Hotărârea nr. 497/2004

HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE A FUNDATIILOR SI A ASOCIATIILOR CARE SOLICITA SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL


românia

judeţul constanta
municipiul    constanta


HOTARARE

PRIVIND   CONSTITUIREA   COMISIEI   DE   EVALUARE   SI SELECŢIONARE    A   FUNDAŢIILOR    SI   A   ASOCIAŢIILOR CARE   SOLICITA   SUBVENŢII    DE   LA   BUGETUL   LOCAL

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 23.12.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.5 juridice si Referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala;

Având in vedere prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administrează unităţi de asistenta sociala, precum si ale H.G. nr. 1153/2001 referitoare la Normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care administrează unităţi de asistenta sociala;

Văzând prevederile art.12 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

In temeiul prevederilor art.38 lit."s" si ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se constituie comisia de evaluare si selecţionare a asociaţiilor si fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local al municipiului Constanta in următoarea componenta:

RACU CONSTANTIN - Director executiv D.AP.L. - Preşedintele comisiei

PINZARIU IRINA - Director adj. executiv D.A.P.L. - membru comisiei


FOCA MARIAN - membru Comisia 5 - comisia pentru Administraţie Publica Locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeanului

LUCIAN BALUT - membru Comisia 4 -- comisia pentru activităţi ştiinţifice, invatamant, sănătate, cultura, sport, culte si protecţie sociala.

MONICA JUCAN membru Comisia 3 - comisia pentru servicii publice, comerţ, turism si agrement.

ANTONELA MARINESCU - membru Comisia 2 - comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe si administrarea domeniului public si privat al Municipiului Constanta.

ITU ADRIAN  - membru Comisia 4 -- comisia pentru activităţi ştiinţifice, invatamant, sănătate, cultura, sport, culte si protecţie sociala.

LUNGU VIRGIL - membru Comisia 4 -- comisia pentru activităţi ştiinţifice, invatamant, sănătate, cultura, sport, culte si protecţie sociala.

SOZANSKI   ANDREI - şef serviciul juridic - secretarul comisiei

Art.2 - Comisia va analiza documentaţiile depuse de fundaţiile sau asociaţiile ce desfăşoară activităţi de asistenta sociala din cele prevăzute in Legea nr.34/1998 sau Legea nr.208/1997, cu respectarea prevederilor art.5 din H.G.nr.1153/2001 si va stabili in fiecare caz in parte oportunitatea acordării subvenţiei.

Art.3 începând cu data adoptării prezentei hotărâri, HCLM nr.l 15/28.03.2002 cu modificările ulterioare se abroga.

Art.4 - Secretariatul consiliului Local va comunica prezenta hotărâre comisiei in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre ştiinţa prefecturii judeţului Constanta.

Adoptata de  26 consilieri   din 27 membri in funcţie.

Preşedinte şedinţa,                                       Contrasemnează,

Secretar, MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. 497/23.12.2004ROMANIA

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

direcţia administraţie publica locala

Nr.     / 2.12.2004


REFERAT

Având in vedere prevederile art.5 din H.G. nr. 1153/2001 referitoare la Normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care administrează unităţi de asistenta sociala, a Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care înfiinţează si administrează unităţi de asistenta sociala ;

In vederea evaluării si selecţionării asociaţiilor si fundaţiilor in scopul acordării subvenţiilor de la bugetul local propunem înfiinţarea Comisiei de evaluare si selecţionare in următoarea componenta:

FOCA MARIAN - membru Comisia 5 - comisia pentru Administraţie Publica Locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeanului

RACU CONSTANTIN - Director executiv D.AP.L. - Preşedintele comisiei

PINZARIUIRINA - Director adj. executiv D.A.P.L, - membru comisiei

LUCIAN BALUT - membru Comisia 4 -- comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultura, sport, culte si protecţie sociala.

MONICA JUCAN - MONICA JUCAN - membru Comisia 3 - comisia pentru servicii publice, comerţ, turism si agrement.

ANTONELA MARINESCU - membru Comisia 2 - comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanţe si administrarea domeniului public si privat al Municipiului Constanta.

SOZANSKI ANDREI - secretarul comisiei

DIRECTOR EXECUTlV D.A.P.L.

racu constantin