispoziţia comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului".

Astfel, terenurile cuprinse in anexa la prezentul proiect de botarare, au primit aviz favorabil de la Serviciul Juridic, in sensul ca "din verificările efectuate pana in prezent nu rezulta înregistrate notificări in baza Legii 10 / 2001 si nici litigii".

Consideram necesara supunerea spre aprobare Consiliului Local al municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniului Privat al Municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr.296/ 2001, cu următoarele terenuri, conform anexei si planurilor de situaţie ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre .


 


DIRECTOR EXECUTIV PATR1MONIU

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU


 


ŞEF SERV. PATRIMONIU

 

Gratiela RUSU

Elaborat
SERV. PATRIMONIU

IBRAIM  EMEL


                               Bd Tonus nr. 5l;Fwt: WU - 41 - TOS 101; Tel: OtMO - 41 • m 105; S700 CONSTANTA - ROMÂNIA