Hotărârea nr. 472/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RACORDAREA LA CT 37 A CONSUMATORILOR RACORDATI LA PT 29 SI PT 35 DIN MUNICIPIUL CONSTANTA"


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Racordarea la CT 37 a consumatorilor racordaţi la PT 29 si PT 35 din municipiul Constanţa"

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.12.2004

Luând in dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul   comisiei   nr.    l   Buget-finanţe,   precum   şi   raportul   RADET   Constanta

Analizând studiul de fezabilitate supus aprobării şi hotărârea Consiliului de Administraţie al RADET nr. 42/1 8.11 .2004;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. "m" si art. 46 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală,

HOTĂRĂŞTE:

ART. l - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Racordare la CT 37 a consumatorilor racordaţi la PT 29 si PT 35 din municipiul Constanţa", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei, în preţuri octombrie 2004:     29.315.453 mii lei

din care: C+M:   20.684.702 mii lei.

ART. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare şi Tehnic-achiziţii, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Constanţa

Nr. 472/ 23.12.2004ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA l


AVIZ

Comisia   nr. l    de   studii,   prognoze   economi co-sociale,   buget   finanţe, administrarea   domeniului   public   si   privat   intrunita   in   şedinţa   din   data   de

.......................................  analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului

de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Racordarea la CT 37 a consumatorilor racordaţi la P 29 si PT 35 din municipiul Constanta" elaborat de RADET Constanta, avizează .

PREŞEDINTE,

Antonella Marinescu

  


ISO9001


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a

principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Racordarea la CT 37 a consumatorilor racordaţi la PT 29 si PT 35 din

municipiul Constanţa"

Va informam ca punctele termice PT 29 si PT 35 funcţionează cu eficienta scăzuta, datorita faptului ca CET-ul nu asigura parametrii necesari, cele doua puncte termice fiind amplasate la capăt de reţea, iar echipamentele existente in cele doua puncte termice au o uzura fizica si morala avansata. Din aceasta cauza, nu se pot asigura parametrii optimi ai instalaţiilor interioare necesari confortului termic al consumatorilor respectivi.

Pe de alta parte, centrala termica cu funcţionare pe gaze naturale, CT 37 are disponibilul necesar pentru preluarea de noi abonaţi, respectiv consumatorii aferenţi punctelor termice PT 29 si PT 35.

Pentru realizarea conexiunii intre CT 37 si PT 29, respectiv PT 35, s-au prevăzut lucrări in CT 37 constând in suplimentarea de echipamente (pompe circulaţie agent termic încălzire, grup pompare apa rece, schimbătoare cu placi pentru apa calda de consum etc) si realizarea unei reţele secundare cu conducte preizolate cu fir de semnalizare, pozate direct in pământ. Depistarea evantualelor avarii in reţeaua de conducte preizolate se va efectua printr-un sistem de supraveghere si semnalizare

Pentru realizarea acestei investiţii, s-a elaborat Studiul de fezabilitate privind " Racordarea la CT 37 a consumatorilor racordaţi la PT 29 si PT 35 din municipiul Constanta", având următorii indicatori tehnico-economici :

- valoarea totala a investiţiei, in preturi octombrie 2004          - 29.315.453mii lei

din care C + M                  - 20.684.702mii lei

Fata de cele prezentate, in temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, s-a întocmit prezentul raport de specialitate privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei " Racordarea la CT 37 a consumatorilor racordaţi la PT 29 si PT 35 din municipiul Constanta".

DIRECTOR GENERAL,