Hotărârea nr. 537/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. CUZA VODA NR. 96, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE SAPERA IANCU SI LILI


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Cuza Vodă nr. 96, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Şapera Iancu şi Lili

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12.

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistic ă, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr,215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Cuza Vodă nr. 96, teren în suprafaţă de 200 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate   Şapera lancu   şi   Lilt  conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.577/2004 la Biroul Notarului Public Taşu Silvia.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ŞAPERA 1ANCU, în vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.


PREŞEDINTELE  ŞEDINTA


CONTRASEM NEAZĂ.

SECRETAR


CONSTANTA
NR.537/23.12.2004

 

Bd Tumisnr. 5l;Fax: 01)40 --41 -70S101; Tel: 0040-41 - 70SI05; S71KJ CONSTANTA - KOMANIA
ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată


Denumirea lucrării: CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+IE

Adresa       : str. Cuza Vodă nr. 96

Beneficiar  : Şapera lancu şi Lili

Proiectant   : Arh. Naruja-Incuda BOCUNESCU

Faza          : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+IE, str. Cuza Vodă nr. 96, teren în suprafaţă de ?00 mp, proprietate Şapera lancu şi Lili, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh.. Dumitru CALOTA

 

Ril Tomisnr. S];Tax: W>40 - 41 - 70SKII; Td: 0(140    41  - 70811)5; H7IJ1J CONSTANTA - ROMÂNIA


cONSSAN?^      ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

REFERAT

                   Nr. 141673/19.11.2004

Urmare solicitării adresate de Şapera lancu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Cuza Vodă nr. 96, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Şapera lancu şi Lili.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Şapera lancu şi Lili conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.577/2004 la Biroul Notarului Public Taşu Silvia.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului - terenul este liber de construcţii în urma demolării locuinţei existente conform autorizaţiei de desfiinţare nr. 278/2004 . Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică,

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 200 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Cuza Vodă cu o deschidere de 10,21 m. Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea un ei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E, cu destinaţia de locuinţă. Este propusă alinierea construcţiei noi la strada Cuza Vodă cu o retragere de 7,93 m de la stradă, şi 3,00 m de la limita posterioară a lotului. ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/I996) Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa cu o retragere de 7,93 m de la limita dinspre stradă a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+IE.
P.O.T. propus = 59 %                       C.U.T. propus = 1,20

Documentaţia prezentată conţine :
Piese desenate                                                                    Piese scrise

-  încadrare în localitate

-  Plan de situaţie se, 1:200

-  Situaţia existentă se. 1:500                                                 - Memoriu justificativ

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor se. 1:500                  - Certificat urbanism nr. 5890/2004

-  Reglementări sc.l :500                                                       - Autorizaţie de desfiinţare nr. 278/2004
-Reţele edilitare se. 1: 500

-  Secţiune prin teren se. l :200

-  Front strada Cuza Vodă se. l :200

-  Plan parter se, l :50

-  Faţadă sud se. 1:50

Avize

- Aviz Direcţia Judeţeană de Cultură. Culte si Patrimoniu nr. 2494/2004

PROPUNERI SERVICIU :

ARHITECT ŞEF,  

Arh. Ionut Toma                                             

\n

Anexa 1
0

J *

r

L

—1

ZH—-


----:------------------------------------
LOCUINȚA P+1E

3. ReglementariPLAN

URBANISTIC DE DETALIU


LEGENDA:


> • • • - LIMITA ZONE, STUDIATE

---------LIMITA TERITORIULUI AFERENT CONSTRUCȚIEI PROPUSE

-    CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

-    CONSTRUCȚII PROPUSE - IMOBIL P+1E

-    ACCES PRINCIPAL

-    ACCES SECUNDAR

-    TROTUAR. CAROSABIL P.O.T.=59% C.U.T. =1,20

LEGENDA:

1.    LOCUINȚA P+1E

2.    ALEI. TROTUARE

3.    SPAȚIU VERDEI OKOIMUl MkinqilOI imHOlUlMA

1090BIROU DE ARHITECTURA

ARH. INCUDA NARUJA BOCUNESCU

NUMELE

SEMNAT

întocmit

Arh.Naruja Bocunescu


Inc uda Naruja BOCUNESCU


Ariilit'M irtfi 6 tratctniA3