Hotărârea nr. 557/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI D+P+2E, STR. MIHAI VITEAZU NR. 17, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 298,04 MP DIN CARE 149,02 MP PROPRIETATE FOTU NICU SI 149,02 MP PROPRIETATE BARZECU GHEORGHE SI CHERATA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI D+P+2E,

str. Mihai Viteazu nr. 17, teren în suprafaţă totală de 298,04 mp din care 149,02 mp proprietate Fotu Nicu şi 149,02 mp proprietate Barzecu Gheorghe şi Cheraţa

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12.
_____ 2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL

şi BIROURI D+P+2E, str. Mihai Viteazu nr. 17, teren în suprafaţă totală de 298,04 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafaţă de 149,02 mp este proprietate Fotu Nicu conform contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 2399/2000 la Biroul Notarului Public Borunâ Chiraţa, iar terenul în suprafaţă de 149,02 mp este proprietate Barzecu Gheorghe şi Cheraţa conform contractului de vânzare • • cumpărare autentificat sub nr. 2779/2000 la Biroul Notarului Public Borună Chiraţa.

Art. 2 - începând cu data prezentei, se revocă HCLM nr. 428/2004 privind aprobare PUD -Construire spaţiu commercial şi birouri P+2E, str. Mihai Viteazu nr. 17, teren în suprafaţă de 149,02 mp, proprietate Fotu Nicu.

Art. 3 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dior. FOTU NICU şi BARZECU GHEORGHE, în vederea aducerii la indcplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANŢA

      NR 557/23.12.2004


                    
ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată

Denumirea lucrării  :  CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI

D+P+2E

Adresa        : str. Minai Viteazu nr. 17

Beneficiar   : Fotu Nicu, Barzecu Gheorghe şi Cheraţa

Proiectant   : SC MBV GRUP CONSTANŢA

Faza           : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI D+P+2E, str. Mihai Viteazu nr. 17, teren în suprafaţă de 298,04 mp, proprietate Fotu Nicu şi Barzecu Gheorghe şi Cheraţa, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR. 2

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Arh. Dumitru CALOTA

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. / 14.12.2004


Urmare solicitării adresate de Fotu Nicu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI D+P+2E, str. Mihai Viteazu nr. 17, teren în suprafaţă totală de 298,04 mp din care 149,02 mp proprietate Fotu Nicu şi 149,02 mp proprietate Barzecu Gheorghe şi Cheraţa.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul în suprafaţă de 149,02 mp este proprietate Fotu Nicu conform contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 2399/2000 la Biroul Notarului Public Borună Chiraţa, iar terenul în suprafaţă de 149,02 mp este proprietate Barzecu Gheorghe şi Cheraţa conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2779/2000 la Biroul Notarului Public Borună Chiraţa.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2E.

Folosirea actuală a terenului - terenul este ocupat parţial de spaţii comerciale - construcţii provizorii -

care se vor demola conform autorizaţiei de desfiinţare nr. 269/2004.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţa de 298,04 mp, se află în zona centrală a

municipiului Constanţa, în imediata vecinătate a intersecţiei străzii Mihai Viteazu cu strada Griviţei, vis-a-

vis de Tomis Mall. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Mihai Viteazu.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime

D+P+2E, cu destinaţia de spaţiu comercial şi birouri. Este propusă alinierea construcţiei noi la stradă, în

continuarea frontului construit existent, lipită de calcanele existente către vest şi sud.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre stradă a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+2E.

P.O.T. propus = 80%

C.U.T. propus = 3,70

Documentaţia prezentată conţine:

Piese desenate                                                              Piese scrise

-  încadrare în localitate

-  Situaţia existentă se. 1:500                                                       - Memoriu justificativ

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor se. 1:500                         - Certificat urbanism nr. 5339/2004

-  Reglementări sc.l :500                                                             - Certificat urbanism nr.4089/2004

-  Reţele edilitare se. 1: 500                                                         - Studiu geotehnic

-  Analiza geotehnică se. 1:500

-  Desfăşurări de front stradal existent şi propunere se. l :500

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI D+P+2E, str. Mihai Viteazu nr. 17, teren în suprafaţă totală de 298,04 mp din care 149,02 mp proprietate Fotu Nicu şi 149,02 mpţfcjoprietate Barzecu Gheorghe şi Cheraţa.

ARHITECT SEF                                                         ŞEF SERVICIU URBANISM,

Arh. lonuţTOMA                                                         C.Arh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT

\n

Anexa 1L

\

A- 1

,•

Ly


Dumitru

CALOTĂ

S.C.MBV GRUP S.R.L. CONSTANTA

IMOBIL D+P+2E

STRADA MIHAI VITEAZU NR 17

/\    f

PR.NR:

32 / 2004

Desenai

Arh. A.Caiota

I f ÂV iBARZECU GHSORGHE SI FOTU NICU

data:

11 2004

Proiectai

Arh. A.Caiota

I planșa:

sc. 1/500

Ser proiect

Arh. D.Caiota

REGLEMENTARI

Verificat firma

Arh. D.Caiota

planșa