Hotărârea nr. 460/2004

HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

                                      ROMÂNIA

      JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţa

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in şedinţa de ordinara din data de 29.09.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala ;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local adoptat prin HCLM nr. 159/30.05.2002, precum si HCLM nr. 188/2004 prin care a fost ales preşedinte de şedinţa domnul Corneliu Dida ;

In temeiul prevederilor art. 37, 38 si art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - r Se alege in funcţia de preşedinte de şedinţa domnul
Moga Nicolae, pentru un mandat de 3 luni.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi, precum si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta..

Adoptata de  24    consilieri din 27 membri.                     

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CORENLIU IO AN DIDA                                        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


Nr. 460l29.09.2004



ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

 


REFERAT

Văzând prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local adoptat prin HCLM nr. 159/30.05.2002, precum si HCLM nr. 188/14.06.2004 prin care a fost ales preşedinte de şedinţa domnul Corneliu Dida pentru un mandat de 3 luni, mandat ce a incetat;

Având in vedere dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 215/2001 in care se arata ca, Consiliul local alege dintre membri săi un preşedinte de şedinţa pe o perioada de cel mult 3 luni;

In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 s-a elaborat prezentul referat la proiectul de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţa.

DIRECTOR,

 

CONSTANTIN RACU