Hotărârea nr. 53/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD -"SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER", PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 150,00 MP , SITUAT PE STR.MIHAI VITEAZU NR.37, MUNICIPIUL CONSTANTA, PROPRIETATE CUTURICU CONSTANTIN SI CUTURICU DESPINA

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER,

pe terenul in suprafata de 150,00mp situat pe Strada Mihai Viteazu nr.37, municipiul Constanta,

proprietate CUTURICU CONSTANTIN SI CUTURICU DESPINA

 

                Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004;

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, pe terenul in suprafata de 150,00mp situat pe Strada Mihai Viteazu nr.37, municipiul Constanta, proprietate CUTURICU CONSTANTIN SI CUTURICU DESPINA, conform documentatiei anexate ce face parte integranta din prezenta hotarare, cu respectarea stricta a Avizului ELECTRICA S.A. nr.3022570/ 12.09.2003 si a Avizului Ministerulului Culturii si Cultelor nr.2023/ 03.12.2003.

            Terenul, in suprafata de 150,00mp, este proprietate particulara CUTURICU CONSTANTIN SI CUTURICU DESPINA, conform Contractului de vanzare- cumparare autentificat sub nr.10469/ 1977 la Notariatul de stat al judetului Constanta si Ordinul Prefectului nr.136/ 16.06.2003.

           

Art. 2 Secretariatul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, proprietarilor CUTURICU CONSTANTIN SI CUTURICU DESPINA, in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de 24 consilieri din 31 membri.

 

 

            PRESEDINTELE  SEDINTEI,                                          CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR

 

 

CONSTANTA

NR 53/ 17.02.2004