Hotărârea nr. 474/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI S.C.I.L."CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA, ÎN SENSUL COMPLETARII OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL ACESTEIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

privind modificarea Statutului S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanta, în sensul completării obiectului de activitate al acesteia

Consiliul Local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data
de 23.12.2004;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.5 - Juridice;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa nr. 197/17.04.2003 modificată şi completată cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa nr. 147/08.04.2004 privind realizarea în comun a activităţii de afişaj, reclamă şi publicitate pe domeniul public şi privat al Municipiului Constanţa;

în temeiul prevederilor art.38 lit."f şi „i" şi ale art.46 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Artl.   Se   aprobă   modificarea   Statutului   S.C.I.L."Confort   Urban"-S.R.L.

Constanţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.359/1996, în sensul completării obiectului de activitate stipulat la Capitolul II art.6, cu următoarele activităţi:

Cod 7440 - Activitatea agenţilor de publicitate care se ocupă cu vânzarea sau închirierea mijloacelor pentru reclamă şi de planificarea, crearea şi amplasarea reclamelor, precum şi de alte servicii din domeniul reclamei (distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor, furnizarea de spaţii pentru publicitate prin media etc.);

Cod 5262 - Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe

- Vânzările cu amănuntul ale oricăror feluri de produse, în standuri, chioşcuri, de obicei mobile, de-a lungul drumurilor publice sau în locuri fixe, în pieţe.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa spre ştiinţă.

Adoptată de            consilieri din             membrii.

Preşedintele şedinţei, Constanţa
Nr.474 / 23.12.2004


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL COMISIA NR.5

AVIZ

Având în vedere expunerea de motive prezentată în susţinere de d-nul Primar

Radu   Ştefan   Mazăre________ \

Analizând proiectul de hotărâre privind modificarea statutului S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa în sensul completării obiectului de activitate;

în conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică;

Se avizează favorabil proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificarea statutului S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa în sensul completării obiectului de activitate;

Cod 7440 - Activitatea agenţilor de publicitate care se ocupă cu vânzarea sau închirierea mijloacelor pentru reclamă şi de planificarea, crearea şi amplasarea reclamelor, precum şi de alte servicii din domeniul reclamei (distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor, furnizarea de spaţii pentru publicitate prin media etc.);

Cod 5262 - Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe

• Vânzările cu amănuntul ale oricăror feluri de produse, în standuri, chioşcuri, de obicei mobile, de-a lungul drumurilor publice sau în locuri fixe, în pieţe.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.5,