Hotărârea nr. 511/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRE DENUMIRI DE STRAZI IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ZONELE COMPOZITORILOR, PALAZU MARE, VIILE NOI SI SPITALUL MILITAR


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL. LOCAL


 


HOTARARE

privind aprobarea unor denumiri de strazi in municipiul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 23.12.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

In temeiul prevederilor art. 38, Ut "u" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba atribuirea unor denumiri de străzi în zonele "Compozitorilor, Palazu Mare, Viile Noi, Spitalul Militar", municipiul Constanta, conform tabelului si a planurilor anexă, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Secretariatul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Servicii publice, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului Impozite si Taxe, Direcţiei Coordonare Organizare a Consiliului Judeţean, Politiei Constanta, Direcţiei Generale de Posta si Telecomunicaţii în vederea aducerii la îndeplinire şi Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


 


CONSTANTA
NR511/23.12.2004


 


Bd. Tomisiir. 51 ;fljx: (1040 - 4! - 7081011 Tel: 0040    41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ANEXĂ

LISTA CU DENUMIRI DE STRĂZI


PALAZU MARE

1.    în prelungirea str. Alexandru Sahia

între str. Sentinelei şi str. Siutghiol

2.    în prelungirea str. Viilor

între str. Sentinelei şi str. Siutghiol

3.              între str. Siutghiol si str. Viilor

4.             între str. Vladimir Simu si str. Sentinelei

5.              între str. Doamnei si str. Deltei

6.              între str. Spicului si str. Ghindei

7.              Strada "P"

8.              Strada "R"

9.              Strada "S"

10.       Strada "B"

11.      în spatele loturilor A451 spre lac
pana la spitalul de Psihiatrie

ZONA COMPOZITORILOR


str. ALEXANDRU SAHIA str. VIILOR

str. VALEA MORII

str. INTRAREA VLADIMIR SIMU

str. INTRAREA DOAMNEI

str. INTRAREA BALADEI

str. CAPSA NICOLAE

str. INTRAREA IULIU MANIU

str. JEAN BART

str. SPICULUI

str. APICULTORILOR


 


1.              Intre str. Constantin Bobescu şi Autobaza 2 RATC        - aleea CONSTANTIN BOBESCU

2.             între str. Rapsodiei şi loturile dintre str. Dinu Lipati

şi Haricleea Darclee în prelungirea str. Paul Constantinescu - str. PAUL CONSTANTINESCU între str. Titus Cergău şi str. Clopoţeilor în prelungirea

3.

str. Haricleea Darclee

4.             între str. Titus Cergău şi str. Clopoţeilor (loturi noi)

5.              între str. Haricleea Darclee şi str. Ion Voîcu

6.              Intre str. Bogdan Vasile şi str. Titus Cergău

ZONA VIILE NOI


-   str. HARICLEEA DARCLEE

-   str. ION VOICU

-   aleea ION VOICU

-   str. GHEORGHE DIMA


 


i. 2


Intre aleea Gheorghe Marinescu şi Loturi de case între aleea Andromeda şi str. Cîmpinei


fundătura ANDROMEDA fundătura CÎMPINEI


ZONA SPITALUL MILITAR


l.   De la bd. Mamaia spre mare în continuarea
str. Bucovină            ;pa ;le spitalului militar)


- Prelungirea BUCOV1ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRiUARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr.134021/02.11.2004


REFERAT

Urmare solicitărilor adresate de cetăţeni şi de către Serviciul G.I.S., Direcţia Patrimoniu, privind

denumirea străzilor proiectate în zonele "Compozitorilor, Palazu Mare, Viile Noi, Spitalul Militar"

REGIMUL JURIDIC al imobilului - terenul este domeniu public al municipiului Constanta

PROPUNERI SERVICIU: în baza aprobării prin Hotărîrea nr.9/2004 a Comisiei Judeţene de atribuire de Denumiri propunem următoarele denumiri de străzi:


PALAZU MARE

L   în prelungirea str. Alexandru Sahia între str. Sentinelei şi str. Siutghiol

str.

2.       în prelungirea str. Viilor între str. Sentinelei şi str. Siutghiol -           str.

3.       între str. Siutghiol si str. Viilor                                                        str.

4.       între str. Vladimir Simu si str. Sentinelei                                          str.

5.              între str. Doamnei si str. Deltei                                                        str.

6.              între str. Spicului si str. Ghindei                                                       str.

7.              Strada "F'                                                                                       str.

8.               Strada "R"                                                                                      str.

9.              Strada "S"                                                                                      str.

10.        Strada "B"                                                                                      str.

11.        în spatele loturilor A451 spre lac până la spitalul de Psihiatrie-           str.


