Hotărârea nr. 531/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, CI 1E+M STR. MARASTI NR. 26, TEREN IN SUPRAFATA DE 216 MP, PROPRIETATE DOBREANU CONSTANTIN


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Mărăşti nr. 26, teren în suprafaţă de 216 mp, proprietate Dobreanu Constantin

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str, Mărăşti nr. 26, teren în suprafaţă de 216 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării următoarelor valori pentru indicatorii urbanistici: P.O.T. = 57.70 % şi C.U.T. =1,15, iar II max = P+M'. La faza de autorizare se va respecta Codul civil cu privire la picătura streaşinei. Terenul este proprietate Dobreanu Constantin conform contractului de vânzare -cumpărare auentiiîcat sub nr. 1916/2002 la Biroul Notarului Public Florin Vişan.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. DOBREANU CONSTANTIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI .


CONTRASEMNEAZ Â,

SECRETAR.


CONSTANŢA

NR.531/23.12.2004

iiATomisnr. ?];I:ax: 1)1140  -41   - 70S10I; Tel: 0040 -41 -70810.1; K700CUNSTANTA - ROMÂNIA
ROMÂNIA

judeţul CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată

Denumirea lucrării: MANSARDARE LOCUINŢA PARTER

Adresa       : str. Mărăşti nr. 26

Beneficiar  : Dobreanu Constantin

Proiectant  : Arh. Mariana-Doina POENARU

Faza          : Plan Urbanistic de Detaliu

în  urma  analizării  de  către  Comisia  2   Urbanism,  a documentaţiei prezentate:    Plan   Urbanistic   de   Detaliu        MANSARDARE    LOCUINŢĂ

PARTER, str. Mărăşti nr. 26, teren în suprafaţă de 216 mp, proprietate Dobreanu Constantin, vă comunicăm avizul favorabil cu menţiunea respectării următoarelor valori pentru indicatorii urbanistici: P.O.T. = 57,70 % şi C.U.T. = 1,15, iar H max

= P+M.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTA

 

IM. Uimisnr. 5l:l;ux: 0040  • 41    "OSUH; Tuh 0040 • 4! - 708105: 8700 CONSTANTA -ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr.131086/04.11.2004

Urmare solicitării adresate de Dobreanu Constantin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Mărăşti nr. 26, teren în suprafaţa de 2 16 mp, proprietate Dobreanu Constantin

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Dobreanu Constantin conform

contractului de vânzare - cumpărare auentificat sub nr. 1916/2002 la Biroul Notarului Public

Florin Vişan.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de

înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului - pe tere se află o locuinţă parter în suprafaţă construită de 93,13

mp.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 216 mp, se află în

municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Mărăşti cu o deschidere de 4,80 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea locuinţei parter existente cu un etaj

şi mansardă, cu destinaţia de locuinţă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea lată de aliniament (art. 23) - se menţine,

înălţimea construcţiilor (art.3 1 si art. 23) - Hmax propus = P+1E+M;

P.OT. existent = 43,19 %                  P.O.T. propus = 57,70 %

C.U.T. existent = 0,43                       C.U.T. propus = 1,67

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                         Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 4728/2004

 

-  încadrare în localitate se. l : 10000

-  Situaţia existentă se. 1:500

-  Reglementări se. l :500
-Reţele edilitare se. 1: 500

-  Circulaţia terenurilor se. l :500

-  Desfăşurări front existent şi propus
Avi/c utilităţi

-RAJAnr. 788/54486/2 004

-  SC ELECTRICA nr. 4022564/2004

-  ROMTELECOM nr. 1268/2004

-  CONGAZ nr. 13478/2004


-


PROPUNERI SERVICIU :

Datorhâ frontului la stradă foarte mie şi a distanţei mici până la imobilele vecine, propunem spre avizare Planul L'rbîmisrie de Detaliu - MANSA.RDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Mărăşti nr. 26. terej*-irT~supraîhîâ de 216 mp. proprietate Dobreanu Constantin, cu următoarele valon pentru indicaidni urbanistici] P.O.T. = 57,70 % şi C.U.T. = 1.15. iar H mîix = P+M.

ARHITECT ŞEF

Arb. lonut T0MA

                                              ŞEF SERVICIU URBANIS1V/1

                                     C.Arh. Simona

                                      Elaborat, Cristina STAMAT

 

\n

Anexa 1Nn

-r-4

Teritoriu Aferent

1

Existent

ProDus

mp.

mo.

1.

CONSTRUCTI1

93,31

43T9

124,65

57,70

2.

SPATII VERZI •

50,00

23.15

50,00

23,15

3.

PAVAJ CURTE

72X33,66

4135

19,15

I TC

L

TAL GENERAL

21 6,oj 100

216,0

100


J-POENARa

II

DENUMIRE rROIECT

i OCXkUTATtA:

PUD-EXecuTAHeEA UNUi tTXJ    hAA^SAT20A

Pe'oTe i-oaut w tâ Pa^te e “

. BENEFICIAR

DO!i2£ANU OONSțANTÎN

pe. Me. <52/64

COL^ts.^e^tv. Q.fouA. CÂL1MÂREA G.

FA-2A-. RU-O.

PLANȘA'

/

a ■■    ■    r    1 >    m    ■.

SCARA rLANSA v-sco

HtULtMLNiAKI UKBANI5IICL

DATA • A9

0-7.2.004