Hotărârea nr. 489/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA, PE ANUL 2004

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al r.a. exploatarea domeniului public si privat constanta, pe anul 2004

Consiliul  Local  Municipal   Constanta  întrunit   in   şedinţa  ordinara  din  data  de 23.12.2004;
Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr. l de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe precum si referatul cu nr. 13398/17.12.2004 al conducerii RAEDPP Constanta.

Având in vedere prevederile OG. 45/2003 privind finanţele publice, a Legii nr. 507 / 2003 privind bugetul de stat pe anul 2004,

In temeiul prevederilor art. 38 lit ,j", art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala:

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RAEDPP Constanta pe anul 2004, cu suplimentarea sumei de 4.200.000 mii lei de la bugetul local pentru reparaţii capitale Spitalul Municipal Constanta, stabilindu-se:

-         venituri în suma de                 241.000.000 mii lei;
cheltuieli in suma de              240.900.000 mii lei;

-         profit brut de                                  100.000 mii lei,

ART. 2. Direcţia Administraţie Publica Locala va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta si Direcţiei Buget - Finanţe in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHENR.489/23.12.2004


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL

2004

 

INDICATORI

Nr

B.V.C.

Aprobat 2003

Prevederi an 2004

Obs

0

1

2

3

4

1 VENITURI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.2+rd.l2+rd.!3)

I

181,228.266

241.000.000

 

1 Venituri de exploatare, totale , din care:

2

176.728.266

234.500.000

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

81.250.000

83.100.000

 

b) Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

95,478,266

151.400.000

 

-subvenţii penteru produse şi activităţi

6

 

 

 

-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor

 

 

 

 

de preţ şi de tarif

7

 

 

 

- transferuri buget local -învăţământ

8

95.478.266

151.400.000

 

-prime acordate de la bugetul de stat

0

 

 

 

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

2. Venituri financiare

12

4,500.000

6.500.000

 

3. Venituri excepţionale

13

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.!5+rd.35+rd.36)

14

181.128,266

240.900.000

 

1 .Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

176.628.266

234.400.000

 

a) Cheltuieli materiale

16

146.831.966

198.488.000

 

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

15.036.300

20.516.000

 

- salarii brute

ÎS

11.095.300

15.357.000

 

- contribuţie la asigurările sociale de stat

19

2.774.000

3.455.000

 

- ajutor de şomaj

20

390.000

461,000

 

- contribuţie la asigurările sociale

 

 

 

 

De sănătate, conform Legii nr.

 

 

 

 

1457 1997

21

777.000

1.075.000

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

 

168.000

 

- fond special de solidaritate socială

23

 

168.000

 

Pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

Conform O.U.G. nr. 102 / 1999

 

 

 

 

- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. 75 / 1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind

 

 

 

 

amortizările şi previzioanele

25

10.800.000

10.400.000

 

d) Cheltuieli prevăzute de Legea

 

 

 

 

Bugetului de stat, din care:

26

 

 

 

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

 

e) Cheltuieli de protocol,

28

200.000

200.000

 

f) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

2.000.000

2.000.000

 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

200.000

500.000

 


h) Tichete de masă

31

1.560.000

2.296.000

 

i) Alte cheltuieli din care:

32

 

 

 

- taxa pentru act expl. a resurselor minerale

33

 

 

 

- redevenţa din concesionarea

 

 

 

 

bunurilor publice

34

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

4.500.000

6,500.000

 

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

 

111. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

37

100.000

100.000

 

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

 

 

 

 

POTRIVIT LEGII, din care:

38

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

 

 

 

 

ANII PRECEDENŢI

40

 

 

 

VI, IMPOZIT PE PROFIT

41

25,000

25.000

 

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

42

75.000

75.000

 

a) rezerve legale

43

 

-

 

b) acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenţi

44

 

75.000

 

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

 

 

 

de finanţare aferente profitului rezultat

 

 

 

 

din vânzări de active, respectiv aferente

 

 

 

 

Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

 

 

 

 

d) alte repartizări prevăzute de lege

46

30.000

 

 

e) până ia 1 0 % pentru participarea

47

7.500

 

 

Salariaţilor la profit

 

 

 

 

f) minim 50 % vărsăminte ta bugetul

48

37.500

 

 

de stat sau local, în cazul regiilor

 

 

 

 

autonome.

 

 

 

 

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile

49

 

 

 

Prevăzute Ia litera a) - f)

 

 

 

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A

 

 

 

 

INVESTIŢIILOR, din care.

50

26.249.884

71.026.094

 

1 . Surse proprii

51

4.128.150

12.197.500

 

2. Alocaţii de la bugetul de stat

52

 

 

 

3. Credite bancare:

53

 

 

 

- interene

54

 

 

 

- externe

55

 

 

 

4. Alte surse (buget local +fond de rulment)

56

22,121.734

58.828.594

 

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,

 

26.249.884

71,026,094

 

Din care:

57

 

 

 

L Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58

26.249.884

71,026,094

 

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru

investiţii

59

 

 

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

 

 

 

X. REZERVE, din care

62

 

 

 

L Rezerve legale

63

 

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

 

III Alte rezerve (denumirea şi baza legală)

65

 

 

 


XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 

1. Venituri totale

67

181.228.266

241.000,000

 

2. Costuri aferente volumuli de activitate

68

181.128.266

240.900.000

 

3. Număr prognozat de personal la finele anului

69

120

135

 

4. Nr. mediu personal total

70

120

135

 

5. Fondul de salarii, din care:

71

10605.929

15.357.000

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr 79 din

2001 din care:

73

851.020

983.417

 

-sporuri , adaosuri, premii si altele drepturi de

natură salarială potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 01

74

244,685

242.116

 

-premiul annual, potrivit art.7 (4) din O U.G.

nr.79 din 2001

75

280.086

326,245

 

c) fond de salarii aferent personalului

 

 

 

 

angajat pe bază de contract individual de muncă

76

10,605.929

13.751.000

 

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

7.365

8.488

 

7. Productivitatea munciipe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei persoană)

 

 

 

 

(rd.67 / rd.70) - în preţuri curente

78

1.510.235

1.785.185

 

8. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei / pers)

 

 

 

 

(rd.67 / rd. 70) - în preţuri comparabile

79

1.721.668

1.945.852

 

9. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

Personal mediu (unităţi fizice , nr.pers)

80

 

 

 

9.1 Cheltuieli totale la 1000 lei

81

999

999

 

Venituri totale

 

 

 

 

cheltuieli totale x 1000

 

 

 

 

venituri totale

 

 

 

 

10. Plăti restante - total

82

24.500.000

24.500.000

 

- preţuri curente

83

24.500.000

24,500.000

 

- preţuri comparabile

84

28.870.000

26.705.000

 

(rd.83 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

1 1 . Creanţe restante - total

85

10.600.944

18.000.000

 

- preţuri curente

86

10.600.944

18.000.000

 

- preţuri comparabile

87

12.492.154

19620.000

 

(rd.86 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ, MARCELA ENACHE