Hotărârea nr. 516/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA CU SPATIU COMERCIAL PARTER, STR. PETRE LICIU NR. 21, TEREN IN SUPRAFATA DE 190 MP, PROPRIETATE RADU FLOREA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ CU SPAŢIU COMERCIAL PARTER,

str. Petre Liciu nr. 21, teren în suprafaţă de 190 mp, proprietate Radu Florea şi Rodica

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12.2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistic ă, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ CU SPAŢIU

COMERCIAL PARTER, str. Petre Liciu nr. 21, teren în suprafaţă de   190 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul este proprietate Radu Florea şi Rodica conform sentinţei civile nr. 13708/1996 pronunţată la Judecătoria Constanţa şi ordinului prefectului nr. 182/2000,

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. RADU FLOREA, în vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.


Prezenta hotărâre a fost adoptată  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZ Ă, SECRETAR,


 


CONSTANŢA

     NR 516 /23.12.2004


 


Bd.Tomisnr.SI;Fax:0040 -41 -70SLOI;Tel:0040-41 -708105; 8700CONSTANTA-ROMÂNIA


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată


Denumirea lucrării


EXTINDERE LOCUINŢĂ CU SPAŢIU COMERCIAL parter


Adresa       : str. Petre Liciu nr. 21

Beneficiar  : Radu Florea şi Rodica

Proiectant   : Arh. Dan RUSOVAN

Faza           : Plan Urbanistic de Detaliu


 


n

In urma  analizării  de  către  Comisia  2  Urbanism,  a  documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ CU SPAŢIU

COMERCIAL PARTER, str. Petre Liciu nr. 21, teren în suprafaţă de 190 mp, proprietate Radu Florea şi Rodica, vă comunicăm avizul favorabil.


PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2 Arh. Dumitru CALOTĂ

 

Bd.TomLsnr. 5J;Fax: 004(1 -41 -708101; Ti; l: 0040 -41 -7081 OS; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


 


REFERAT

Nr. 116696/23.09.2004

Urmare solicitării adresate de Radu Florea privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ CU SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Petre Liciu nr. 21, teren în suprafaţă de 190 mp, proprietate Radu Florea şi Rodica.

REGIMUL JURIDIC  al imobilului - Terenul este proprietate Radu Florea şi Rodica conform

sentinţei civile nr.  13708/1996  pronunţată la Judecătoria Constanţa  şi ordinului prefectului nr.

182/2000.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2E.

Folosirea actuală a terenului - pe teren există un garaj, o magazie care se vor demola şi o locuinţă

parter din care se va desfiinţa o cameră con form Autorizaţiei de desfiinţare nr. 177/2004.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 190 mp, se află în municipiul

Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Petre Liciu cu o deschidere de 8,95 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime

parter, cu destinaţia de spaţiu comercial. Este propusă alinierea construcţiei noi la limita de la strada

Petre Liciu a terenului.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre stradă a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P.

P.O.T. existent = 64,50 %                            P.O.T. propus = 77 %

C.U.T. existent = 0,64                                   C.U.T. propus = 0,77


/Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 4155/2004

Documentaţia prezentată conţine : Piese desenate

-  încadrare în localitate

-  Situaţia existentă se. 1:200

-  Situaţia propusă se. l :200

Avize

-  Aviz Sanitar nr. 9562/2004

-  Aviz Comisia Circulaţie A/281/2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ CU SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Petre Liciu nr. 2t. teren în suprafaţă de 190 mp, proprietate
Radu Florea şi Rodica.

ARHITECT ŞEF, Arh. lonut TOM A

                                 ŞEF SERVICIU URBANISM,

                          C.Arh. Simona Bercu

                                Elaborat,
                                Cristina STAMAT

\n

Anexa 1


ij