ALEXANDRU SAHIA

VIILOR

VALEA MORII

INTRAREA VLADIMIR SIMU

INTRAREA DOAMNEI

INTRAREA BALADEI

CAPSA NICOLAE

INTRAREA IULIU MANIU

JEAN BART

SPICULUI

APICULTORILOR


ZONA COMPOZITORILOR

- aleea CONSTANTIN BOBESCU

1.                 între str. Constantin Bobescu şi Autobaza 2 RATC

2.               între str. Rapsodiei si loturile dintre str. Dinu Lipati

şi Haricleea Darclee în prelungirea str. Paul Constantinescu - sîr. PAI.;L CONSTANTINLSCU

-  str. HARICLEEA DARCLEE

-  str. ION VOICU

-  aleea ION VOICU

-  str. GHEORGHE DIMA

 

3.                între str. Titus Cergău şi str. Clopoţeilor       în prelungirea
str. Haricleea Darclee

4.        între str. Titus Cergău şi str. Clopoţeilor        (loturi noi)

5.               între str. Haricleea Darciee şi str. Ion Voicu

6.               Intre str. Bogdan Vasile şi sîr. Titus Cergău


ZONA VIILE NOI

1.  între aleea Gheorghe Marinescu şi Loturi de case

2.               între aleea Amlromeda şi str. Cîmpinei

ZONA SPITALUL MILITAR

l,    Ds la bd. Mamaia^prsjTiare în coniirmarea str. Bucovingj'Xpnri spateî^ spitalului

 

 

 


fundătura ANDROMEDA fundătura CÎMFINEI

- Prelungirea BUCOVINEI

  


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE
 
conform Legii nr. 215/ 2001

Denumirea lucrării: atribuiri de denumiri de străzi in municipiul Constanta

Pentru străzile nou create în zonele "Compozitorilor, Palazu Mare, Viile Noi, Spitalul Militar"se propun următoarele denumiri de străzi, conform planşelor anexate.

In urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: propuneri de atribuiri de denumiri de străzi in zona Falazu Mare, municipiul Constanta, conform listei anexe, vă comunicam avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2,

BATomisnr. 5l;Fax: 0040 -41 - 708IUI. Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Arh. Dumitru Calotă

 

\n

Anexa 1ANEXĂ

U- hCLM 6'll(^)o/|

LISTA CU DENUMIRI PESTRĂZI

PALAZU MARE

12.    în prelungirea str. Alexandru Sahia

între str. Sentinelei și str. Siutghiol

13.    în prelungirea str. Viilor

între str. Sentinelei și str. Siutghiol

14.    între str. Siutghiol si str. Viilor

15.    între str. Vladimir Simu si str. Sentinelei -

16.    între str. Doamnei si str. Deltei

17.    între str. Spicului si str. Ghindei

18.    Strada “P”

19.    Strada “R”

20.    Strada “S"

21.    Strada “B”

22.    în spatele loturilor A451 spre lac pana la spitalul de Psihiatrie

ZONA COMPOZITORILOR

str. ALEXANDRU SAHIA

str. VIILOR

str. VALEA MORII

str. INTRAREA VLADIMIR SIMU

str. INTRAREA DOAMNEI

str. INTRAREA BALADEI

str. CAPSA NICOLAE

str. INTRAREA IULIU MANIU

str. JEAN BART

str. SPICULUI

str. APICULTORILOR


7.    între str. Constantin Bobescu și Autobaza 2 RATC - aleea CONSTANTIN BOBESCU

8.    între str. Rapsodiei și loturile dintre str. Dinu Lipati

și Haricleea Darclee în prelungirea str. Paul Constantinescu - str. PAUL CONSTANTINESCU

9.    între str. Titus Cergău și str. Clopoțeilor în prelungirea

str. Haricleea Darclee    - str. HARICLEEA DARCLEE

10.    între str. Titus Cergău și str. Clopoțeilor (loturi noi) - str. ION VOICU

11. între str. Haricleea Darclee și str Ion Voicu    - aleea ION VOICU

12.    Intre str. Bogdan Vasile și str. Titus Cergău    - str. GHEORGHE DIMA

ZONA VIILE NOI

3.    între aleea Gheorghe Marinescu și Loturi de case

4.    între aleea Andromeda și str. Cîmpinei

-    fundătura ANDROMEDA

-    fundătura CÎMPINEI


•;r. B-.ucj''ie: prin srAnexa 2
Anexa 3
' ’ /jCZ

v/ *

• .**

.

.

H ICO LA

- 4 H

I

>

o

A


Anexa 4Anexa 5
<|I

■ "    —    .A


|

I
<.•'/ n-f'


••• ' . *» ■ .1 .

* +.- ’ •
/

I

*