Hotărârea nr. 470/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA "STRATEGIEI LOCALE PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT A MUNICIPIUL CONSTANTA"

                            ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

                       privind aprobarea "Strategiei locale privind alimentarea cu energie                                       termica in sistem centralizat a municipiul Constanta"

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.12.2004

Luând in dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul comisiei nr. 3 de servicii publice, comerţ, turism si agrement, avizul comisiei nr.5 de administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti precum şi raportul RADET Constanta nr. 11016/06.12.2004;

Analizând strategia supusa aprobării şi hotărârea Consiliului de Administraţie al RADET nr. 41/18.11.2004;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. "c" si art. 46 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală,

HOTĂRĂŞTE:

ART, l - Se aprobă "Strategia locala privind alimentarea cu energie termica in sistem centralizat a municipiului Constanta", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare şi Tehnic-achiziţii, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Constanţa

Nr. 470/ 23.12.2004ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA 3

AVIZ


Comisia nr.3 de servicii publice, comerţ, turism si agrement întrunită in

şedinţa din data de........................................ analizând proiectul de hotărâre privind

aprobarea  "Strategiei  locale  privind  alimentarea cu  energie termica  in  sistem centralizat  a municipiului  Constanta"  elaborat  de  RADET  Constanta,   avizează

 

favorabil prezentul proiect de hotarare.


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA 5


AVIZ

Comisia nr,5 de administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti, intrunita in şedinţa din data de

....................................  analizând proiectul de hotărâre "Strategia locala privind

alimentarea cu energie termica in sistem centralizat a municipiului Constanta" elaborat de RADET Constanta, avizează favorabil.

PREŞEDINTE,
Moisoiu Anastastu Danut Nicolae

 


i

 REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dulTomis   Nr. 107,   CONSTANTA, / Fax : 0241/616937


 

RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea

i                           i

"Strategiei locale privind alimentarea cu energie termica in sistem centralizat a municipiului Constanta"

Va informam ca alimentarea cu energie termica in sistem centralizat a municipiului Constanta a devenit una din preocupările majore ale RADET si Primărie, intrucit aceasta activitate are o importanta dimensiune sociala si un rol esenţial in menţinerea coeziunii sociale, in îmbunătăţirea condiţiilor de viata si in lupta pentru evitarea excluderii si marginalizarii sociale.

Având in vedere Hotarirea Guvernului României pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termica a localităţilor prin sisteme de producere si distribuţie centralizate si in acord cu politica Uniunii Europene in materie de energie, consideram de maxima importanta stabilirea unei Strategii Energetice Globale la nivelul Municipiului Constanta.

Scopul acestei strategii consta in :

>     Stabilirea,   la  nivel  local,   a  politicilor si  orientărilor generale  cu  privire  la
organizarea, funcţionarea si reglementarea serviciiului   public de alimentare cu
energie termica produsa centralizat;

>     Trasarea obiectivelor si direcţiilor de acţiune pentru elaborarea programelor de
dezvoltare  si   modernizare  a  sistemuli   centralizat  de 
încălzire   urbana  din
municipiul Constanta;

>     Identificarea cailor, mijloacelor si modalităţilor de implementare a programelor de
investi
ţii si a posibilelor surse de finanţare a acestora.

Suntem convinşi ca singura strategie energetica, durabila dar si posibila este doar una comuna RADET impreuna cu CET Palas.

Consideram foarte important existenta unei transparente totale intre cele doua activităţi, cu un schimb continuu si in timp real de informaţii.

Avem convingerea ca impreuna, Primăria Constanta, RADET Constanta si CET Palas, printr-un dialog continuu, vom reuşi sa găsim cea mai buna soluţie de funcţionare, pe tremen scurt, mediu si lung a sistemului de alimentare cu energie termica a locuitorilor Municipiului Constanta.

Pentru realizarea acestor obiective, RADET a elaborat "Strategia locala privind alimentarea cu energie termica in sistem centralizat a muncipiului Constanta".

Fata de cele prezentate, in temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, s-a intocmit prezentul raport de specialitate privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea " Strategiei locale privind alimentarea cu energie termica in sistem centralizat a muncipiului Constanta ".

DIRECTOR GENERAL,