Hotărârea nr. 500/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.CL.M. 464/2003, PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND MODIFICAREA H.CL.M. 464/2003, PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI

Consiliul Local ai Municipiului Constanta întrunit in şedinţă ordinară din
data de 23.12.2004;

Luând in dezbatere Expunerea de Motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, si referatul nr, 117977 08.09,2004 al Serviciului de Transport Local si Organizare Evenimente.

Văzând avizul Comisiei nr. 3, si avizul Comisiei nr. 5 ;

Având in vedere prevederile Legii nr.3 8/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere si ale Ordinului nr. 275/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea legii nr3 S/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere.

In temeiul prevederilor art.38 alin,2, l h. f, alin 3, , si art.46 alini, din legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala,.

HOTĂRĂŞTE :

Art.l: art. 3, alin.4, pct. b, din H.C.L.M. nr.464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi, va avea următorul conţinut: „ termenul limita de schimbare a culorii este 15 zile de la terminarea contractului de leasing sau rate si intrarea în proprietate a autovehiculelor pentru cele achiziţionate in sistem leasing sau rate, pana la data de 3 L12.2003,"

Art.2 : art, 9, al în, 7, din Regulamentul privind organizarea si executarea transporturilor de persoane / bunuri în regîm de taxi pe -raza Municipiului Constanta va avea următorul conţinut : „ Operatorul de transport / taximetristul independent, după caz, care, ulterior derulării procesului de atribuire desfăşurat conform art. 8, liL B, alin. 3 si 5, solicita eliberarea autorizaţiilor taxi, acestea li se vor repartiza eşalonat, in ordinea solicitărilor lunare si ţinându-se cont de punctajul cumulat in lista de aşteptare din luna respectivă, in funcţie de disponibilităţile apărute (expirării duratei de valabilitate, renunţare, etc.),"


Art. 3 : art. 3, alin. l, din Regulamentul privind organizarea si executarea transporturilor de persoane / bunuri in regim de taxi pe raza Municipiului Constanta va avea următorul conţinut: „ Operatorul de transport taxi este persoană juridică română care, pe baza licenţei de transport si licenţei de execuţie pe vehicule, poate fi autorizat să execute transport in regim de taxi pe raza Municipiului Constanta cu autovehicule agreate, deţinute cu orice titlu, cu excepţia contractului de comodat conform art.3, alin.3 din Legea 38/2003.

Art. 4 : Se introduce art. 9, alin 9, in Regulamentul privind organizarea sî executarea transporturilor de persoane / bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanta cu armatorul conţinut: „ Pentru taximetriştii independenţi care in urma procedurii de atribuire a autorizaţiilor con f art. 8, au obţinut dreptul la eliberarea unei autorizaţii pentru transport persoane / bunuri in regim de taxi si autorizaţie taxi si au autovehicule achiziţionate in sistem leasing, se vor elibera „autorizaţii taxi provizorii" valabilitatea fiind de maxim l an sau până la reglementarea legislativa."

Taxa reprezentând contravaloarea „autorizaţiei taxi provizorii" se achită anticipat şi are valoarea pentru întreaga perioada de valabilitate de l .000.000 lei.

Art. 5 : art.16 alin 2 din Regulamentul privind organizarea si executarea transporturilor de persoane / bunuri in regim de taxi pe raza Municipiului Constanta va avea următorul conţinut: „ Taxa pentru emiterea „autorizaţiei taxi" şi vizarea acesteia este de 500.000 lei şi se va achita anticipat."

Art. 6 : art. 17 alin 2 din Regulamentul privind organizarea si executarea transporturilor de persoane / bunuri in regim de taxi pe raza Municipiului Constanta va avea următorul conţinut: „ - tariful pe distanţă lei/km. - minim 30%, maxim 70% din preţul unui litru de benzină premium la staţiile Petrom pentru transport de persoane şi de maxim 150% din preţul unui litru de benzină premium la staţiile Petrom pentru transport bunuri/'

Art. 7 : Compartimentul Comisiilor de specialitate vor comunica prezenta hotărâre Serviciului de Transport Local si Organizare Evenimente, Direcţiei Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, Autorităţii Rutiere Romane -Filiala Constanta, Registrul Auto Român - Filiala Constanţa, Camera Taximetriştilor - Filiala Constanţa în vederea aducerii la îndeplinire, in mass-media locală precum şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


NR.500/23.12.2004românia

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

direcţia relaţii internaţionale si organizare evenimente

NR.  /.2004


                               REFERAT

In urma dificultăţilor întâmpinate pe parcursul desfăşurării activităţii de eliberare a autorizaţiilor taxi, a numeroaselor solicitări din partea taximetriştilor cât şi a adresei înregistrată la Primăria Municipiului Constanta cu nr.l 11420/07,09.2004 a Camerei Taxirnetrîştilor din Judeţul Constanta am elaborat următorul referat.

