Hotărârea nr. 555/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE ATELIER CU BIROU SI DEPOZIT MATERIALE FUNERARE, STR. BARAGAN NR 13, TEREN IN SUPRAFATA DE 113, 80 MP PROPRIETATE NICULESCU GABRIEL SI DIANA- ANGELICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ATELIER CU BIROU ŞI DEPOZIT MATERIALE FUNERARE,

str. Bărăgan nr 13, teren în suprafaţă de 11 3, 80 mp proprietate Niculescu Gabriel si Diana- Angelica

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE ATELIER CU BIROU ŞI DEPOZIT MATERIALE FUNERARE, slr. Bărăgan nr. 13, teren în suprafaţă de 113,80 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prexenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul RAJA nr. 885/732S8/2004. Terenul este proprietate Niculescu Gabriel şi Dîana-Angcîica conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr 1141/2004 la Biroul Notarului Public Măria. Stan.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui NICULESCU GABRIEL, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a tbst adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANŢA
    
NR 555/23.12.2004

Bd Tomis nr. 51 :fm: «HO - 41 - 7GS 101; Tel: 0040 - 41 - 708105; S7QO CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr 150328 / 10, 12.2004

Urmare solicitării adresate de N icul eseu Gabriel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE ATELIER CU BIROU ŞI DEPOZIT MATERIALE FUNERARE, str. Bărăgan nr. 13, teren în suprafaţă de 113,80 mp, proprietate Niculeseu Gabriel şi Diana-Angelica

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Niculescu Gabriel si Diana-

Angelica conform   contractului de vânzare - cumpărareaulentifieat sub nr U41/20041a Biroul

Nnotarului Public Măria Stan.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de

înălţime P+2E.

Folosi r ea actuală a terenului -

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 113,80 mp, se află în

municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Bărăgan cu o deschidere de 5,69

m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de

înălţime parter, cu destinaţia de birou ţi depozit materiale funerare.

1NCADRAR£A PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE FLG.U. (aprobat prin H.G.R,525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - se menţine,

înălţimea construcţiilor (art,31 si art 23) - H m ax propus = parter.

P.OT, existent = 49 %                        P.OT, propus = 80 %

C.U-T. existent = 0,49                         C.U.T. propus = 0,80

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate                                                                         Piese scrise

-  încadrare în localitate

-  Situaţia existentă se. l :500                                                   - Mernoriu justificativ

-  Obiective de utilitate publică se. l :500                                 - Certificat urbanism nr, 5980/2004

-  Reglementări se. 1:500

Avize utilităţi                                                                          Alte avize

-  RAJA nr. 885/73288/2004

-  SC ELECTRICA nr, 4023251 /2004                                     - Aviz Sanitar nr. 16478/2004

-  ROMTELECOM nr. 1576/2004
-RADETnr, 1046 7/2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE ATELIER CU BIROU ŞI DEPOZIT MATERIALE FUNERARE, str. Bărăgan nr. 13, teren în suprafaţă de 113,80 mp, proprietate Niculescu Gabriel si Diana-Angelica.


ARHITECT ŞEF,                                               ŞEF SERVICIU URBANISM;

Arh. Ionuţ TOMA                                                   C.Arh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT


 


 

\n

Anexa 1(

_ *    _fi-

1

• •


Aureli

RADU

/1E>

S.C.PRODAUR S.R.L CONSTANȚA

A3. 13/3443/1992 Tel. 0723^237371

P.U.D.E

Strear

Benefic

XT1NDERE ATELIER CU BIROU SI

agan, nr. 13, COnstanta

aar NICULESCU gabriel

PR.NR

78/2004

ÎNTOCMIT:

PLANȘA

C. Arh. A.Radu

.JU

REGLEMENTERJ URBANISTICE sc. 1:500

a2