Hotărârea nr. 502/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A 2 CONSILIERI MUNICIPALI PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR SI APROBAREA CHELTUIELILOR NECESARE ACESTEI DEPLASARI


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

CONSTANTA

 


HOTARARE

PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNOR CONSILIERI MUNICIPALI PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ÎNTRUNIT IN ŞEDINŢA ORDINARA DIN DATA DE 23.12.2004;
LUÂND IN DEZBATERE EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE, REFERATUL SERVICIULUI DE RELAŢII INTERNATIONALE -- PROTOCOL, AVIZUL COMISIEI NR. 5 JURIDICE, AVIZUL COMISIEI NR.l BUGET-FINANTE;

AVÂND IN VEDERE PREVEDERILE LEGII NR. 518/1995 PRIVIND UNELE DREFHJRI SI OBLIGAŢII ALE PERSONALULUI ROMAN TRIMIS IN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR, MODIFICATA PRIN H.G. NR.6U6/1996, H.G. NR. 420/1998, H.G. 359/1999, SI H.G. 436/ 2002, HGR 1162/23 IULIE 2004 PRECUM SI ALE H.C.L.M. NR. 73/1997;

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART^S ALIN. Z, LIT. D SI X, ART.52 AUN. 6 SI ART 46 ALIN l DIN LEGEA 215/2001, PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l SE APROBA CHELTUIELILE DE DEPLASARE SI ACORDAREA DIURNEI LEGALE OCAZIONATE DE DEPLASAREA DOMNILOR CONSILIERI MUNICIPALI ALEXANDRU MAZĂRE SI NICOLAE MOCA LA CHISINAU REPUBLICA MOLDOVA, IN PERIOADA 13-17.10.2004 LA INVITAŢIA DOMNULUI SERAFIM URECHEAN, PRIMARUL ORAŞULUI CHISINAU, PENTRU A PARTICIPA LA CEREMONIILE OCAZIONATE DE SĂRBĂTORIREA ZILEI ACESTUI ORAŞ. ACESTE CHEI.TLTELI VOR FI SUPORTATE DE LA BUGETUL LOCAL.

ART. 2 - SERVICIUL SECRETARIAT VA COMUNICA PREZENTA HOTĂRÂRE DIRECŢIEI FINANŢE, SERVICIULUI RELAŢII INTERNATIONALE - PROTOCOL, IN VEDEREA ADUCERII LA ÎNDEPLINIRE, PRECUM Si PREFECTURII JUDEŢULUI CONSTANTA.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

CONSTANTA
NR.502/23.12.2004