In vederea îmbunătăţirii gradului de confort al autovehiculelor folosite în activitatea de taximetrie s-au achiziţionat un număr mare de autoturisme prin sistemul de credit bancar. In aceasta situaţie, banca creditoare, nu permite proprietarilor sa aducă modificări autovehiculelor achiziţionate, in acest sens schimbarea culorii se va efectua in termen de 15 zile de la terminarea centratului de lesing sau rate si intrarea in proprietate a autovehiculului pentru cele achiziţionate in sistem lesing sau rate pana la data de 31.12.2003.

Regulamentul de Organizare si Funcţionare Interna a Serviciul Transport Local si Organizare Evenimente, elaborat in baza H.C,L.M, nr.464/2003, prevede ca lunar sa se completeze listele de aşteptare cu noi solicitanţi in condiţiile specifice fiecărei categorii: operatori transport persoane / bunuri si îaximetrişti independenţi, in acest sens redistribuirea locurilor ramase libere după expirarea duratei de valabilitate a celor intraţi pe locurile operatorilor se va efectua eşalonat in ftmcţie de di sponibi l i taţi le apărute.

Deoarece Autoritatea Rutiera Romana nu are cadru legislativ pentru acordarea licenţelor de execuţie pentru vehicul si a licenţelor taxi pentru autovehiculele achiziţionate prin sistem leasing pentru persoanele fizice, Serviciul Transport Local si Organizare Evenimente propune eliberarea autorizaţiilor taxi provizorii pentru o durata de maxim l an sau pana la reglementarea legislativa.

De asemeni, în cazul transportului de bunuri în regim de taxi, datorită costurilor ridicate care le presupune acest tip de transport, întrucât solicitările sunt rare şi pe distanţe scurte iar consumul de combustibil este mai ridicat datorită capacităţii mari a autovehiculelor şi sarcinilor mari transportate, Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente propune ca tariful lei/km să poată fi stabilit până la 150% din preţul unui litru de benzina premiu m Ia staţiile Petrom.

In vederea punerii in aplicare a H,C .L.M. nr.464/2O03 privind transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi, cât şi pentru asigurarea derulării în condiţii


optime a activităţii sus menţionate, este necesară si oportuna aprobarea următoarelor modificări:

1. art. 3, alin.4, pct b, din .C.L.M. nr.464/2003 privind transportul de persoane
sau bunuri în regim de taxi, va avea următorul conţinut : „Termenul limita de
schimbare a culorii este 15 zile de la terminarea contractului de leasing sau rate si
intrarea în proprietate a autovehiculelor pentru cele achiziţionate in sistem leasing sau
rate, pana la data de 31.12.2003."

2.             art.   9,   alin,   7,   din   Regulamentul   privind   organizarea   si   executarea
transporturilor de persoane / bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanta va
avea următorul conţinut : „Operatorul de transport / taximetristul independent, după
caz, care, ulterior derulării procesului de atribuire desfăşurat conform art, 8, lit, B ,
alin, 3 si 5, solicită eliberarea autorizaţiilor taxi, acestea li se vor repartiza eşalonat,
in ordinea solicitărilor sî ţinându-se cont de punctajul cumulat in listele de aşteptare,
in funcţie de disponibilităţile apărute ca urmare a expirării duratei de valabilitate."

3.              Se introduce la art.  9 alin 9, din Regulamentul privind organizarea si
executarea transporturilor de persoane / bunuri in regim de taxi pe raza Municipiului
Constanta cu următorul conţinut: „Pentru taximetriştii independenţi care in urma
procedurii de atribuire a autorizaţiilor conf. art. 8, au obţinut dreptul la eliberarea unei
autorizaţii pentru transport persoane / bunuri in regim de taxi si autorizaţie taxi si au
autovehicule achiziţionate in sistem leasing, se vor elibera autorizaţii taxi provizorii
valabilitatea fiind de maxim l an sau pana la reglementarea legislativa."

4. Se modifică art.17 alin 2 din Regulamentul privind organizarea si executarea transporturilor de persoane / bunuri in regim de taxî pe raza Municipiului Constanta şi va avea următorul conţinut :„ - tariful pe distanţă lei/km, - minim 30%, maxim 70% din preţul unui litru de benzină prennium la staţiile Petrom pentru transport de persoane şi de maxim 150% din preţul unui litru de benzina premium la staţiile Petrom pentru transport bunuri în regim de taxi."

Astfel, pentru punerea in aplicare a FLC.L.M. nr.464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri in regim de taxî este necesara prezentarea modificărilor propuse in vederea adoptării de către Consiliului Local Municipal Constanta.

DIRECTOR EXECUTIV

PETRCA MUNTEANU

ŞEF SERVICIU, PATRASCU LIVIU